Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty

Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę


wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan


wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: żywe wspom­nienia roz­jarzo­ne się kłębią co dob­re odeszło  -bez.odwagi


żywe-wspom­nienia-roz­jarzo­ne ę-kłębią-co-dob­re-odeszło 
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Zakorzenione Wspom­nienia za nos wodzą Ach jak uwodzą K.A.Sz. 15.10.2015r. -Cris


zakorzenione-wspom­nienia-za nos-wodzą-ach-jak uwodzą-kasz-15102015r
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: `Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty. -bluecaffe


`spa­lone-kwiaty-wspom­nienia-i mam-nadzieję-wszys­tkie-mosty
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit


wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły. -respirer


cza­sami-przeszłość-bo­li-nie pozwól-by wspom­nienia-o to­bie-również-raniły
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament. -Harlan Coben


dzieci­no-na­wet-two­-naj­lep­sze-wspom­nienia-z cza­sem-zblakną-jak atrament
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia upiększają życie, ale tyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymi. -Honoré de Balzac


wspom­nienia-upiększają-życie-ale-tyl­ko-zdol­ność-za­pomi­nania-czy­- znośnymi
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia uśpij. Uwierz piękno cze­ka cię. Dob­re życie - bierz! Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. -krysta


wspom­nienia-uśpij-uwierz-piękno-cze­ka-ę-dob­re-życie- bierz-krys­ty­na-sz-05112014r
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów. Naj­bar­dziej jed­nak lękam się te­go, że po­dob­nie jak z in­ny­mi kwes­tiami, okaże się, że tak się one tyl­ko ciągną przez stu­lecia na sa­mej gra­nicy nicości. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia. -Bruno


po stra­cie-ukocha­nej-oso­by-naj­bar­dziej-bolą-wspom­nienia-i nies­pełnione-marzenia
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Ale mu­si wreszcie przes­tać przeżywać swo­je życie w wyob­raźni i przy­woływać wspom­nienia. To dro­ga donikąd. -Cecelia Ahern


ale-mu­-wreszcie-przes­ć-przeżywać-swo­-życie-w wyob­raź-i przy­woływać-wspom­nienia-to dro­ga-donikąd
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Po czym poz­nać że to ko­niec? Może po tym, że bar­dziej kochasz wspom­nienia niż osobę stojącą obok?  -alagg


po czym-poz­nać-że to ko­niec-może-po tym-że bar­dziej-kochasz-wspom­nienia-ż-osobę-stojącą-obok 
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości... -kate-em


ser­-wyol­brzy­mia-dob­re-wspom­nienia-zagłuszjąc-złe-dzięki-te­mu-pot­ra­fimy-udzwignąć-ężar-przeszłoś
Zos­ta­wic Wspom­nienia Cytaty: Twój głos otu­lał mnie do snu. Dziś już tyl­ko wspom­nienia które ra­nią moją dusze. -Chemicals


twój-głos-otu­ł-mnie-do snu-dziś-już-tyl­ko-wspom­nienia-które-ra­ą-moją-dusze