Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty

Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata. -Salomon


mądrość-jest-zrodzona-przed-początkiem-świata
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Żyjemy w czasach pesymistycznego optymizmu. -Anonim


Żyjemy-w-czasach-pesymistycznego-optymizmu
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Znawcy kobiet rzadko bywają skłonni do optymizmu. -George Bernard Shaw


znawcy-kobiet-rzadko-bywają-skłonni-do-optymizmu
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu - pesymizm. -Tristan Bernard


jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Jest tylko jedna rzecz głupsza od optymizmu: pesymizm. -Tristan Bernard


jest-tylko-jedna-rzecz-głupsza-od-optymizmu-pesymizm
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Sen­ne marzenie zas­trzy­kiem optymizmu ubar­wia jawę. -gabaldon


sen­ne-marzenie-zas­trzy­kiem-optymizmu-ubar­wia-jawę
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Istnieje dwojaka śmiałość: śmiałość płynąca z wyższości i śmiałość zrodzona z ciasnoty umysłu. -Karol Marks


istnieje-dwojaka-śmiałość-śmiałość-płynąca-z-wyższoś-i-śmiałość-zrodzona-z-ciasnoty-umysłu
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Istnieje tysiąc powodów do pesymizmu, ale tylko jeden do optymizmu, ale ten jeden wystarczy; Pan jest z nami. -Alfred Bengsch Kard


istnieje-tysiąc-powodów-do-pesymizmu-ale-tylko-jeden-do-optymizmu-ale-ten-jeden-wystarczy-pan-jest-z-nami
Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Tym nowym była rewolucja, nie studencka, wyidealizowana w 1905 roku, ale ta obecna, zrodzona z wojny, krwawa, nie licząca się z niczym żołnierska rewolucja, kierowana przez znawców tego żywiołu, bolszewików. -Borys Pasternak


Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Zrodzoną Z Optymizmu Cytaty: dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu... -RudaDusza