Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty

Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Stwier­dziłam , że 


Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej  -daniello


Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: To Two­je MYŚLI ok­reślają to CZYM się in­te­re­su­jesz - nig­dy na od­wrót. -Krio


to two­-myŚli-ok­reślają-to czym ę-in­te­re­su­jesz- nig­dy-na od­wrót
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości. -Bertrand Russell


zdać-sobie-sprawę-z-nieistotnoś-czasu-to-stanąć-u-wrót-mądroś
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: niech ta chwi­la będzie częścią mnie, i przek­li­nam wszystko -- nig­dy na od­wrót !  -thrillofit


niech- chwi­-będzie-częśą-mnie-i przek­li­nam-wszystko- nig­dy-na od­wrót- 
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: I jak ten głupiec u mądrości wrót / Stoję - i tyle wiem, com wiedział wprzód. -Johann Wolfgang Goethe


i-jak-ten-głupiec-u-mądroś-wrót-stoję-i-tyle-wiem-com-wiedział-wprzód
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: I jak ten głupiec u mądrości wrót Stoję - i ty­le wiem, com wie­dział wprzód. -Johann Wolfgang Goethe


i jak ten-głupiec-u mądroś-wrót-stoję- i ty­-wiem-com-wie­dział-wprzód
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Jed­ni wy­zywają dru­gich od głupców i na od­wrót. W ta­kim ra­zie... Kto jest mądry?  -Mistyfikacja


jed­-wy­zywają-dru­gich-od głupców-i na od­wrót-w ­kim-ra­zie-kto jest mądry 
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Myślisz, że można cho­rować na 


myślisz-że można-cho­rować-na od­wrot­ność-np-po­win­nam go po­kochać-a niena­widze-i odwrotnie
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Cierpienie jest kluczem do wrót twórczości. Wskażcie mi tego złodzieja, który je otworzył wytrychem radości. -Stanisław Czosnowski


cierpienie-jest-kluczem-do-wrót-twórczoś-wskażcie-mi-tego-złodzieja-który-otworzył-wytrychem-radoś
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Tak stu­ka los do wrót życia. So pocht das Schic­ksal an die Pfor­te. (niem.)  -Ludwig van Beethoven


tak-stu­ka-los-do wrót-życia-so-pocht-das-schic­ksal-an die-pfor­te-niem 
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Po­każcie mi sens, a po­pełnię każde głupstwo. -Henryk Jagodziński


po­każcie-mi sens-a po­pełę-każde-głupstwo
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Zu­pełnie łas­kocze­cie mi mózg waszy­mi pomysłami. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd.. -AnDree


mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Ma swoją własną filzo­fię na te­mat te­go dlacze­go jes­teśmy: bo bro­nimy słusznych rac­ji, ale w niesłuszny sposób al­bo od­wrot­nie, już nie pa­miętam, rzecz w tym, że ro­bimy to nie tak. -Winston Groom


Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Ona była ru­da, ale niezu­pełnie...pe­wien połysk we włosach grasował... -Konstanty Ildefons Gałczyński


Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Zu­pełnie szcze­ra spo­wiedź możli­wa jest tyl­ko przed Bogiem. -Mikołaj Gogol


zu­pełnie-szcze­ra-spo­wiedź-możli­wa-jest tyl­ko-przed-bogiem
Zu­pełnie Od­wrot­ne­go Cytaty: Dziś nie założę Dzień bez prezerwatywy Roz­koszy pełnię  -fyrfle


dziś-nie założę-dzień-bez-prezerwatywy-roz­koszy-pełę