Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty

Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Przy­padek łączy nie przez przypadek... -sprajtka


przy­padek-łączy-nie przez-przypadek
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Upiła ko­lej­ny łyk. Wie­działa już, że dziś nie wyj­dzie na światło dzienne. Mie­szka­nie wyglądało niczym po przejściu tor­na­da, lecz tyl­ko w nim czuła się bez­pie­cznie. Nie mu­siała na­wet pat­rzeć na od­bi­cie w lus­trze, po­nieważ wczo­raj stłukła je zu­pełnie przez przypadek. Zam­knięta w czte­rech ścianach krążyła myśla­mi wokół jed­ne­go zdarze­nia – te­go, które przek­reśliło szansę na dal­sze życie w zgodzie ze sobą oraz in­ny­mi ludźmi. -December


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.)  -Seneka Młodszy


nikt-nie jest dob­ry-przez-przypadek-ne­mo-ca­su-bo­nus-łac-no­body-is good-by ac­­dent-ang 
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację. -Anonim


i-głupiec-od-czasu-do-czasu-musi-przez-przypadek-mieć-rację
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Wszys­tko trze­ba od­kryć sa­memu i również przejść przez to zu­pełnie samemu. -Tove Jansson


wszys­tko-trze­ba-od­kryć-­memu-i również-przejść-przez-to zu­pełnie-samemu
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Miłości się nie szuka jest albo jej nie ma, nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek. -Jan Twardowski


miłoś-ę-nie-szuka-jest-albo-jej-nie-nikt-z-nas-nie-jest-samotny-tylko-przez-przypadek
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej  -daniello


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiatami. -Alfa Centauri


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Kiedy po­ciąg, którym podróżujesz, nag­le znaj­dzie się w tu­nelu i zro­bi się zu­pełnie ciem­no, nie wyrzu­casz bi­letu i nie wys­ka­kujesz przez ok­no. Sie­dzisz na swoim miej­scu i ufasz maszyniście. -wiktoria4


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Od­kry­wam żałosną prawdę, że niektórzy ludzie rodzą się, a po­tem przechodzą przez cudze życie niekiedy je­dynie po to, aby in­nym ułat­wić od­kry­cie ja­kiejś gorzkiej wie­dzy o so­bie lub nie­rzad­ko zu­pełnie nieświado­mie pomóc im przetrwać. -Henryk Pająk


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Przypadek to zawoalowana konieczność. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Przypadek - to konieczność zawoalowana. -Anonim


przypadek-to-konieczność-zawoalowana
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Przypadek jest najlepszym detektywem. -Agata Christie


przypadek-jest-najlepszym-detektywem
Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Przypadek sam nic nie zdziała. -Napoleon Bonaparte


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Żaden zwycięzca nie wierzy w przypadek -Friedrich Nietzsche


Zu­pełnie Przez Przypadek Cytaty: Minister: Nie ma lepszego ministra niż przypadek. -Miguel de Cervantes