Zu­pełnie Cytaty

Zu­pełnie Cytaty: Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej  -daniello


Zu­pełnie Cytaty: Po­każcie mi sens, a po­pełnię każde głupstwo. -Henryk Jagodziński


po­każcie-mi sens-a po­pełę-każde-głupstwo
Zu­pełnie Cytaty: Zu­pełnie łas­kocze­cie mi mózg waszy­mi pomysłami. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Zu­pełnie Cytaty: Mam oba­wy, że wrócę i po­pełnię ten sam błąd.. -AnDree


mam-oba­wy-że wrócę-i po­pełę-ten-sam-błąd
Zu­pełnie Cytaty: Zu­pełnie szcze­ra spo­wiedź możli­wa jest tyl­ko przed Bogiem. -Mikołaj Gogol


zu­pełnie-szcze­ra-spo­wiedź-możli­wa-jest tyl­ko-przed-bogiem
Zu­pełnie Cytaty: Smu­tek to stan przejściowy - przychodzi, od­chodzi zu­pełnie jak ludzie... -Papużka


smu­tek-to stan-przejściowy- przychodzi-od­chodzi-zu­pełnie-jak ludzie
Zu­pełnie Cytaty: Ona była ru­da, ale niezu­pełnie...pe­wien połysk we włosach grasował... -Konstanty Ildefons Gałczyński


Zu­pełnie Cytaty: Dziś nie założę Dzień bez prezerwatywy Roz­koszy pełnię  -fyrfle


dziś-nie założę-dzień-bez-prezerwatywy-roz­koszy-pełę 
Zu­pełnie Cytaty: Wszys­tko trze­ba od­kryć sa­memu i również przejść przez to zu­pełnie samemu. -Tove Jansson


wszys­tko-trze­ba-od­kryć-­memu-i również-przejść-przez-to zu­pełnie-samemu
Zu­pełnie Cytaty: Próbo­wała wol­niej od­dychać, zu­pełnie jak­by dzięki te­mu ta chwi­la mogła trwać wiecznie. -Neil Gaiman


próbo­wała-wol­niej-od­dychać-zu­pełnie-jak­by-dzięki-te­mu- chwi­-mogła-trwać-wiecznie
Zu­pełnie Cytaty: Przep­raszam bar­dzo, ja to ser­ce od­dałam Pa­nu zu­pełnie nie­chcący, może je Pan zwrócić??  -Gold Fishy


przep­raszam-bar­dzo-ja to ser­-od­dałam-pa­nu-zu­pełnie-nie­chcący-może- pan-zwróć 
Zu­pełnie Cytaty: `NIEKTÓRZY fa­ceci to strasznie niew­dzięczne stworzenia.. zu­pełnie no pot­ra­fią do­cenić sta­rań dziewczyn. -bluecaffe


`niektÓrzy-fa­ceci-to strasznie-niew­dzięczne-stworzenia-zu­pełnie-no pot­ra­fią-do­cenić-sta­rań-dziewczyn
Zu­pełnie Cytaty: Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


nie- znacze­nia-z kim ę-ożenisz- na­zajut­rz-i tak-stwier­dzisz-że to ktoś-zu­pełnie-inny
Zu­pełnie Cytaty: w tych trzech słowach zu­pełnie nieświadomie sięgnął Platona ot­wierając się pisze­my list do miłości ko­pertę Pandory  -Smurf007


w tych-trzech-słowach-zu­pełnie-nieświadomie-ęgnął-platona-ot­wierając-ę-pisze­my-list-do miłoś-ko­pertę-pandory 
Zu­pełnie Cytaty: Naj­dosko­nal­szą maską jest twarz, bo zu­pełnie na­tural­nie skry­wa praw­dzi­we ob­licze człowieka. -Aldona Różanek


naj­dosko­nal­szą-maską-jest twarz-bo zu­pełnie-na­tural­nie-skry­wa-praw­dzi­we-ob­licze-człowieka
Zu­pełnie Cytaty: Ko­biety są jak róże: ni­by zu­pełnie do siebie po­dob­ne, a jed­nak za­pach, for­ma i ko­lor każdej z nich jest trochę inny. -Alfred Aleksander Konar


ko­biety-są jak róże-­by-zu­pełnie-do siebie-po­dob­ne-a jed­nak-za­pach-for­-i ko­lor-każdej-z nich-jest trochę-inny
Zu­pełnie Cytaty: Miłość może żywić się naj­mniej­szą od­ro­biną nadziei, ale zu­pełnie bez niej is­tnieć nie zdoła. -Walter Scott


miłość-może-żywić ę-naj­mniej­szą-od­ro­biną-nadziei-ale-zu­pełnie-bez-niej-is­tnieć-nie zdoła
Zu­pełnie Cytaty: pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam


pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha