Zwyczaj­nie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zwyczaj­nie Cytaty: Kiedy miłość weszła w treść życia, w zwyczaj, zda­wało mi się niepo­dobieństwem, żeby ten zwyczaj zos­tał przer­wa­ny bez zniszcze­nia za­razem wszys­tkich in­nych źródeł życia. -Aleksander Dumas
Zwyczaj­nie Cytaty: zwyczaj­nie lubię się do Ciebie przytulić objąłem życie  -Cykam
zwyczaj­nie-lubię-ę-do ciebie-przytulić-objąłem-życie 
Zwyczaj­nie Cytaty: Pa­sożyt­nicze żywota Po­jawiają się zwyczaj­nie nieproszeni. Tak na krzy­wy ryj. -Papużka
pa­sożyt­nicze-żywota-po­jawiają-ę-zwyczaj­nie-nieproszeni-tak-na krzy­wy-ryj
Zwyczaj­nie Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz
jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd
Zwyczaj­nie Cytaty: Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
historia-zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że-ją-zmieniają
Zwyczaj­nie Cytaty: His­to­ria ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają. -Terry Pratchett
his­to­ria- zwyczaj-zmieniać-ludzi-którzy-myślą-że ją zmieniają
Zwyczaj­nie Cytaty: Co pros­tej myśli zwyczaj­nie się wymyka; Umysł mój jest kla­syczny, dusza romantyka. -SirNobody
co pros­tej-myśli-zwyczaj­nie ę-wymyka-umysł-mój-jest kla­syczny-dusza-romantyka
Zwyczaj­nie Cytaty: tak bar­dzo bałam się miłość, że kiedy po­wie­działeś mi kocham Cię ja zwyczaj­nie stchórzyłam i uciekłam.. -szaralalka
tak-bar­dzo-bałam ę-miłość-że kiedy-po­wie­działeś-mi kocham-cię-ja zwyczaj­nie-stchórzyłam-i uciekłam
Zwyczaj­nie Cytaty: Niech licho porwie tego, kto wprowadził zwyczaj składania wizyt. -Carlo Goldoni
niech-licho-porwie-tego-kto-wprowadził-zwyczaj-składania-wizyt
Zwyczaj­nie Cytaty: Ja lu­bię dzi­waków, Raczej trud­no zaufać ko­muś, kto na ta­kim świecie umie zwyczaj­nie wyglądać i nor­malnie żyć. -Haruki Murakami
ja lu­bię-dzi­waków-raczej-trud­no-zaufać-ko­muś-kto-na ­kim-świecie-umie-zwyczaj­nie-wyglądać-i nor­malnie-żyć
Zwyczaj­nie Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan
boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
Zwyczaj­nie Cytaty: Ludzie nie zro­zumieli­by, a ja nie od­czu­wam pot­rze­by wy­jaśniania, zwyczaj­nie dla­tego, że w głębi ser­ca wiem, ja­kie to było prawdziwe. -Nicholas Sparks
ludzie-nie zro­zumieli­by-a ja nie od­czu­wam-pot­rze­by-wy­jaśniania-zwyczaj­nie-dla­tego-że w głębi-ser­ca-wiem-ja­kie
Zwyczaj­nie Cytaty: Przyz­wycza­jenie, obyczaj i zwyczaj są moc­niej­sze niż prawda. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Zwyczaj­nie Cytaty: Bohater: Dawniej mieliśmy zwyczaj kanonizowania naszych bohaterów, obecnie ich trywializujemy. -Oscar Wilde
bohater-dawniej-mieliśmy-zwyczaj-kanonizowania-naszych-bohaterów-obecnie-ich-trywializujemy
Zwyczaj­nie Cytaty: Mężczyz­na, który poślu­bi brzydką dziew­czynę jest zwyczaj­nym leniem. -Francoise Sagan
mężczyz­na-który-poślu­bi-brzydką-dziew­czynę-jest zwyczaj­nym-leniem
Zwyczaj­nie Cytaty: W pięknym świecie baśni ,his­to­ri niez­wykłych , w kraine fan­tazji, mitów ,po­dań ,le­gend ,zu­pełnie nie­chcący ot tak mi­mowol­nie ,naj­prościej zwyczaj­nie można znalężć SIEBIE. -mameczka
Zwyczaj­nie Cytaty: Starzy przyjaciele są najlepsi. Król Jakub miał zwyczaj wołać swoje stare buty - były najwygodniejsze do noszenia. -John Seldon
starzy-przyjaciele-są-najlepsi-król-jakub-miał-zwyczaj-wołać-swoje-stare-buty-były-najwygodniejsze-do-noszenia
Zwyczaj­nie Cytaty: W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych. -Montesquieu
w-chinach-karze-ę-ojców-za-błędy-dzieci-taki-sam-zwyczaj-byl-w-peru-i-to-wypływa-również-z-pojęć-despotycznych
Zwyczaj­nie Cytaty: Ser­ce biło jej moc­niej, ilek­roć wspo­minała swój sen. To było ta­kie cu­dow­ne, kochać i być kochaną. Po prze­budze­niu czuła się zwyczaj­nie porzucona. -Olivia Goldsmith
ser­-biło-jej-moc­niej-ilek­roć-wspo­minała-swój-sen-to było-­kie-cu­dow­ne-kochać-i być-kochaną-po prze­budze­niu-czuła ę
Zwyczaj­nie Cytaty: Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie. -Olga Tokarczuk
och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
Zwyczaj­nie Cytaty: Źródłem sławy te­go wład­cy był zwyczaj od­ci­nania wro­gom warg i nóg, by po­tem obiecy­wać im wol­ność, jeśli prze­biegną przez mias­to grając na trąbce. -P » Terry Pratchett » Mort
Źródłem-sławy-te­go-wład­cy-był-zwyczaj-od­­nania-wro­gom-warg-i nóg-by po­tem-obiecy­wać-im wol­ność-śli-prze­biegną-przez
Zwyczaj­nie Cytaty: Człowiek jest tak moc­no związa­ny ze sobą, że trud­no mu o so­bie za­pom­nieć, można jed­nak wy­robić w so­bie zwyczaj myśle­nia o innych. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest tak-moc­no-związa­ny-ze sobą-że trud­no-mu o so­bie-za­pom­nieć-można-jed­nak-wy­robić-w so­bie-zwyczaj-myś­nia
Zwyczaj­nie Cytaty: Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. -Cyprian Kamil Norwid
jest-w-moim-kraju-zwyczaj-że-w-dzień-wigilijny-przy-wejściu-pierwszej-gwiazdy-wieczornej-na-niebie-ludzie-gniazda-wspólnego-łamią-chleb-biblijny
Zwyczaj­nie Cytaty: nieśmiałość horyzontu do­tykiem zwiewnym cza­ruje ślepia płat­ki róży zwilża w kan­ci­ku za­wie­sza bezdech roz­ciera na twarzy ko­lor zadumy kąpiąc serce w przeszłości nektarze niedopowiedzianym mo­wy języ­kom dźwięków uszom tak ze sobą zwyczaj­nie dziczeję   -Papużka
Zwyczaj­nie Cytaty: Widzę jak prze­rażająca jest nor­malność. Każdy z tych niewin­nych ludzi na uli­cy przeżywa ok­ropność by­cia kimś zwyczaj­nym. Zro­bili­by wszys­tko, by stać się wyjątkowym. -Katherine Dunn
Zwyczaj­nie Cytaty: w ob­wo­lucie dnia przej­rzeć raz ostatni za­mykając oczy śliz­gać palcem po mok­rym horyzoncie zwyczaj­nie niedocenionym w kla­syce natury zmysły pieścić delikatnie korę masując poczuć do­tyk wiatru który ma dziś dob­ry humor tar­gając loki sior­pię resztki już jes­tem po  czas wrócić  -Papużka
Zwyczaj­nie Cytaty: Jest zwyczaj w krajach despotycznych, iż nie przystoi się zbliżyć do nikogo wyżej położonego od nas, nawet do króla, nie przynosząc mu podarku... Musi tak być w ustroju, gdzie nikt nie jest obywatelem; w rządzie, który wdraża pojęcie, iż wyższy nie jest nic winien niższemu; w rządzie, gdzie ludzie uważają się za związanych wzajem jedynie karami, jakie wymierzają jedni drugim... -Montesquieu
Zwyczaj­nie Cytaty: Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył.. -Nicole
Zwyczaj­nie Cytaty: Dla wielu miłość ja­wi się jak abo­nament w 
Zwyczaj­nie Cytaty: [ blis­kość jed­no­razo­wa, siat­ka plas­ti­kowa ]  wszys­tko zaczy­na się od sa­mot­ności i na niej się kończy. nie ma w tym mo­ral­ności bo sa­mot­ność nie jest mo­ral­na. jest bru­tal­na. jest bez­wstyd­na. nieob­liczal­na.zap­ro­wadza cię do miej­sc, których nie znałaś lub o których zwyczaj­nie nie chciałaś pa­miętać. bo tak właśnie jest, w ob­liczu sa­mot­ności wszys­cy jes­teśmy nadzy. -thrillofit
Zwyczaj­nie Cytaty: zos­tał tylko ślad uśmiechu po­roz­rzu­cane szmatki i za­pach myśli minęła jed­na chwila już tęsknie pragnę objęć motyla obojętne ściany ironicznie patrzą krzy­wizną płaszczyzn za oknem zwyczaj­ny dzień a tu­taj szarość nieobecności umieram z pragnienia blasku jej oczu i ser­ca słońca *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Zwyczaj­nie Cytaty: Jed­no z moich ulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cie: Mów tak, jak jesz, al­bo w moim przekładzie: Po­wiedz to tak, jak­byś to miała zjeść. Ma ono przy­pomi­nać - w sy­tuac­ji, kiedy z wy­jaśnienia cze­goś ro­bisz wiel­ki prob­lem, kiedy szu­kasz od­po­wied­nich słów - że język ma być pros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skie jadło. Nie rób z te­go wiel­kiego spek­taklu. Po pros­tu pos­taw na stole. -Elizabeth Gilbert
Zwyczaj­nie Cytaty: ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ... -lookartpro
Zwyczaj­nie Cytaty: Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności. -Robert Baden-Powell
Zwyczaj­nie Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna