Zwyk­le Cytaty

Zwyk­le Cytaty: Naz­wa by­wa zwyk­le gro­bem kwestii. -Karol Irzykowski


Zwyk­le Cytaty: Mniej­sze zło jest zwyk­le trwalsze. -Wiesław Brudziński


Zwyk­le Cytaty: Sen poz­wa­la zwyk­le na wiele rzeczy nieskromnych. -Owidiusz


sen-poz­wa­-zwyk­-na wiele-rzeczy-nieskromnych
Zwyk­le Cytaty: Gość ma zwyk­le więcej cza­su niż gospodarz. -Tadeusz Kotarbiński


Zwyk­le Cytaty: Nie do­tyka za­wiść środ­ka: do szczytów zwyk­le dąży. -Tytus Liwiusz


nie-do­tyka-za­wiść-środ­ka-do szczytów-zwyk­-dąży
Zwyk­le Cytaty: Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze. -André Gide


naj­gor­sze-pos­­nowienia-są zwyk­-najtrwalsze
Zwyk­le Cytaty: Nies­te­ty, bezpłod­ne idee mają zwyk­le naj­więcej dzieci. -Władysław Grzeszczyk


nies­te­ty-bezpłod­ne-idee-mają-zwyk­-naj­więcej-dzieci
Zwyk­le Cytaty: Te ka­fel­ki z pieca, które się nam zachciewa - to są zwyk­le... kobiety. -Alfred Aleksander Konar


te ka­fel­ki-z pieca-które ę-nam-zachciewa- to są zwyk­-kobiety
Zwyk­le Cytaty: Gdzie doj­rze­wają po­ziom­ki zwyk­le znaj­duję pokrzywy. -StachuKrankiela


gdzie-doj­rze­wają-po­ziom­ki-zwyk­-znaj­duję-pokrzywy
Zwyk­le Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Zwyk­le Cytaty: Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości. -Aleksander Świętochowski


Zwyk­le Cytaty: Człowiek mu­si gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, od­czu­wa zwyk­le niepokój, pustkę. -Antoni Kępiński


człowiek-mu­-gdzieś-dążyć-gdy-osiągnie-cel-od­czu­wa-zwyk­-niepokój-pustkę
Zwyk­le Cytaty: pu­kałem nieraz tak jak zwyk­le nieobecna strach myśleć gdzieś jest  -Cykam


pu­kałem-nieraz-tak-jak zwyk­-nieobecna-strach-myść-gdzieś-jest 
Zwyk­le Cytaty: Dzieci mają pra­wo przer­wać coś człowieko­wi w sa­mym środ­ku - i zwyk­le to robią. -John Irving


dzieci-mają-pra­wo-przer­wać-coś-człowieko­wi-w ­mym-środ­ku- i zwyk­-to robią
Zwyk­le Cytaty: Gdy ko­bieta długo w mężczyz­nach prze­biera, zwyk­le naj­gorzej wybiera. -Wojciech Stanisław Bogusławski


gdy-ko­bieta-długo-w mężczyz­nach-prze­biera-zwyk­-naj­gorzej-wybiera
Zwyk­le Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
Zwyk­le Cytaty: Kładę się te­raz do snu, na trochę dłużej niż zwyk­le. Naz­wijmy to wiecznością. -Jerzy Kosiński


kładę ę-te­raz-do snu-na trochę-dłużej-ż-zwyk­-naz­wijmy to wiecznośą
Zwyk­le Cytaty: Człowiek niższy od otocze­nia jest zwyk­le wyp­rosto­wany, a wyższy – pochylony. -Antoni Kępiński


człowiek-ższy-od otocze­nia-jest zwyk­-wyp­rosto­wany-a wyższy-pochylony