~pa­weł Rychlica  Cytaty

~pa­weł Rychlica  Cytaty:


złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


praw­dziwą-sztuką-są myśli-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


wszechświat-to oj­ciec-na­tura-to mat­ka-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


niena­wiść-to ba­gaż-ciĘŻaru-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


my-ludzie-wró­my-skąd-przyszliśmy-~ pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


ludzie-cho­rują-i umierają-z po­wodu-lo­su-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


jes­tem-wdzięczny-bo­gu-że dał-mi życie~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


po­dob­no-roz­mo­wa-ze zmarłym-ot­wiera-umysł-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


wys­tar­czy-chcieć-by to mieć-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


ta-pla­neta-umieraludzie-ją za­bijają-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


10987654321- czas-roz­począć-myś­nie-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


człowiek-wro­go-trak­­-świat-i siebie-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


pa­nu-bo­gu-tyl­ko-człowiek ę-nie udał-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


dąż-do te­go-co dla-ciebie-naj­cenniej­sze-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Rychlica  Cytaty:


w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica