~pa­weł Cytaty

~pa­weł Cytaty:


naj­piękniej­sze-w życiu-jest to-że ­my-wybór-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


ot­wieram-umysł-i myślę-co by  na­pisać-na pa­pie­rze- ~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


Życie-to niesa­mowi­-podróż-do wnętrza-gle­by-~ pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


człowiek-człowieka-kar­mi-codzien­nie-strachem-~pa­weł-rychlica
~pa­weł Cytaty:


nig­dy-nie jest za późno-na od­mienienie-życia~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


czy-da ę-dot­knąć-coś-co jest niewidzial­ne-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


w kłam­stwach-i w ogłupieniu-naj­częściej-żyją-ci najsłab­-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


kos­mos-jest cu­dow­ny-tyl­ko-ludzie-to ­ku­dy-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


cho­roba-ujaw­nia ę-z przyczyn-lo­sowych-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


spokój-ducha-to coś-co po­win­no-każde­go-z nas-do­ęgnąć-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


sen-jest w sta­nie-prze­widzieć-przyszłość~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


naj­częściej-za­wodzą-nas-ci-którym zaufa­liśmy-~pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica 
~pa­weł Cytaty:


ob­rażając-i po­żając-ko­gośob­rażasz-i po­żasz-też-siebie~-pa­weł-rychlica