św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty

św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Stru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy, lecz spływa w do­liny pokory. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Jeżeli cię przes­trasza pra­ca, wspom­nij na nagrodę. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Po­kora i wstyd po uczy­nionym grzechu da­leko są mil­sze Bo­gu, niż pycha po spełnieniu dob­re­go uczynku. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


po­kora-i wstyd-po uczy­nionym-grzechu-da­leko-są mil­sze-bo­gu-ż-pycha-po spełnieniu-dob­re­go-uczynku
św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Bóg miłuje nas ta­kimi, ja­kimi będziemy, a nie ta­kimi, ja­kimi jesteśmy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Le­piej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Człowiek nie może nicze­go nau­czyć dru­giego człowieka, może mu tyl­ko do­pomóc w wyszu­kiwa­niu praw­dy we włas­nym ser­cu, jeżeli ją posiada. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


człowiek-nie może-nicze­go-nau­czyć-dru­giego-człowieka-może-mu tyl­ko-do­pomóc-w wyszu­kiwa­niu-praw­dy-we włas­nym-ser­cu-żeli
św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Nie zat­rzy­muj­my niep­rzy­jaźni względem ko­gokol­wiek w naszych ser­cach, bo gdy w ser­cu zbie­rze się dużo niena­wiści, ono niszczeje. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


nie-zat­rzy­muj­my-niep­rzy­jaź-względem-ko­gokol­wiek-w naszych-ser­cach-bo gdy-w ser­cu-zbie­rze ę-żo-niena­wiś-ono-niszczeje
św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: Przy­jacielo­wi chwalące­mu i niep­rzy­jacielo­wi ga­niące­mu nie na­leży we wszys­tko wierzyć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


św. Augustyn (aureliusz Augustyn Z Hippony) Cytaty: I chodzą ludzie podzi­wiać szczy­ty gór i wzdęte fa­le morza, i sze­rokie nur­ty rzek, i przes­twór oceanu, i kręgi gwiez­dne, a siebie zaniedbują. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


i chodzą-ludzie-podzi­wiać-szczy­ty-gór-i wzdęte-fa­-morza-i sze­rokie-nur­ty-rzek-i przes­twór-oceanu-i kręgi-gwiez­dne-a siebie