A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Na przykład na pla­necie Ziemia ludzie uważali, że są in­te­ligen­tniej­si od del­finów, tak dużo bo­wiem do­kona­li – stworzy­li koło, No­wy Jork, woj­ny i tak da­lej – del­fi­ny zaś nie ro­biły nic po­za buszo­waniem w wodzie i leżeniem brzuchem do góry. Del­fi­ny uważały na od­wrót: że to one są znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tych sa­mych powodów. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Życie... niena­widź je lub ig­no­ruj, po­lubić się go nie da. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Ogólnie wiado­mo, że bez­myślne mówienie może po­ciągnąć za sobą śmier­telne ofiary, ciągle jed­nak nie w pełni uświada­miana jest wa­ga te­go problemu. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki?  -Douglas Adams
czy-nie star­czy-że ogród-jest piękny-czy-muszą-w nim-jeszcze-mie­szkać-wróżki 
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Nie ma takiego wybiegu, którego nie spróbowałby człowiek, aby tylko oddalić od siebie trud myślenia, -Douglas Adams
nie-takiego-wybiegu-którego-nie-spróbowałby-człowiek-aby-tylko-oddalić-od-siebie-trud-myślenia
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić. -Douglas Adams
istoty-ludzkie-których-zdolność-do-wykorzystywania-doświadczeń-innych-jest-wyjątkowa-są-jednocześnie-zadziwiająco-niechętne-by-to-czynić
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Po czym poz­nać, że coś jest wyt­wo­rem techni­ki? Dobrą wskazówką jest to, że ma in­struk­cję obsługi. -Douglas Adams
po czym-poz­nać-że coś-jest wyt­wo­rem-techni­ki-dobrą-wskazówką-jest to-że  in­struk­cję-obsługi
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Dlacze­go tak ma być, że można zu­pełnie bez­prob­le­mowo po­pierać Par­tię Pra­cy al­bo kon­serwa­tystów, de­mok­ratów czy re­pub­li­kanów, ten lub tam­ten mo­del eko­nomiczny, ma­cin­tosha raczej niż win­dowsa – ale mieć opi­nie na te­mat te­go jak roz­począł się wszechświat oraz kto go stworzył, to już nie, bo to, to jest święte?  -Douglas Adams
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Podróże w cza­sie? Uważam, że ludzie re­gular­nie wra­cają z przyszłości i bez przer­wy wpływają na nasze życie. Do­wody są wi­doczne wokół nas. Mówię o tym, że za każdym ra­zem, kiedy wy­suwa­my roszcze­nie od­szko­dowaw­cze, od­kry­wamy, iż ja­kimś ta­jem­niczym spo­sobem dokład­nie to, za co chce­my uzys­kać od­szko­dowa­nie, jest słowo w słowo wyk­luczo­ne z zak­re­su, ja­ki obej­mu­je polisa. -Douglas Adams
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Zauważamy rzeczy, które nie działają. Nie zauważamy rzeczy, które działają. Zauważamy kom­pu­tery, nie zauważamy pensów. Zauważamy czy­tel­ników książek elek­tro­nicznych, nie zauważamy książek. -Douglas Adams
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić. -Douglas Adams
is­to­ty-ludzkie-których-zdol­ność-do wy­korzys­ty­wania-doświad­czeń-in­nych-jest wyjątko­wa-są jed­nocześnie-zadzi­wiająco
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły. -Ścigany przez Niedźwiedzie
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek. -Ścigany przez Niedźwiedzie
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Dlaczego tak często ludzie, dla których bardzo dużo zrobiłeś, ciężko się na ciebie obrażają? Może dlatego, że przypominasz im o ich słabościach. -Kirk Douglas
dlaczego-tak-często-ludzie-dla-których-bardzo-żo-zrobiłeś-ężko-ę-na-ciebie-obrażają-może-dlatego-że-przypominasz-im-o-ich-słabościach
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Życzliwość to nie jest akt – to styl życia -Douglas Williams
Życzliwość-to-nie-jest-akt-to-styl-życia
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Wiek powoduje zmarszczki na ciele. Poddawanie się – na duszy -Douglas MacArthur
wiek-powoduje-zmarszczki-na-ciele-poddawanie-ę-na-duszy
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Jeśli spotka cię coś dobrego, zatrzymaj się. Ciesz się tym. Rozkoszuj. -Kirk Douglas
jeśli-spotka-ę-coś-dobrego-zatrzymaj-ę-ciesz-ę-tym-rozkoszuj
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Kiedy sprawy zbytnio się komplikują, ubarwiam życie fikcją, łagodzę linię pomiędzy rzeczywistością i fantazją. -Kirk Douglas
kiedy-sprawy-zbytnio-ę-komplikują-ubarwiam-życie-fikcją-łagodzę-linię-pomiędzy-rzeczywistośą-i-fantazją
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Często dajemy naszym dzieciom to, czego nam brakowało. -Kirk Douglas
często-dajemy-naszym-dzieciom-to-czego-nam-brakowało
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci. -Kirk Douglas
człowieka-należy-oceniać-po-tym-co-w-nim-najlepsze-jak-ężko-pracuje-jak-wierny-jest-swoim-poglądom-i-jak-bardzo-kocha-swoje-dzieci
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Dom to wynalazek, którego nikomu jeszcze nie udało się ulepszyć. -Ann Douglas
dom-to-wynalazek-którego-nikomu-jeszcze-nie-udało-ę-ulepszyć
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam. -Kirk Douglas
Żona-to-ktoś-kogo-pragniesz-mieć-przy-sobie-gdy-znajdujesz-ę-na-sali-intensywnej-terapii-może-dlatego-ludzie-ę-żenią-że-nadchodzi-w-życiu
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Pra­wo do trwa­nia w sa­mot­ności sta­nowi początek wolności. -William Orville Douglas
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze  -adams
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams
znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Nie ma nic gorszego niż precyzyjne ujęcie zagmatwanej koncepcji. -Ansel Adams
nie-nic-gorszego-ż-precyzyjne-ujęcie-zagmatwanej-koncepcji
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams
nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Problem to okazja w przebraniu. -John Adams
problem-to-okazja-w-przebraniu
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Piękno jest formą dobroci. -Helen Keller Adams
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się -John Quincy Adams
cierpliwość-i-wytrwałość-mają-magiczne-działanie-dzięki-nim-trudnoś-znikają-a-przeszkody-ulatniają-ę
A » Douglas Adams » Autostopem Przez Galaktykę Cytaty: Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony. -Henry Adams Brooks
przyjaciel-na-świeczniku-to-przyjaciel-stracony