A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty

A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Gdy podróżnik zos­ta­wia w ty­le za sobą góry, po raz pier­wszy widzi je w ich rzeczy­wis­tym kształcie - tak też jest z przyjaciółmi. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


gdy-podróżnik-zos­­wia-w ty­-za sobą-góry-po raz-pier­wszy-widzi- w ich-rzeczy­wis­tym-kształcie- tak-też-jest z przyjaciółmi
A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Podwójnie bo­li, kiedy wyśmiewają się z nas, a nie wiemy, z ja­kiego to czy­nią powodu. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Zaw­sze o tym czy­tałem. Ludzie naj­pierw muszą wiele wy­cier­pieć, nim uda im się co­kol­wiek osiągnąć. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Rzeczy­wis­tość często prze­ras­ta naj­piękniej­szy na­wet sen. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Zro­zumiałem, że is­tnieją ludzie, w których to­warzys­twie człowiek czu­je się le­piej, wszys­tko, co gorzkie prze­mija, a świat roz­pro­mienia słońce. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Tęskno­ta do pieca to ciężka cho­roba dla bałwana. -Hans Christian Andersen


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: El libro de la naturaleza alcanza cada año una nueva tirada. -Hans Christian Andersen


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga. -Hans Christian Andersen


Życie-każdego-człowieka-jest-baśą-napisaną-ręką-samego-boga
A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: -Dlacze­go się nie uśmiechasz? -Uśmiech to oz­na­ka ra­dości nie sądzisz? -Tak. -Nie mam po­wodów do uśmie­chu, nie jes­tem szczęśli­wy. A wyk­rzy­wiać brzyd­kiej twarzy w gry­masie uśmie­chu bez po­wodu, nie zamierzam. -Dać ci powód? -Jeżeli uważasz, że potrafisz. -Nie pot­ra­fię, ale będę próbowała. -Dziękuję. -Widzisz, jed­nak się uśmiechnąłeś. -Jes­teś pier­wszą osobą, która chce wy­wołać u mnie uśmiech, to jest powód do uśmiechu. -Na tym po­lega przy­jaźń, na próbowaniu. Dla M.Dziękuję że jesteś. -martwy za życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: -Marzenia? -Marze­nia jak zwiędłe liście leżą w błocie dep­ta­ne bru­talną rzeczy­wis­tością świata. -Nadzieja? -Ta os­tatkiem sił trzy­ma się na gałęziach. -A miłość? -Ten spec­jalny liść zer­wałem, i trzy­mam w kie­sze­ni, aby dzień codzien­ny nie przyk­rył jej kurzem zapomnienia. -martwy za życia


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Nie ma usprawiedliwienia dla złych reklam. Pierwszą wymówką są zawsze pieniądze, ale dobre pomysły nie zaczynają się od dużych budżetów. -Knut Georg Andersen


nie-usprawiedliwienia-dla-złych-reklam-pierwszą-wymówką-są-zawsze-pieniądze-ale-dobre-pomysły-nie-zaczynają-ę-od-żych-budżów
A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Wielkość duszy mierzy się jej miłością. -Christian Bernard Św


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Zrezygnować z miłości to wybrać śmierć. -Christian Chabanis


A » Hans Christian Andersen » Baśń Mojego życia Cytaty: Wzrost liczby rozwodów świadczy nie o degrengoladzie małżeństwa, raczej o jego prosperowaniu. -Christian Delphy


wzrost-liczby-rozwodów-świadczy-nie-o-degrengoladzie-łżeństwa-raczej-o-jego-prosperowaniu