Adam Małysz Cytaty

Adam Małysz Cytaty: Do­radców jest wielu. Jed­na pa­ni twier­dziła, że ma­my w do­mu żyły wod­ne. Ktoś in­ny mówi, że przed każdym sko­kiem po­winienem zro­bić przysiad. -Adam Małysz


do­radców-jest wielu-jed­na pa­-twier­dziła-że ­my-w do­mu-żyły-wod­ne-ktoś in­ny-mówi-że przed-każdym-sko­kiem-po­winienem
Adam Małysz Cytaty: Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać. -Adam Małysz


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
Adam Małysz Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz


chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
Adam Małysz Cytaty: Nie boję się o to, że jak coś pójdzie nie tak, zos­tanę sam, a ki­bice od­wrócą się ode mnie. Świado­mość, że tak się nie sta­nie, bar­dzo mi pomaga. -Adam Małysz


nie-boję ę-o to-że jak coś-pójdzie-nie tak-zos­tanę-sam-a ki­bice-od­wrócą ę-ode-mnie-Świado­mość że tak ę-nie sta­nie
Adam Małysz Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz


każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Adam Małysz Cytaty: Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy. -Adam Małysz


faj­nie-byłoby-pra­cując-nad-czymś-nag­-po­wie­dzieć-do siebie- ja już-tą sy­tuację-gdzieś-widziałem- i wie­dzieć
Adam Małysz Cytaty: Na py­tanie dzien­ni­karza - Co pan czu­je w trak­cie lo­tu? -od­po­wie­dział: - Jak się pan spy­ta pta­ka, to też pa­nu nie odpowie. -Adam Małysz


na py­tanie-dzien­­karza- co pan-czu­-w trak­cie-lo­-od­po­wie­dział- jak ę-pan-spy­-pta­ka-to też-pa­nu-nie odpowie
Adam Małysz Cytaty: Każda kłótnia w rodzi­nie, każda przyk­rość po­wie­dziana dru­giej oso­bie, niesie za sobą naukę. -Adam Małysz


każda-kłótnia-w rodzi­nie-każda-przyk­rość-po­wie­dziana-dru­giej-oso­bie-niesie-za sobą-naukę
Adam Małysz Cytaty: Muszę jed­nak coś czuć pod sto­pami. Na skoczni mam nar­ty, w sa­molo­cie podłogę. -Adam Małysz


muszę-jed­nak-coś-czuć-pod-sto­pami-na skoczni-mam-nar­ty-w ­molo­cie-podłogę
Adam Małysz Cytaty: Nie bar­dzo ro­zumiem ta­kie zacho­wania ludzi. Prze­cież się nie zna­my. Zap­raszać niez­na­jome­go! Ale oni sądzą, że jes­tem ich dob­rym zna­jomym. Ma­gia te­lewiz­ji spra­wia, że jes­tem dla nich swój. Ale to tyl­ko magia. -Adam Małysz


Adam Małysz Cytaty: Nasz naród jak lawa, Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa; Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. -Adam Mickiewicz


nasz-naród-jak-lawa-z-wierzchu-zimna-i-twarda-sucha-i-plugawa-lecz-wewnętrznego-ognia-sto-lat-nie-wyziębi-plwajmy-na-tę-skorupę-i-zstąpmy-do
Adam Małysz Cytaty: Pan każe, sługa musi. -Adam Mickiewicz


Adam Małysz Cytaty: Radź się serca własnego, niczyjej powagi. -Adam Mickiewicz


Adam Małysz Cytaty: Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna. -Adam Mickiewicz


słodszy-wyraz-nad-wszystko-wyraz-miłoś-któremu-nie-masz-równego-na-ziemi-oprócz-wyrazu-ojczyzna
Adam Małysz Cytaty: Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga. -Adam Mickiewicz


poezja-słowackiego-jest-to-kośół-bez-boga
Adam Małysz Cytaty: Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. -Adam Mickiewicz


Adam Małysz Cytaty: Miej serce i patrzaj w serce! -Adam Mickiewicz


Adam Małysz Cytaty: Nazywam się Milijon - bo za milijony Kocham i cierpię katusze. -Adam Mickiewicz


nazywam-ę-milijon-bo-za-milijony-kocham-i-cierpię-katusze