Alan Rickman Cytaty

Alan Rickman Cytaty: Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. -Alan Rickman


przek­ństwem-naszych-czasów-jest to-że wy­magają-od ciebie-byś-w wieku-16 lat-wie­dział-co chcesz-ro­bić-w życiu
Alan Rickman Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Alan Rickman Cytaty: Kiedy ro­bisz film, to przes­ta­je być tyl­ko film, lecz sta­je się częścią two­jego życia. -Alan Rickman


kiedy-ro­bisz-film-to przes­­-być-tyl­ko-film-lecz-sta­ ę-częśą-two­jego-życia
Alan Rickman Cytaty: ¿Cómo sabemos cuándo la exuberancia irracional denigra los valores establecidos? -Alan Greenspan


cómo-sabemos-cuándo-exuberancia-irracional-denigra-los-valores-establecidos
Alan Rickman Cytaty: Życie jest jak puszka sardynek - wszyscy szukają klucza. -Alan Bennett


Życie-jest-jak-puszka-sardynek-wszyscy-szukają-klucza
Alan Rickman Cytaty: Czas na jakieś małe Conieco. -Alexander Alan Milne


Alan Rickman Cytaty: Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. -Alexander Alan Milne


jestem-misiem-o-bardzo-małym-rozumku-i-długie-słowa-sprawiają-mi-wielką-trudność
Alan Rickman Cytaty: Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż inni. Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam, gdzie nikogo przed nim nie było. -Alan Ashiley - Pitt


człowiek-który-porusza-ę-w-tłumie-nie-dojdzie-dalej-ż-inni-ten-który-chodzi-samotnie-może-znaleźć-ę-tam-gdzie-nikogo-przed-nim-nie-było
Alan Rickman Cytaty: Ludzie, którzy twierdzą, że nie interesują ich błahostki, nigdy widać nie spali w pokoju, w którym był choć jeden komar. -Alan Ashley Pitt


ludzie-którzy-twierdzą-że-nie-interesują-ich-błahostki-nigdy-widać-nie-spali-w-pokoju-w-którym-był-choć-jeden-komar
Alan Rickman Cytaty: Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. -Alexander Alan Milne


dziwny-jest-niedźwiedzi-ród-że-tak-bardzo-lubi-miód
Alan Rickman Cytaty: Najgłębsza nawet miłość umiera, gdy nie jest dobrze pielęgnowana. -Alan Loy McGinnis


najgłębsza-nawet-miłość-umiera-gdy-nie-jest-dobrze-pielęgnowana
Alan Rickman Cytaty: Jeśli nudzisz się ze sobą, weź ślub i nudź się z kimś. -Alan Pryce-Jones


jeśli-nudzisz-ę-ze-sobą-weź-ślub-i-nudź-ę-z-kimś
Alan Rickman Cytaty: Można wyrazić bardzo dużo gniewu, jeśli zrównoważy się to mnóstwem miłości. -Alan Loy McGinnis


można-wyrazić-bardzo-żo-gniewu-śli-zrównoważy-ę-to-mnóstwem-miłoś
Alan Rickman Cytaty: Jeśli spad­niesz na ko­goś, nie wys­tar­czy po­wie­dzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wca­le nie chciał, żebyś na niego spadał. -Alan Alexander Milne


jeśli-spad­niesz-na ko­goś-nie wys­tar­czy-po­wie­dzieć-że nie chciałeś-w końcu-ten-ktoś-też-wca­-nie chciał-żebyś-na niego
Alan Rickman Cytaty: – A ty jak się masz? – spy­tał Puchatek. – Nie bar­dzo się mam - od­po­wie­dział Kłapou­chy. – Już nie pa­miętam czasów, żebym ja­koś się miał. -Alan Alexander Milne


Alan Rickman Cytaty: Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar. -Alan Alexander Milne


miałem-za­miar-zmienić-koszulkę-ale-za­miast-te­go-zmieniłem-zamiar
Alan Rickman Cytaty: Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. -Alan Alexander Milne


jest-­­tecznie-smut­no-żeli-­memu-jest ę-nie­szczęśli­wym-ale-jest jeszcze-smut­niej-kiedy-wszys­cy-in­-twier­dzą-że też
Alan Rickman Cytaty: Sztu­ka da­wania po­darun­ku po­lega na tym, aby ofiaro­wać coś, cze­go nie można ku­pić w żad­nym sklepie. -Alan Alexander Milne


sztu­ka-da­wania-po­darun­ku-po­lega-na tym-aby ofiaro­wać-coś-cze­go-nie można-ku­pić-w żad­nym-sklepie