Aleksander Dumas Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Aleksander Dumas Cytaty: Niekiedy myślę, że może nie umrę, że cię znów zo­baczę wiosną, że mnie będziesz kochał i że roz­poczniemy na no­wo przeszłoroczne życie nasze. Sza­lona, za­led­wie mogąc ut­rzy­mać pióro w ręku, marzę o ta­kich uroczych widzeniach. -Aleksander Dumas
Aleksander Dumas Cytaty: Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności. -Aleksander Dumas Jr
Aleksander Dumas Cytaty: Nie ma zmartwień miłosnych. Są tylko organy niewystarczające do znoszenia zmartwień. -Aleksander Dumas Jr
nie-zmartwień-miłosnych-są-tylko-organy-niewystarczają-do-znoszenia-zmartwień
Aleksander Dumas Cytaty: Przyszła rewolucja ścinać będzie zamiast głów nogi. -Aleksander Dumas Jr
przyszła-rewolucja-ścinać-będzie-zamiast-głów-nogi
Aleksander Dumas Cytaty: Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
Aleksander Dumas Cytaty: Postanowienia są niby węgorze: łatwo je złowić, trudniej utrzymać. -Aleksander Dumas Jr
postanowienia-są-niby-węgorze-łatwo-złowić-trudniej-utrzymać
Aleksander Dumas Cytaty: Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas Jr
Łatwiej-jest-być-dobrym-dla-wszystkich-ż-dla-kogoś
Aleksander Dumas Cytaty: Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą. -Aleksander Dumas
miłość-ojczyzny-nie-pogardza-miłośą-kobiety-owszem-jedna-zaleca-drugą
Aleksander Dumas Cytaty: Według Biblii kobieta jest ostatnią rzeczą, jaką Bóg stworzył. Musiał to zapewne zrobić w sobotę wieczorem. Wyczuwa się zmęczenie. -Aleksander Dumas Jr
według-biblii-kobieta-jest-ostatnią-rzeczą-jaką-bóg-stworzył-musiał-to-zapewne-zrobić-w-sobotę-wieczorem-wyczuwa-ę-zmęczenie
Aleksander Dumas Cytaty: Ci, którzy czytają, wiedzą dużo; ci którzy patrzą - wiedzą więcej. -Aleksander Dumas Jr
Aleksander Dumas Cytaty: Nic się nie staje, ani tak jak się obawiamy, ani tak jak byśmy chcieli. -Aleksander Dumas Jr
nic-ę-nie-staje-ani-tak-jak-ę-obawiamy-ani-tak-jak-byśmy-chcieli
Aleksander Dumas Cytaty: Jakże na skutek szybkości wrażeń życie wydaje się krótkim. -Aleksander Dumas Jr
jakże-na-skutek-szybkoś-wrażeń-życie-wydaje-ę-krótkim
Aleksander Dumas Cytaty: Potępia się tych, którzy się rujnują dla aktorek i kobiet sprzedajnych, mnie zaś dziwi, że dla nich nie dzieje się jeszcze dwadzieścia razy tyle szaleństw. -Aleksander Dumas Jr
potępia-ę-tych-którzy-ę-rujnują-dla-aktorek-i-kobiet-sprzedajnych-mnie-zaś-dziwi-że-dla-nich-nie-dzieje-ę-jeszcze-dwadzieścia-razy-tyle
Aleksander Dumas Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr
kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Aleksander Dumas Cytaty: Kiedy miłość weszła w treść życia, w zwyczaj, zda­wało mi się niepo­dobieństwem, żeby ten zwyczaj zos­tał przer­wa­ny bez zniszcze­nia za­razem wszys­tkich in­nych źródeł życia. -Aleksander Dumas
Aleksander Dumas Cytaty: Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego. -Aleksander Dumas
miłość-mo­ja-dla-niej-spotęgo­wała-do te­go-stop­nia-że sta­wała ę-niena­wiśą-roz­koszo­wała ę-wi­dokiem-te­go-bólu
Aleksander Dumas Cytaty: Ko­biety są bez­li­tos­ne wo­bec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas
ko­biety-są bez­li­tos­ne-wo­bec-ludzi-których-nie lubią
Aleksander Dumas Cytaty: Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera. -Aleksander Dumas
nies­te­ty-w życiu-przeżywa ę-tyl­ko-dwie-miłoś-praw­dzi­we-pier­wszą-która-umiera-i os­tatnią-od której ę-umiera
Aleksander Dumas Cytaty: Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono. -Aleksander Dumas
często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie
Aleksander Dumas Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas
tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie
Aleksander Dumas Cytaty: Niena­wiść zaśle­pia, gniew ogłusza, a ten, kto prag­nie zas­po­koić żądzę zem­sty, może przy­pad­kiem na­pić się goryczy. -Aleksander Dumas
niena­wiść-zaś­pia-gniew-ogłusza-a ten-kto-prag­nie-zas­po­koić-żądzę-zem­sty-może-przy­pad­kiem-na­pić ę-goryczy
Aleksander Dumas Cytaty: Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Aleksander Dumas Cytaty: Ty­ko ko­biety, których nie kocha­my, są punktualne. -Aleksander Dumas
ty­ko-ko­biety-których-nie kocha­my-są punktualne
Aleksander Dumas Cytaty: Oziębłość nie wyk­lucza zazdrości. -Aleksander Dumas
Aleksander Dumas Cytaty: Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia. -Aleksander Dumas Jr
kobieta-inspiruje-mężczyznę-do-wielkich-czynów-których-spełnienie-potem-mu-uniemożliwia
Aleksander Dumas Cytaty: Kobiety są bezlitosne wobec ludzi, których nie lubią. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-są-bezlitosne-wobec-ludzi-których-nie-lubią
Aleksander Dumas Cytaty: Więzy małżeńskie są takim ciężarem, że aby je unieść, trzeba dwojga, a czasem trojga. -Aleksander Dumas
więzy-łżeńskie-są-takim-ężarem-że-aby-unieść-trzeba-dwojga-a-czasem-trojga
Aleksander Dumas Cytaty: Jakie są podstawowe zasady dramatu? Żeby pierwszy akt był przejrzysty, ostatni - krótki, a przede wszystkim, żeby w trzecim nie było więzienia. -Aleksander Dumas
jakie-są-podstawowe-zasady-dramatu-Żeby-pierwszy-akt-był-przejrzysty-ostatni-krótki-a-przede-wszystkim-żeby-w-trzecim-nie-było-więzienia
Aleksander Dumas Cytaty: Cóż to jest historia? To gwóźdź, na którym wieszam moje powieści. -Aleksander Dumas
cóż-to-jest-historia-to-gwóźdź-na-którym-wieszam-moje-powieś
Aleksander Dumas Cytaty: Wielka sława uwidacznia się w pieniądzach, ale pieniądze zjawiają się rzeczywiście dopiero jako skutek sławy. -Aleksander Dumas
wielka-sława-uwidacznia-ę-w-pieniądzach-ale-pieniądze-zjawiają-ę-rzeczywiście-dopiero-jako-skutek-sławy
Aleksander Dumas Cytaty: Kobieta jest często natchnieniem do rzeczy wielkich, których spełnieniu przeszkadza. -Aleksander Dumas
kobieta-jest-często-natchnieniem-do-rzeczy-wielkich-których-spełnieniu-przeszkadza
Aleksander Dumas Cytaty: Dlaczego dzieci są takie inteligentne, a dorośli przeważnie nie? Widocznie przez chodzenie do szkoły. -Aleksander Dumas
dlaczego-dzieci-są-takie-inteligentne-a-dorośli-przeważnie-nie-widocznie-przez-chodzenie-do-szkoły
Aleksander Dumas Cytaty: Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję. -Aleksander Dumas
cała-mądrość-życia-w-tej-jedynie-mieś-ę-prawdzie-czekać-i-mieć-nadzieję
Aleksander Dumas Cytaty: Tylko kobiety, których nie kochamy, są punktualne. -Aleksander Dumas
tylko-kobiety-których-nie-kochamy-są-punktualne
Aleksander Dumas Cytaty: Są przysługi tak wielkie, że można je spłacić tylko przez niewdzięczność. -Aleksander Dumas
są-przysługi-tak-wielkie-że-można-spłacić-tylko-przez-niewdzięczność