Alfred Aleksander Konar Cytaty

Alfred Aleksander Konar Cytaty: Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało. -Alfred Aleksander Konar


nie-sztu­ka-być-miłym-kiedy ę-kocha-lecz-kiedy-już-kochać ę-przestało
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Szczyt miłości, wier­ności i stałości - kiedy zdradza się żonę z ko­bietą po­dobną do niej. -Alfred Aleksander Konar


szczyt-miłoś-wier­noś-i stałoś- kiedy-zdradza ę-żonę-z ko­bietą-po­dobną-do niej
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Szko­da tych pięknych marzeń, które już się spełniły!  -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła. -Alfred Aleksander Konar


miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana. -Alfred Aleksander Konar


ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Zaz­droszczę młodym, że nie mają wspom­nień, lecz mi ich żal, że mają nadzieje. -Alfred Aleksander Konar


zaz­droszczę-młodym-że nie mają-wspom­nień-lecz-mi ich-żal-że mają-nadzieje
Alfred Aleksander Konar Cytaty: W potęgę le­karzy wierzą je­dynie zdrowi. -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Miłość pięknej, lecz złej ko­biety - to słod­kie rodzyn­ki w nies­traw­nej za­kal­co­watej babie. -Alfred Aleksander Konar


miłość-pięknej-lecz-złej-ko­biety- to słod­kie-rodzyn­ki-w nies­traw­nej-za­kal­co­watej-babie
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Błys­ka­wiczny po­ciąg zmysłów - to jeszcze nie ek­stra po­ciąg miłości. -Alfred Aleksander Konar


błys­ka­wiczny-po­ąg-zmysłów- to jeszcze-nie ek­stra-po­ąg-miłoś
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Po­dob­no ci, którzy sza­leją z miłości, by­li już przed­tem wariatami. -Alfred Aleksander Konar


po­dob­no-którzy-sza­leją-z miłoś-by­li-już-przed­tem-wariatami
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Znacznie znośniej jest się nudzić sa­memu niż we dwoje. -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Ślub w życiu nie jest, jak i w teat­rze, os­tatnim ak­tem życia dwoj­ga zakochanych. -Alfred Aleksander Konar


Ślub-w życiu-nie jest-jak i w teat­rze-os­tatnim-ak­tem-życia-dwoj­ga-zakochanych
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Żona - to wam­pir mężow­skiej kieszeni. -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar


Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Żony da­leko jaw­niej os­karżają nies­naski małżeńskie niż mężowie wstydzący się przyz­nać do życiowych błędów i po­myłek, nieomyl­ni we włas­nym prze­kona­niu i głup­stw nie po­pełniający nigdy. -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Mąż może nie być pier­wszym kochan­kiem swo­jej żony, lecz by­wa naj­częściej ostatnim. -Alfred Aleksander Konar


mąż-może-nie być-pier­wszym-kochan­kiem-swo­jej-żony-lecz-by­wa-naj­częściej-ostatnim
Alfred Aleksander Konar Cytaty: Małe umysły lu­bują się w wiel­kich słowach. -Alfred Aleksander Konar


Alfred Aleksander Konar Cytaty: Dob­ry strze­lec nie da­je Pa­nu Bo­gu kul nosić. -Alfred Aleksander Konar