Anja Cytaty

Anja Cytaty: próbo­wać roz­gryźć fa­ceta to tak jak ug­ryźć ka­mień. połamiesz so­bie zęby,nic no­wego nie od­kry­jesz i jeszcze będzie bolało. -anja


próbo­wać-roz­gryźć-fa­ceta-to tak-jak ug­ryźć-ka­mień-połamiesz so­bie-zębynic-no­wego-nie od­kry­jesz-i jeszcze-będzie
Anja Cytaty:


Anja Cytaty: Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja


wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Anja Cytaty: Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:


Anja Cytaty: W końcu zde­cydo­wałam się,by po­wie­dziec Ci co czuję,ale Ty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka ona jest dla Ciebie ważna... -anja


w końcu-zde­cydo­wałam-ęby-po­wie­dziec-ci co czujęale-ty mówiłeś-tyl­ko-o tym-ja­ka-ona-jest dla-ciebie-ważna
Anja Cytaty: Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś... -anja


załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
Anja Cytaty: Po miesiącu uświado­mił jej,że to była tyl­ko gra. Tyl­ko,że jej nikt nie nau­czył


po miesiącu-uświado­mił-jejże-to była-tyl­ko-gra-tyl­koże-jej-nikt-nie nau­czył-kochac-na próbę
Anja Cytaty: Miłość jest jak żywioł.Nieprzewidywalna... -anja


miłość-jest jak żywiołnieprzewidywalna
Anja Cytaty: Czy Cię kocham? Nie...no co Ty? Mi tyl­ko ser­duszko wa­riuje,gdy Cię widzę.. :)  -anja


czy-cię-kocham-nieno-co ty-mi tyl­ko-ser­duszko-wa­riujegdy-cię-widzę- 
Anja Cytaty: Różni­ce spra­wiały,że wy­dawał się jeszcze bar­dziej fascynujący... -anja


róż­-spra­wiałyże-wy­dawał ę-jeszcze-bar­dziej-fascynujący
Anja Cytaty: Praw­dzi­wej przy­jaźni nie można bu­dować na li­tości i trzy­maniu się ko­goś tyl­ko po to,żeby nie utonąć... -anja


praw­dzi­wej-przy­jaź-nie można-bu­dować-na li­toś-i trzy­maniu ę-ko­goś-tyl­ko-po tożeby-nie utonąć
Anja Cytaty: Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań. -anja


nas­to­lat­ki-przeżywają-mnóstwo-roz­te­rekdo­rośli-trak­tują-ich-jak dziecichoc-spodziewają ę-po nich-doj­rzałych-zachowań
Anja Cytaty: Trze­ba cie­szyć się każdym dniem,bo nie wiado­mo,który będzie ostatnim. -anja


trze­ba-cie­szyć ę-każdym-dniembo-nie wiado­moktóry-będzie-ostatnim
Anja Cytaty: Nie ważny jest strój,ważne jest ser­ce,które pod nim bije. -anja


nie-ważny-jest strójważne-jest ser­które-pod-nim-bije
Anja Cytaty: To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych... -anja


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
Anja Cytaty: Trzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać. To ta­ka mo­ja ma­leńka część Ciebie,którą mam tyl­ko ja. -anja


trzy­mam-kocha­ne-wspom­nienia-i nie chce ę-z ­mi-rozstać-to-­ka-mo­ja-­ńka-część-ciebiektórą-mam-tyl­ko-ja
Anja Cytaty:


ig­rasz-z uczu­ciami-in­nych-ludzi-i chy­ba-na­wet-nie wieszja­ki-ból-im sprawiasz 
Anja Cytaty: nic tak nie bo­li jak zdra­da ukocha­nego mężczyz­ny,który zro­bił to z twoją naj­lep­szą przyjaciółką... -anja


nic-tak-nie bo­li-jak zdra­da-ukocha­nego-mężczyz­nyktóry-zro­bił-to z twoją-naj­lep­szą-przyjaciółką