Anna Frank Cytaty

Anna Frank Cytaty: Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy. -Anna Frank


wbrew-wszystkiemu-wierzę-jeszcze-że-ludzie-są-w-głębi-serca-naprawdę-dobrzy
Anna Frank Cytaty: Sed­no ra­dości życia, je­go piękna, tkwi w tym, że życie może nas zaskakiwać. -Frank Herbert


sed­no-ra­doś-życia-­go-piękna-tkwi-w tym-że życie-może-nas-zaskakiwać
Anna Frank Cytaty: Strip-tease jest to lekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki. -Frank Sinatra


strip-tease-jest-to-lekcja-anatomii-przy-akompaniamencie-muzyki
Anna Frank Cytaty: Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem. -Frank Sinatra


człowiek-zużywa-dziś-na-wszystko-mniej-czasu-i-więcej-pieniędzy-i-właśnie-to-nazywa-ę-u-nas-postępem
Anna Frank Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na


mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty
Anna Frank Cytaty: Każdy ma prawo być szczęśliwym na swoich własnych warunkach. -Frank Zappa


każdy-prawo-być-szczęśliwym-na-swoich-własnych-warunkach
Anna Frank Cytaty: Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą. -Frank Crane


możesz-zos­ć-oszu­kany-śli-będziesz-zbyt-uf­ny-ale-śli-nie będziesz-wys­tar­czająco-uf­ny-two­-życie-sta­nie ę-torturą
Anna Frank Cytaty: Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani. -Frank Zappa


jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani
Anna Frank Cytaty: Kom­po­zytor to człowiek, który wmusza swą wolę w nic nie po­dej­rze­wające mo­lekuły po­wiet­rza, często z po­mocą też nic nie po­dej­rze­wających muzyków. -Frank Zappa


kom­po­zytor-to człowiek-który-wmusza-swą-wolę-w nic-nie po­dej­rze­wają-mo­lekuły-po­wiet­rza-często-z po­mocą-też-nic
Anna Frank Cytaty: Po­lity­ka jest jedną z gałęzi prze­mysłu rozrywkowego. -Frank Zappa


po­lity­ka-jest jedną-z gałęzi-prze­mysłu-rozrywkowego
Anna Frank Cytaty: Wbrew wszys­tkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi ser­ca nap­rawdę dobrzy. -Anne Frank


wbrew-wszys­tkiemu-wierzę-jeszcze-że ludzie-są w głębi-ser­ca-nap­rawdę-dobrzy
Anna Frank Cytaty: Chrys­te, przebacz!  -Hans Frank


Anna Frank Cytaty: Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła. -Frank Borman


kapitalizm-bez-bankructwa-jest-jak-chrześcijaństwo-bez-piekła
Anna Frank Cytaty: Kiedy re­ligia i po­lity­ka jadą na tym sa­mym wo­zie, ci, co po­wożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczy­nają pędzić na łeb na szyję... i nie pa­miętają, że pędzące­mu na oślep człowieko­wi uka­zuje się prze­paść, kiedy już jest za późno. -Frank Herbert


Anna Frank Cytaty: Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa. -Frank Herbert


bo­gac­two-to narzędzie-wol­noś-ale-po­goń-za nim-to dro­ga-do niewolnictwa
Anna Frank Cytaty: Nie wol­no się bać, strach za­bija duszę. Strach to mała śmierć, a wiel­kie unicestwienie. Sta­wię mu czoło. Niech przej­dzie po mnie i prze­ze mnie. A kiedy przej­dzie, od­wrócę oko swej jaźni na je­go drogę. Którędy przeszedł strach, tam nie ma nic. Jes­tem tyl­ko ja. -Frank Herbert


Anna Frank Cytaty: Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć. -Frank Crane


wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć
Anna Frank Cytaty: Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą