Antoni Kępiński Cytaty

Antoni Kępiński Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Antoni Kępiński Cytaty: Nie wiado­mo, kiedy u człowieka pro­ces doj­rze­wania się kończy; są ta­cy, co twier­dzą, że do­piero z chwilą śmierci. -Antoni Kępiński


nie-wiado­mo-kiedy-u człowieka-pro­-doj­rze­wania ę-kończy-są ­cy-co twier­dzą-że do­piero-z chwilą-śmierci
Antoni Kępiński Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
Antoni Kępiński Cytaty: Nie zaw­sze ten, kto ma wy­soką po­zycję społeczną, jest rzeczy­wiście społeczeństwu potrzebny. -Antoni Kępiński


nie-zaw­sze-ten-kto- wy­soką-po­zycję-społeczną-jest rzeczy­wiście-społeczeństwu-potrzebny
Antoni Kępiński Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Antoni Kępiński Cytaty: Jeśli to, co ro­bię, nie ma sen­su, to sam też sen­su nie mam. -Antoni Kępiński


jeśli-to-co ro­bię-nie  sen­su-to sam-też-sen­su-nie mam
Antoni Kępiński Cytaty: Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość. -Antoni Kępiński


ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
Antoni Kępiński Cytaty: Każda de­cyz­ja zmniej­sza liczbę is­tniejących możliwości. -Antoni Kępiński


każda-de­cyz­ja-zmniej­sza-liczbę-is­tniejących-możliwoś
Antoni Kępiński Cytaty: Człowiek doj­rzały nie mu­si wciąż oglądać się za pot­wier­dze­niem siebie w otoczeniu. -Antoni Kępiński


człowiek-doj­rzały-nie mu­-wciąż-oglądać ę-za pot­wier­dze­niem-siebie-w otoczeniu
Antoni Kępiński Cytaty: Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka. -Antoni Kępiński


tam-gdzie-znaj­dują ę-kra­ty-i kaj­da­ny-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć-że  ę-do czy­nienia-ze ś­dami
Antoni Kępiński Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Antoni Kępiński Cytaty: Nie mogąc dojść do ce­lu, zap­rzecza się je­go istnieniu. -Antoni Kępiński


nie-mogąc-dojść-do ­lu-zap­rzecza ę-­go-istnieniu
Antoni Kępiński Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński


Antoni Kępiński Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Antoni Kępiński Cytaty: Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński


młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Antoni Kępiński Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Antoni Kępiński Cytaty: Choć człowiek niejed­nokrot­nie narze­ka na pracę, nie może się bez niej obejść. -Antoni Kępiński


choć-człowiek-niejed­nokrot­nie-narze­ka-na pracę-nie może ę-bez-niej-obejść
Antoni Kępiński Cytaty: Ag­resja idzie w parze z lękiem. -Antoni Kępiński