Augustyn Z Hippony Cytaty

Augustyn Z Hippony Cytaty: Le­piej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Zły człowiek nie chce mieć praw­dy Ewan­ge­lii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te praw­dy przed tobą, to cię pro­wadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Chcesz mieć ra­dość wie­czną, złącz się z Tym, który jest wieczny. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Czy jest ta­ki mis­trz, który stworzył sa­mego siebie?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je jałmużny: da­wanie i prze­bacza­nie. Da­wanie te­go, co dob­re­go zdo­byłeś; prze­bacza­nie te­go, co wycierpiałeś. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


w wie­cznoś-bożej-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-trwa­nie-w cza­sie-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-przemijanie
Augustyn Z Hippony Cytaty: Daj­cie mi modlące się mat­ki, a ura­tuję świat. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Czas nie próżnuje. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Słowo w żłobie kwi­liło ja­ko nie umiejące mówić dziecię, bez które­go niema byłaby cała mo­wa ludzka. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


słowo-w żłobie-kwi­liło-ja­ko-nie umieją-mówić-dziecię-bez-które­go-niema-byłaby-cała-mo­wa-ludzka
Augustyn Z Hippony Cytaty: Ucz się tańczyć, w prze­ciw­nym ra­zie nie będą aniołowie wie­dzieć, co z Tobą począć, człowiecze!  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


ucz ę-ńczyć-w-prze­ciw­nym-ra­zie-nie będą-aniołowie-wie­dzieć-co z tobą-począć-człowiecze 
Augustyn Z Hippony Cytaty: Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Człowiek jest tęsknotą Bo­ga, jest ce­lem Je­go miłości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Życie rodziców jest księgą, którą czy­tują dzieci. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Augustyn Z Hippony Cytaty: Porządek jest roz­mie­szcze­niem równych i nierównych rzeczy z wyz­nacze­niem od­po­wied­niego dla każde­go z nich miejsca. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


porządek-jest roz­mie­szcze­niem-równych-i nierównych-rzeczy-z wyz­nacze­niem-od­po­wied­niego-dla-każde­go-z nich-miejsca
Augustyn Z Hippony Cytaty: Pra­cuj tak, jak­by wszys­tko za­leżało od ciebie ale ufaj tak, jak­by wszys­tko za­leżało od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)