Autor Nieznany Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Autor Nieznany Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany
gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Autor Nieznany Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany
zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
Autor Nieznany Cytaty: Us­ta są wro­tami nieszczęścia. -Autor nieznany
Autor Nieznany Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany
bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Autor Nieznany Cytaty: Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym... -Autor nieznany
wierzę-że każde-by­cie-ra­zem-jest cza­sem-zyskanym
Autor Nieznany Cytaty: Wielu boi się zejść ze sta­nowis­ka - ta­ka wokół nich przepaść. -Autor nieznany
wielu-boi ę-zejść-ze sta­nowis­ka- ­ka-wokół-nich-przepaść
Autor Nieznany Cytaty: Gdy­by marze­nia miały skrzydła, nikt nie chodziłby po ziemi. -Autor nieznany
gdy­by-marze­nia-miały-skrzydła-nikt-nie chodziłby-po ziemi
Autor Nieznany Cytaty: Nie pot­rze­ba wska­zywać Bo­ga dziecku. -Autor nieznany
nie-pot­rze­ba-wska­zywać-bo­ga-dziecku
Autor Nieznany Cytaty: Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach. -Autor nieznany
Autor Nieznany Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany
aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
Autor Nieznany Cytaty: Cza­su trze­ba szu­kać wśród złodziei  -Autor nieznany
cza­su-trze­ba-szu­kać-wśród-złodziei 
Autor Nieznany Cytaty: Życie to nie jest spra­wa dla wszystkich  -Autor nieznany
Życie-to nie jest spra­wa-dla-wszystkich 
Autor Nieznany Cytaty: Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni. -Autor nieznany
bieg-świata-za­ży-od szczegółów-których-nie zauważają-inni
Autor Nieznany Cytaty: Je­dyną sen­sowną czyn­nością, ja­ka się dzieje na świecie, jest Msza św. -Autor nieznany
je­dyną-sen­sowną-czyn­nośą-ja­ka ę-dzieje-na świecie-jest msza-św
Autor Nieznany Cytaty: Uśmiech to cała praw­da smutku. -Autor nieznany
uśmiech-to cała-praw­da-smutku
Autor Nieznany Cytaty: Tan­cerze kla­syczni stają na czub­kach palców, żeby móc jed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgać nieba... -Autor nieznany
tan­cerze-kla­syczni-stają-na czub­kach-palców-żeby-móc-jed­nocześnie-do­tykać-ziemi-i ęgać-nieba
Autor Nieznany Cytaty: Nie mam za­miaru pod­li­zywać się życiu tyl­ko po to, żeby być szczęśliwym  -Autor nieznany
nie-mam-za­miaru-pod­li­zywać ę-życiu-tyl­ko-po to-żeby-być-szczęśliwym 
Autor Nieznany Cytaty: Pochyl się nad fak­tem jak małe dziecię, porzuć wszel­kie z góry przejęte kon­cep­cje, podążaj z po­korą ku każdej ot­chłani, wszędzie tam, dokąd wie­dzie cię na­tura, gdyż inaczej nicze­go się nie nauczysz. -Autor nieznany
Autor Nieznany Cytaty: Po­dob­ny cie­szy podobnym Si­milis si­mili gaudet (łac.)  -Autor nieznany
po­dob­ny-cie­szy-podobnym-si­milis-­mili-gaudet-łac 
Autor Nieznany Cytaty: Wszys­tko to sa­mo,wszys­tko odmienne. przysłowie Zen  -Autor nieznany
wszys­tko-to ­mowszys­tko-odmienne-przysłowie-zen 
Autor Nieznany Cytaty: Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.)  -Autor nieznany
Autor Nieznany Cytaty: Małżeństwo to lo­teria o całe życie. -Autor nieznany
małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie
Autor Nieznany Cytaty: Tak było, jest i będzie: po­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobie. Sic fuit, est et erit: si­milis si­milem si­bi quaerit. (łac.)  -Autor nieznany
tak-było-jest i będzie-po­dob­ny-szu­ka-po­dob­ne­go-sobie-sic-fuit- erit-­milis-­milem-­bi-quaerit-łac 
Autor Nieznany Cytaty: Ciesz się życiem. To nie próba generalna. -Autor nieznany
ciesz-ę-życiem-to-nie-próba-generalna
Autor Nieznany Cytaty: Bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko jest perfekcyjne. Oznacza, że decydowałeś patrzeć poza niedoskonałości. -Autor nieznany
bycie-szczęśliwym-nie-znaczy-że-wszystko-jest-perfekcyjne-oznacza-że-decydowałeś-patrzeć-poza-niedoskonałoś
Autor Nieznany Cytaty:
przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą
Autor Nieznany Cytaty:
Autor Nieznany Cytaty:
człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Autor Nieznany Cytaty: Kiedy wreszcie zrozumiesz, że bycie normalnym nie jest koniecznie cnotą? Wskazuje raczej na brak odwagi. -Autor nieznany
kiedy-wreszcie-zrozumiesz-że-bycie-normalnym-nie-jest-koniecznie-cnotą-wskazuje-raczej-na-brak-odwagi
Autor Nieznany Cytaty: Wykonuj dobrze swoją pracę dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W ten sposób ty rządzisz, a nie twój szef. -Autor nieznany
wykonuj-dobrze-swoją-pracę-dlatego-że-chcesz-a-nie-dlatego-że-musisz-w-ten-sposób-ty-rządzisz-a-nie-twój-szef
Autor Nieznany Cytaty: Nie skarż się na brak czasu. Masz do dyspozycji dokładnie tyle samo godzin na dobę, ile dostali Helen Keller, Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein. -Autor nieznany
Autor Nieznany Cytaty: Wykop studnię, zanim poczujesz pragnienie. -Autor nieznany
wykop-studnię-zanim-poczujesz-pragnienie
Autor Nieznany Cytaty: Ciesz się drobiazgami, a wielkie szczęście wejdzie w twoje życie -Autor nieznany
ciesz-ę-drobiazgami-a-wielkie-szczęście-wejdzie-w-twoje-życie
Autor Nieznany Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany
przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
Autor Nieznany Cytaty: Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.)  -Autor nieznany
poz­naj-­mego-siebie-gnothi-seauton-gr-te­met-nos­-łac-nos­-te ip­sum-łac