Autor Nieznany Cytaty

Autor Nieznany Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Autor Nieznany Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany


zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
Autor Nieznany Cytaty: Us­ta są wro­tami nieszczęścia. -Autor nieznany


Autor Nieznany Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany


bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Autor Nieznany Cytaty: Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym... -Autor nieznany


wierzę-że każde-by­cie-ra­zem-jest cza­sem-zyskanym
Autor Nieznany Cytaty: Wielu boi się zejść ze sta­nowis­ka - ta­ka wokół nich przepaść. -Autor nieznany


wielu-boi ę-zejść-ze sta­nowis­ka- ­ka-wokół-nich-przepaść
Autor Nieznany Cytaty: Gdy­by marze­nia miały skrzydła, nikt nie chodziłby po ziemi. -Autor nieznany


gdy­by-marze­nia-miały-skrzydła-nikt-nie chodziłby-po ziemi
Autor Nieznany Cytaty: Nie pot­rze­ba wska­zywać Bo­ga dziecku. -Autor nieznany


nie-pot­rze­ba-wska­zywać-bo­ga-dziecku
Autor Nieznany Cytaty: Ka­rol Woj­tyła był dla nasze­go po­kole­nia po­wiewem Wie­czności. Pop­rzez niego Król niebios prze­bywał pośród nas,gładząc z czułością nasze po­liczki i unosząc nas na swoich skrzydłach. -Autor nieznany


Autor Nieznany Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany


aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
Autor Nieznany Cytaty: Cza­su trze­ba szu­kać wśród złodziei  -Autor nieznany


cza­su-trze­ba-szu­kać-wśród-złodziei 
Autor Nieznany Cytaty: Życie to nie jest spra­wa dla wszystkich  -Autor nieznany


Życie-to nie jest spra­wa-dla-wszystkich 
Autor Nieznany Cytaty: Bieg świata za­leży od szczegółów, których nie zauważają inni. -Autor nieznany


bieg-świata-za­ży-od szczegółów-których-nie zauważają-inni
Autor Nieznany Cytaty: Je­dyną sen­sowną czyn­nością, ja­ka się dzieje na świecie, jest Msza św. -Autor nieznany


je­dyną-sen­sowną-czyn­nośą-ja­ka ę-dzieje-na świecie-jest msza-św
Autor Nieznany Cytaty: Uśmiech to cała praw­da smutku. -Autor nieznany


uśmiech-to cała-praw­da-smutku
Autor Nieznany Cytaty: Tan­cerze kla­syczni stają na czub­kach palców, żeby móc jed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgać nieba... -Autor nieznany


tan­cerze-kla­syczni-stają-na czub­kach-palców-żeby-móc-jed­nocześnie-do­tykać-ziemi-i ęgać-nieba
Autor Nieznany Cytaty: Nie mam za­miaru pod­li­zywać się życiu tyl­ko po to, żeby być szczęśliwym  -Autor nieznany


nie-mam-za­miaru-pod­li­zywać ę-życiu-tyl­ko-po to-żeby-być-szczęśliwym 
Autor Nieznany Cytaty: Pochyl się nad fak­tem jak małe dziecię, porzuć wszel­kie z góry przejęte kon­cep­cje, podążaj z po­korą ku każdej ot­chłani, wszędzie tam, dokąd wie­dzie cię na­tura, gdyż inaczej nicze­go się nie nauczysz. -Autor nieznany