Awatar Cytaty

Awatar Cytaty: Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar


sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu
Awatar Cytaty: Gran­da w Pal­mo­wym Lesie W La Pal­ma Lo­ve Las po gandzi Poszedł w las palm pograndzić Od go­ryla dos­tał w ryło Więc szyb­ko się skończyło Huśta­nie małpy na bungee. -awatar


gran­da-w pal­mo­wym-lesie-w-la pal­-lo­ve-las-po gandzi-poszedł-w las-palm-pograndzić-od-go­ryla-­ł-w ryło-więc-szyb­ko ę
Awatar Cytaty: Ha­zard w Puszczy Je­lenie na ry­kowis­ku Os­tro prały się po pysku Łanie i Sa­ren­ki Nucąc piosenki Grały na wy­nik igrzysk. -awatar


ha­zard-w puszczy-je­lenie-na ry­kowis­ku-os­tro-prały ę-po pysku-Łanie-i sa­ren­ki-nucąc-piosenki-grały-na wy­nik-igrzysk
Awatar Cytaty: Brak u Baraka Ktoś puścił plotkę, że Obama Jest cien­ki ja­ko amant. Nie chodzi o po­lityczny skecz Lub brak skan­da­lu-sex, lecz, Że Ba­rak gru­bych cy­gar nie ma. -awatar


brak-u baraka-ktoś-puśł-plotkę-że obama-jest-cien­ki-ja­ko-amant-nie-chodzi-o po­lityczny-skecz-lub-brak-skan­da­lu-sex-lecz-Że-ba­rak
Awatar Cytaty: W Kra­kowie u Krawca Coś widzimisię Że two­ja su­kien­ka wi­si Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi. Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. -awatar


w-kra­kowie-u krawca-coś-widzimisię-Że-two­ja-su­kien­ka-wi­-po­wie­działa-ma­man-u kraw­ca-do wisi-gdy-kra­wiec-ba­dał-od spo­
Awatar Cytaty: Nieobyczaj­ność Krakusa Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance Dos­tał nielicho w michę Za lichą zagrychę I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce. -awatar


Awatar Cytaty: Olej Krakowski Olej z pier­wsze­go tłumaczenia Spa­liła Kra­kowian­ka Genia Gdy wtłoczyła męża Do ppoż. węża Za noc­ne og­nia niedopatrzenia. -awatar


olej-krakowski-olej-z pier­wsze­go-tłumaczenia-spa­liła-kra­kowian­ka-genia-gdy-wtłoczyła-męża-do-ppoż-węża-za-noc­ne-og­nia
Awatar Cytaty: Pi­loci na F-16 Pa­nika pow­stała w No­wym Mieście Po dos­ta­wie F-16 na moście. Gdy pi­loci la­tać chcieli w pościeli, Straż zam­knęła me­neli W stre­fie od­lotów po F-16. -awatar


pi­loci-na f-16-pa­nika-pow­stała-w no­wym-mieście-po-­­wie-f-16-na moście-gdy-pi­loci-­ć-chcieli-w pościeli-straż-zam­knęła
Awatar Cytaty: Car Charles Na arenę ig­rzysk w Soczi Na ryd­wa­nie baśni wkroczył Car - jak­by Char­les Chap­lin -  Co mu żaden mudżahe­din Nie pod­skoczył pros­to w oczy. -awatar


car-charles-na-arenę-ig­rzysk-w soczi-na-ryd­wa­nie-baś-wkroczył-car- jak­by-char­-chap­lin- -co-mu żaden-mudżahe­din-nie
Awatar Cytaty: Z Ar­chi­wum Mongolii Na ste­pach Mon­go­lii Te­mudżyn Od dziec­ka pił z dżin­nem dżin Ćwicząc gier­ki przy grillu, Aż tak kiedyś go spił, Że wyg­rał w chińczy­ka pół Chin. -awatar


z-ar­chi­wum-mongolii-na-ste­pach-mon­go­lii-te­mudżyn-od-dziec­ka-pił-z dżin­nem-dżin-Ćwicząc-gier­ki-przy-grillu-aż-tak-kiedyś
Awatar Cytaty: Kry­minał krakowski Pew­na Kra­kowian­ka kochała zwrot „i vi­ce versa” Prze­kona­na, że splen­do­ru do­daje ten wersal. Zaz­dros­ny na Wa­welu cieć Który chciał a nie mógł jej mieć Za­winął w ar­ras i wysłał bezzwrot­nym na Wersal. -awatar


Awatar Cytaty: U Fukiera U war­szaw­skiego Fu­kiera Wy­bor­ne wi­no sta­wiała Wiera. Zbieg­li się Wa­nie i Rapaporty. Nie pat­rząc w paszpor­ty Fu­kier tu­rystów sponiewierał. -awatar


u-fukiera-u-war­szaw­skiego-fu­kiera-wy­bor­ne-wi­no-sta­wiała-wiera-zbieg­li ę-wa­nie-i rapaporty-nie-pat­rząc-w paszpor­ty
Awatar Cytaty: Wąż boa w Azerii Wąż boa do ka­fete­rii w Azerii Wśliz­gnął się po boazerii. Gdy piął się pod górkę Azer ściągnął skórkę Na szal boa dla kelnerki. -awatar


wąż-boa-w azerii-wąż-boa-do ka­fete­rii-w azerii-wśliz­gnął ę-po boazerii-gdy-piął ę-pod-górkę-azer-śągnął-skórkę-na-szal
Awatar Cytaty: Lo­dy Ka­lip­so nad Wisłą Próżno Pa­na cze­kał Argos; Ody­sa za­wiodło cargo Gdy zwiodła Kalipso Na słyn­ne lo­dy nad Wisłą I har­dco­rowy tre­ning figo-fago. -awatar


lo­dy-ka­lip­so-nad-wisłą-próżno-pa­na-cze­kał-argos-ody­-za­wiodło-cargo-gdy-zwiodła-kalipso-na-słyn­ne-lo­dy-nad-wisłą-i
Awatar Cytaty: Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył. -awatar


pie­chur-i jeżyk-pie­chur-gdy-wdepnął-na minę- żyk-w-jed­nej-chwi­li-zęby-wyszczerzył-do-os­tatniej-fotki-jak­by-wyg­rał-w totku
Awatar Cytaty: Trzeźwa Rzeźba Z Le­ma Żyd Go­lema lepił; Mi­mo iż dużo przy tym pił Wyszedł z rzeźby Duch całkiem trzeźwy I Go za pi­jaństwo obił. -awatar


trzeźwa-rzeźba-z-le­-Żyd-go­lema-lepił-mi­mo-iż żo-przy-tym-pił-wyszedł-z rzeźby-duch-całkiem-trzeźwy-i-go za pi­jaństwo-obił
Awatar Cytaty: Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał. -awatar


dra­mat-kota-ko­kota-w sta­nie-da­kota-głaszcząc-ko­- a kot-chicho­ł-up­lotła-ko­-kok-więc-kot-wpadł-w amok-i-drąc-z ą
Awatar Cytaty: Szu­mią Jodły Emigrantom Szu­mią jodły zimą A Ha­lina limuzyną Od Jon­tka z Wysp Co w kra­ju kisł I za morza popłynął. -awatar


szu­mią-jodły-emigrantom-szu­mią-jodły-zimą-a-ha­lina-limuzyną-od-jon­tka-z wysp-co-w kra­ju-kisł-i-za morza-popłynął