Badtomek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Badtomek Cytaty: czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek
czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Badtomek Cytaty: Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów  -badtomek
bo w życiu-nie  rzeczy-która-by nie miała-plusów-jak i minusów 
Badtomek Cytaty: Gdy ktoś nie może nas zro­zumieć, to czas żebyś sam mu­sisz ta oso­be zrozumieć  -badtomek
gdy-ktoś-nie może-nas-zro­zumieć-to czas-żebyś-sam-mu­sisz- oso­be-zrozumieć 
Badtomek Cytaty: jak to mój dziadek ma­wiał : 
jak to mój-dziadek-­wiał-  na­wet-piekło-nie zna-gniewu-urażonej-ko­biety- 
Badtomek Cytaty: jeżeli przyczy­na
żeli-przyczy­na-miłoś-nie jest przy­jaźń-trze­ba ę-zas­­nowić-czy-opłaca ę-da­lej-trwać-w niej 
Badtomek Cytaty: Dla mnie jes­teś ze­rem i jeśli na­wet po­wiesz, ze będziesz się sto ra­zy le­piej sta­rać to pa­miętaj, ze sto ra­zy ze­ro to jest i tak zero  -badtomek
dla-mnie-jes­teś-ze­rem-i śli-na­wet-po­wiesz-ze będziesz ę-sto-ra­zy-­piej-sta­rać-to pa­miętaj-ze sto-ra­zy-ze­ro
Badtomek Cytaty: Niewielu ludzi dos­ta­je to, cze­go prag­nie i tak niewielu zasługu­je na to, co dostaje  -badtomek
niewielu-ludzi-­­-to-cze­go-prag­nie-i tak-niewielu-zasługu­-na to-co dostaje 
Badtomek Cytaty: można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek
można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my 
Badtomek Cytaty: nie war­to się oszu­kiwać, przez­nacze­nia i tak się nie zmieni  -badtomek
nie war­to ę-oszu­kiwać-przez­nacze­nia-i tak ę-nie zmieni 
Badtomek Cytaty: Z da­leka piękna ... Z blis­ka da­leka do piękna  -badtomek
z da­leka-piękna-z blis­ka-da­leka-do piękna 
Badtomek Cytaty: sta­wiając wy­soko pop­rzeczke miej na względzie to czy sam dasz ra­de po­dołać wyzwaniu  -badtomek
sta­wiając-wy­soko-pop­rzeczke-miej-na względzie-to czy-sam-dasz-ra­de-po­dołać-wyzwaniu 
Badtomek Cytaty: im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek
im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Badtomek Cytaty: le­piej żałować włas­nych de­cyz­ji niż cudzych  -badtomek
­piej-żałować-włas­nych-de­cyz­ji-ż-cudzych 
Badtomek Cytaty: zaufaj mi a po­każe Ci jak się ma­nipu­luje czasem  -badtomek
zaufaj-mi a po­każe-ci jak ę-­nipu­luje-czasem 
Badtomek Cytaty: po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil  -badtomek
po­mimo-tych-wszys­tkich-zlych-uczuc-i tak-po­zos­­nie- smak-dob­rych-chwil 
Badtomek Cytaty: prze­biera­jac w ofer­tach mu­simy pa­mietac ze kiedys sie skoncza  -badtomek
prze­biera­jac-w ofer­tach-mu­simy-pa­mietac-ze kiedys-sie-skoncza 
Badtomek Cytaty: znow by­lo faj­nie ... lecz chwi­le po tym sie obudzilem  -badtomek
znow-by­lo-faj­nie-lecz chwi­-po tym-sie-obudzilem 
Badtomek Cytaty: mo­ral tej baj­ki jest pros­ty i kaz­de­mu zna­ny im wiecej przy­jaciol tym szyb­ciej bedziesz wykiwany  -badtomek
mo­ral-tej baj­ki-jest pros­ty-i kaz­de­mu-zna­ny-im wiecej-przy­jaciol-tym-szyb­ciej-bedziesz-wykiwany 
Badtomek Cytaty: nie zas­ta­nawiaj się ... pop­rostu zrób to  -badtomek
nie zas­­nawiaj ę-pop­rostu zrób-to 
Badtomek Cytaty: Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek
Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
Badtomek Cytaty: przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ?  -badtomek
przy­jaciele-są wszys­tkim-co ­my-a co ­my-gdy-ci przy­jaciele-są fałszy­wi- 
Badtomek Cytaty: przy­jaciela ma się na zaw­sze ... od zawsze  -badtomek
przy­jaciela- ę-na zaw­sze-od zawsze 
Badtomek Cytaty: będąc 5 kołem mu­simy być przy­goto­wani na wykorzystywanie  -badtomek
będąc-5 kołem-mu­simy-być-przy­goto­wani-na wykorzystywanie 
Badtomek Cytaty: Im dłużej trwa się w fik­cji tym bar­dziej będzie bo­lał powrót do rzeczywistości  -badtomek
im dłużej-trwa ę-w fik­cji-tym-bar­dziej-będzie-bo­ł-powrót-do rzeczywistoś 
Badtomek Cytaty: jeśli spy­tasz mnie czy Cie kocham, skłamie po­wiem ze nie  -badtomek
śli-spy­tasz-mnie-czy-cie-kocham-skłamie-po­wiem-ze nie 
Badtomek Cytaty: zrób cos aby nie oka­zało się że jest już za późno  -badtomek
zrób-cos-aby nie oka­zało ę-że jest już-za późno 
Badtomek Cytaty: cza­sem le­piej i łat­wiej jak cze­goś nie zrozumiemy  -badtomek
cza­sem-­piej-i łat­wiej-jak cze­goś-nie zrozumiemy 
Badtomek Cytaty: niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu  -badtomek
niektórzy-jeszcze-nie roz­winęli ę-umysłowo-od cza­su-płodu 
Badtomek Cytaty: by­wa tak ze niektóre mi­nimum jest większe od ma­ximum innych  -badtomek
by­wa-tak-ze niektóre-mi­nimum-jest większe-od ­ximum-innych 
Badtomek Cytaty: ser­ce wie ko­go prag­nie .... -badtomek
Badtomek Cytaty: doświad­cze­nie uczy ze nie trze­ba chodzi z kimś żeby być o niego zazdrosnym  -badtomek
doświad­cze­nie-uczy-ze nie trze­ba-chodzi-z kimś-żeby-być-o niego-zazdrosnym 
Badtomek Cytaty: Naj­więcej praw­dy do­wiesz się od wro­ga niż od przy­jaciela !  -badtomek
naj­więcej-praw­dy-do­wiesz ę-od wro­ga-ż-od przy­jaciela- 
Badtomek Cytaty: połamałem amo­rowi skrzydła i strzały lecz oka­zało się ze ma zapasowe  -badtomek
połamałem-amo­rowi-skrzydła-i strzały-lecz-oka­zało ę-ze  zapasowe 
Badtomek Cytaty: wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek
wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
Badtomek Cytaty: czy­ny mówią głośniej niż słowa ... -badtomek
czy­ny-mówią-głośniej-ż-słowa