Baruch Spinoza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Baruch Spinoza Cytaty: Bóg czy­li natura. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: El deseo es la verdadera esencia del hombre. -Baruch Spinoza
el-deseo-es-verdadera-esencia-del-hombre
Baruch Spinoza Cytaty: Las ideas no son unas pinturas mudas sobre una pizarra; una idea, en tanto que es idea, incluye una afirmación o una negación. -Baruch Spinoza
las-ideas-no-unas-pinturas-mudas-sobre-una-pizarra-una-idea-tanto-es-idea-incluye-una-afirmación-o-una-negación
Baruch Spinoza Cytaty: Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: Bóg, czyli natura. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: Każde określenie jest negacją. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: Starałem się jedynie, aby ludzkich postępków nie wyśmiewać, nie opłakiwać i nie potępiać, lecz je zrozumieć. -Baruch Spinoza
starałem-ę-jedynie-aby-ludzkich-postępków-nie-wyśmiewać-nie-opłakiwać-i-nie-potępiać-lecz-zrozumieć
Baruch Spinoza Cytaty: Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie-może-istnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Baruch Spinoza Cytaty: Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza
ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
Baruch Spinoza Cytaty: Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra. -Baruch Spinoza
szlachetne-dusze-nie-smucą-ę-z-uczynionego-dobra
Baruch Spinoza Cytaty: Nie istnieją kłamstwa, a jedynie kalekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-istnieją-kłamstwa-a-jedynie-kalekie-prawdy
Baruch Spinoza Cytaty: Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej. -Baruch Spinoza
otóż-miłość-nie-jest-niczym-innym-jak-radośą-połączoną-z-ideą-przyczyny-zewnętrznej-a-nienawiść-niczym-innym-jak-smutkiem-połączonym-z
Baruch Spinoza Cytaty: Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość. -Baruch Spinoza
nienawiść-zaś-powiększa-ę-przez-nienawiść-wzajemną-natomiast-może-być-stłumiona-przez-miłość-tak-że-nienawiść-przechodzi-w-miłość
Baruch Spinoza Cytaty: Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy. -Spinoza Baruch
im-więcej-posiadamy-radoś-tym-doskonalsi-jesteśmy
Baruch Spinoza Cytaty: Choćbyś uk­roił naj­cieńszy plas­te­rek, zaw­sze ma dwie strony. -Baruch Spinoza
choćbyś-uk­roił-naj­cieńszy-plas­te­rek-zaw­sze- dwie-strony
Baruch Spinoza Cytaty: Ten, kto się śmieje os­tatni, prze­ważnie nie ma jed­ne­go zęba na przedzie. -Baruch Spinoza
ten-kto ę-śmieje-os­tatni-prze­ważnie-nie  jed­ne­go-zęba-na przedzie
Baruch Spinoza Cytaty: Za­dowo­lenie z sa­mego siebie jest praw­do­podob­nie naj­trud­niej osiągalne. -Baruch Spinoza
za­dowo­lenie-z ­mego-siebie-jest praw­do­podob­nie-naj­trud­niej-osiągalne
Baruch Spinoza Cytaty: Gdy chodzi o spra­wy ludzkie, nie śmiać się, nie płakać, nie oburzać się, ale rozumieć. -Baruch Spinoza
gdy-chodzi-o spra­wy-ludzkie-nie śmiać-ę-nie płakać-nie oburzać-ę-ale-rozumieć
Baruch Spinoza Cytaty: Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku. -Baruch Spinoza
lęk-nie może-is­tnieć-bez-nadziei-ani-nadzieja-bez-lęku
Baruch Spinoza Cytaty: Im więcej po­siada­my ra­dości, tym dos­ko­nal­si jesteśmy. -Baruch Spinoza
im więcej-po­siada­my-ra­doś-tym-­ko­nal­-jesteśmy
Baruch Spinoza Cytaty: Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują. -Baruch Spinoza
ludzka-wol­ność-ludzi-po­lega-za­led­wie-na tym-że człowiek-zna-swo­-prag­nienia-nie zna-na­tomiast-przyczyn-które- wywołują
Baruch Spinoza Cytaty: Szczęśli­wość nie jest nag­rodą za cnotę, lecz cnotą samą; i cie­szy­my się nią nie dla­tego, że ha­muje­my żądzę, lecz od­wrot­nie, dla­tego, że się nią cie­szy­my, możemy ha­mować żądze. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza
co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
Baruch Spinoza Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
Baruch Spinoza Cytaty: Szlachet­ne dusze nie smucą się z uczy­nione­go dobra. -Baruch Spinoza
szlachet­ne-dusze-nie smucą ę-z uczy­nione­go-dobra
Baruch Spinoza Cytaty: Miłość jest niczym in­nym, jak ra­dowa­niem się. -Baruch Spinoza
miłość-jest niczym-in­nym-jak ra­dowa­niem-ę
Baruch Spinoza Cytaty: Każde ok­reśle­nie jest negacją. -Baruch Spinoza
Baruch Spinoza Cytaty: Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim -Bernard Baruch
sztuka-życia-polega-mniej-na-eliminowaniu-naszych-problemów-a-bardziej-na-rozwijaniu-ę-dzięki-nim
Baruch Spinoza Cytaty: Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany. -Bernard Maunes Baruch
głosuj-na-kandydata-który-obiecuje-najmniej-będziesz-nim-najmniej-rozczarowany