Bertrand Russell Cytaty

Go to Gemtracks
Bertrand Russell Cytaty: Nacjonalizm jest jaskrawym przykładem gorącej wiary w wątpliwe rzeczy. -Bertrand Russell
nacjonalizm-jest-jaskrawym-przykładem-gorącej-wiary-w-wątpliwe-rzeczy
Bertrand Russell Cytaty: No importa lo elocuente que ladre un perro; nunca podrá decirte que sus padres fueron pobres pero honestos. -Bertrand Russell
no-importa-lo-elocuente-ladre-un-perro-nunca-podrá-decirte-sus-padres-fueron-pobres-pero-honestos
Bertrand Russell Cytaty: Jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one być głupstwami. -Bertrand Russell
jeśli-pięćdziesiąt-milionów-ludzi-mówi-głupstwa-nie-przestają-one-być-głupstwami
Bertrand Russell Cytaty: Naukowcy usiłują przekształcić to co niemożliwe - w możliwe. Politycy często chcą przekształcić to co możliwe - w niemożliwe. -Bertrand Russell
naukowcy-usiłują-przekształć-to-co-niemożliwe-w-możliwe-politycy-często-chcą-przekształć-to-co-możliwe-w-niemożliwe
Bertrand Russell Cytaty: Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar. -Bertrand Russell
lo-más-difícil-de-aprender-vida-es-qué-puente-hay-cruzar-y-qué-puente-hay-quemar
Bertrand Russell Cytaty: Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso. -Bertrand Russell
toda-actividad-humana-á-motivada-por-el-deseo-o-el-impulso
Bertrand Russell Cytaty: Przezwyciężenie strachu to początek mądrości -Bertrand Russell
przezwyciężenie-strachu-to-początek-mądroś
Bertrand Russell Cytaty: Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce. -Bertrand Russell
siła-rozumu-może-być-niewielka-ale-jest-stała-i-działa-zawsze-w-jednym-kierunku-podczas-gdy-ły-nierozumu-niszczą-ę-nawzajem-w-bezpłodnej
Bertrand Russell Cytaty: Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell
matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby
Bertrand Russell Cytaty: Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos, por hacer lo posible imposible. -Bertrand Russell
los-científicos-se-esfuerzan-por-hacer-posible-lo-imposible-los-políticos-por-hacer-lo-posible-imposible
Bertrand Russell Cytaty: Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. -Bertrand Russell
temer-al-amor-es-temer-a-vida-y-los-temen-a-vida-ya-án-medio-muertos
Bertrand Russell Cytaty: Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć. -Bertrand Russell
historia-świata-jest-sumą-tego-czego-można-było-uniknąć
Bertrand Russell Cytaty: Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęścia jest zawiść. -Bertrand Russell
jedną-z-najpotężniejszych-przeszkód-w-budowaniu-szczęścia-jest-zawiść
Bertrand Russell Cytaty: Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko. -Bertrand Russell
myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
Bertrand Russell Cytaty: Nic nie jest tak nudne, jak być zamkniętym w sobie samym, a nic nie daje tyle pogody, co zwracanie uwagi i energii na zewnątrz. -Bertrand Russell
nic-nie-jest-tak-nudne-jak-być-zamkniętym-w-sobie-samym-a-nic-nie-daje-tyle-pogody-co-zwracanie-uwagi-i-energii-na-zewnątrz
Bertrand Russell Cytaty: Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy. -Bertrand Russell
badania-w-dziedzinie-medycyny-dokonały-tak-olbrzymiego-postępu-że-dziś-praktycznie-biorąc-nikt-już-nie-jest-zdrowy
Bertrand Russell Cytaty: Wszystkie organizacje mają dekalog moralny - nawet załoga pirackiego okrętu. -Bertrand Russell
wszystkie-organizacje-mają-dekalog-moralny-nawet-załoga-pirackiego-okrę
Bertrand Russell Cytaty: Ostrożny uczony nie twierdzi, że jego obecne przekonania są w pełni prawdziwe. Może się pocieszać myślą, że dawne nie były całkiem fałszywe. -Bertrand Russell
ostrożny-uczony-nie-twierdzi-że-jego-obecne-przekonania-są-w-peł-prawdziwe-może-ę-pocieszać-myślą-że-dawne-nie-były-całkiem-fałszywe
Bertrand Russell Cytaty: Ludzie uroczyści są najczęściej matołami. -Bertrand Russell
ludzie-uroczyś-są-najczęściej-matołami
Bertrand Russell Cytaty: Często dynamiczna rozrzutność pożyteczniejsza niż tępe skąpstwo. -Bertrand Russell
często-dynamiczna-rozrzutność-pożyteczniejsza-ż-tępe-skąpstwo
Bertrand Russell Cytaty: Zdać sobie sprawę z nieistotności czasu, to stanąć u wrót mądrości. -Bertrand Russell
zdać-sobie-sprawę-z-nieistotnoś-czasu-to-stanąć-u-wrót-mądroś
Bertrand Russell Cytaty: Szczęśliwe życie, to ciche życie: tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. -Bertrand Russell
szczęśliwe-życie-to-ciche-życie-tylko-w-atmosferze-spokoju-może-kwitnąć-prawdziwa-radość
Bertrand Russell Cytaty: Bądź zawsze wierny prawdzie, nawet kiedy jest dla ciebie niewygodna, bo stanie się jeszcze bardziej niewygodna, gdy ją spróbujesz ukryć. -Bertrand Russell
bądź-zawsze-wierny-prawdzie-nawet-kiedy-jest-dla-ciebie-niewygodna-bo-stanie-ę-jeszcze-bardziej-niewygodna-gdy-ją-spróbujesz-ukryć
Bertrand Russell Cytaty: Wielu ludzi prędzej by umarło, niż zaczęło myśleć i rzeczy­wiście tak robią. -Bertrand Russell
wielu-ludzi-prędzej-by umarło-ż-zaczęło-myść-i rzeczy­wiście-tak-robią
Bertrand Russell Cytaty: His­to­ria świata jest sumą te­go, cze­go można było uniknąć. -Bertrand Russell
his­to­ria-świata-jest sumą-te­go-cze­go-można-było-uniknąć
Bertrand Russell Cytaty: Ig­no­ruj fak­ty i rozsądek, żyj w świecie włas­nych fan­tastycznych i mi­tomańskich na­miętności, postępuj tak z od­da­niem i prze­kona­niem, a zos­ta­niesz jed­nym z pro­roków nasze­go wieku. -Bertrand Russell
Bertrand Russell Cytaty: Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów. -Bertrand Russell
Bertrand Russell Cytaty: Re­ligia za­pobiega te­mu żeby nasze dzieci miały rac­jo­nal­ne kształce­nie; re­ligia nie do­puszcza do usu­nięcia pod­sta­wowych przyczyn woj­ny, re­ligia nie poz­wa­la nam na nau­cza­nie ety­ki nauko­wego współdziałania zastępując to sta­rymi dzi­kimi dok­try­nami grzechu i ka­ry. Możli­we, że ludzkość stoi na pro­gu złote­go wieku, ale jeśli tak jest, niezbędne będzie nap­rzód uśmier­cić smo­ka, który strzeże drzwi, a tym smo­kiem jest religia. -Bertrand Russell
Bertrand Russell Cytaty: W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności. -Bertrand Russell
w cier­pieniu-jest ty­ąckrot­nie-więcej-doświad­cze­nia-ż-przyjemnoś
Bertrand Russell Cytaty: To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell
to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
Bertrand Russell Cytaty: Strach jest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa. -Bertrand Russell
strach-jest głównym-źródłem-przesą-i ­dyną-przyczyną-okrucieństwa
Bertrand Russell Cytaty: Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt. -Bertrand Russell
Bertrand Russell Cytaty: W cierpieniu jest tysiąckrotnie więcej doświadczenia niż w przyjemności. -Bertrand Russell
w-cierpieniu-jest-tysiąckrotnie-więcej-doświadczenia-ż-w-przyjemnoś
Bertrand Russell Cytaty: Bez obywatelskiej moralności społeczeństwa giną, zaś bez osobistej nie są godne przetrwania. -Bertrand Russell
bez-obywatelskiej-moralnoś-społeczeństwa-giną-zaś-bez-osobistej-nie-są-godne-przetrwania
Bertrand Russell Cytaty: Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi. -Bertrand Russell
gdyby-ludzie-pragnęli-bardziej-własnego-szczęścia-ż-nieszczęścia-innych-moglibyśmy-niebawem-mieć-raj-na-ziemi