Bujak Bogusław Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bujak Bogusław Cytaty: Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych. -Bujak Bogusław
mów-zaw­sze-języ­kiem-zro­zumiałym-dla-innych
Bujak Bogusław Cytaty: Na wiosnę życie sta­je się bar­dziej radosne. -Bujak Bogusław
na wiosnę-życie-sta­ ę-bar­dziej-radosne
Bujak Bogusław Cytaty: Nic nie umie, kto ma le­nia w rozumie. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym. -Bujak Bogusław
Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym
Bujak Bogusław Cytaty: Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie. -Bujak Bogusław
ka­meleon-zmienia-zda­nie-na zawołanie
Bujak Bogusław Cytaty: Kłopo­ty wy­wołują poty. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław
naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
Bujak Bogusław Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Bujak Bogusław Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław
zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Bujak Bogusław Cytaty: Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Niewielu chce dojść do ja­kiegoś celu. -Bujak Bogusław
niewielu-chce-dojść-do ja­kiegoś-celu
Bujak Bogusław Cytaty: Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Bujak Bogusław Cytaty: Nie ma su­mienia, kto nie ma serca. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Każdy ok­res, ma swój kres. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: W ciszy nic się nie usłyszy. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Bieg wydłuża wiek. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Każdy sądzi, wielu błądzi. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Świat się zwi­ja, gdy cy­wili­zac­ja się rozwija. -Bujak Bogusław
Świat ę-zwi­ja-gdy-cy­wili­zac­ja ę-rozwija
Bujak Bogusław Cytaty: Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie. -Bujak Bogusław
doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
Bujak Bogusław Cytaty: Bieda z biedą wspólny język znajdzie. -Bujak Bogusław
bieda-z biedą-wspólny-język-znajdzie
Bujak Bogusław Cytaty: Wielu złamało, ko­biece ciało. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Co in­ne­go za­pom­nieć, co in­ne­go nie pamiętać. -Bujak Bogusław
co in­ne­go-za­pom­nieć-co in­ne­go-nie pamięć
Bujak Bogusław Cytaty: Nap­ra­wa nie oz­nacza łama­nia prawa. -Bujak Bogusław
nap­ra­wa-nie oz­nacza-łama­nia-prawa
Bujak Bogusław Cytaty: Naj­lep­sza rzecz na świecie, to kochać się w kobiecie. -Bujak Bogusław
naj­lep­sza-rzecz-na świecie-to kochać ę-w kobiecie
Bujak Bogusław Cytaty: Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje. -Bujak Bogusław
kto-sieje-niena­wiść-sam-niena­wis­tnym-pozostaje
Bujak Bogusław Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Aby coś po­wie­dzieć, trze­ba też coś wiedzieć. -Bujak Bogusław
aby-coś-po­wie­dzieć-trze­ba-też-coś-wiedzieć
Bujak Bogusław Cytaty: Nie wszys­cy prawdą żyją. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Nie będziemy mieli, jak nie będziemy chcieli. -Bujak Bogusław
nie-będziemy-mieli-jak nie będziemy-chcieli
Bujak Bogusław Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław
Bujak Bogusław Cytaty: Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy. -Bujak Bogusław
kto-gro­madzi-za­pasy-za nic- złe-czasy
Bujak Bogusław Cytaty: Wiel­kość umysłu nie mie­rzy się centymetrem. -Bujak Bogusław
wiel­kość-umysłu-nie mie­rzy ę-centymetrem