Cala_ja Cytaty

Cala_ja Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja


w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Cala_ja Cytaty: ra­no od­kry­wam że kocham całą sobą, wie­czo­rem że nie mam już kogo... -cala_ja


ra­no-od­kry­wam-że kocham-całą-sobą-wie­czo­rem-że nie mam-już-kogo
Cala_ja Cytaty: Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić... -cala_ja


dla-siebie-można-coś-tam-zro­bić-ale-dla-dru­giego-człowieka-to już-można-coś-niesa­mowi­cie-piękne­go-zrobić
Cala_ja Cytaty: kaz­dy us­miech jest piek­ny.. ale nie kaz­dy jest Twoj  -cala_ja


kaz­dy-us­miech-jest piek­ny-ale nie kaz­dy-jest twoj 
Cala_ja Cytaty: Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze.. -cala_ja


Cala_ja Cytaty: Słowa­mi też można do­tykać. Na­wet czu­lej niż dłońmi  -cala_ja


słowa­mi-też-można-do­tykać-na­wet czu­lej-ż-dłońmi 
Cala_ja Cytaty: Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o roz­mo­wach, które za­pew­ne nig­dy się nie odbędą. Zbyt często o zdarze­niach, które pew­nie nig­dy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miej­scach które przy­wołują wspomnienia. ...... -cala_ja


Cala_ja Cytaty: W XXI wieku nie umiera się z miłości..... -cala_ja


w xxi-wieku-nie umiera ę-z miłoś
Cala_ja Cytaty: ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło. -cala_ja


ale-mu­sisz-też-wie­dzieć-że będąc-ze mną-mu­sisz-być-niepew­nym-te­go-co mi do głowy-wpad­nie-i wie­dzieć-że nie łat­wo
Cala_ja Cytaty: tak- po­pełniam błędy, bo nie pod­chodzę do życia z instrukcją!  -cala_ja


tak-po­pełniam-błędy-bo nie pod­chodzę-do życia-z instrukcją 
Cala_ja Cytaty: Miłość powiadacie? Wolę wódkę, po wódce kac mi­ja o wiele szybciej... -cala_ja


miłość-powiadacie-wolę-wódkę-po wódce-kac-mi­ja-o wiele-szybciej
Cala_ja Cytaty: nie szu­kaj per­fek­cji. naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią Two­jej doskonałości. -cala_ja


nie szu­kaj-per­fek­cji-naucz ę-żyć-z myślą-że wa­dy-są częśą-two­jej-doskonałoś
Cala_ja Cytaty: nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja


nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Cala_ja Cytaty: Uśmie­chasz się do mo­jego snu... dręczysz i męczysz.. per­fekcyj­ny wy­ciek bólu duszy... Po­zos­tałość wspom­nień Two­jego ciepła. Mok­ry­mi oczy­ma pat­rzę w górę i prze­nika mnie Twa miłość do szpi­ku kości. -cala_ja


Cala_ja Cytaty: miłość wy­maga przyszłości... a my ma­my tyl­ko chwilę..... -cala_ja


miłość-wy­maga-przyszłoś-a my ­my-tyl­ko-chwilę
Cala_ja Cytaty: są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania. dziś jest ten dzień, to zły dzień. -cala_ja


są dni-kiedy-bra­ku­-męskiego-cha­rak­te­ru-męskiej-de­cyz­ji-męskiego-ges­- po­ważne­go-działania-dziś-jest ten-dzień-to zły
Cala_ja Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja


ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu
Cala_ja Cytaty: mo­je myśli jak­by wściek­le muchy nad pad­liną krążą w koło i nie giną, tak Cię lubią!  -cala_ja


mo­-myśli-jak­by-wściek­-muchy-nad-pad­liną-krążą-w koło-i nie giną-tak-cię-lubią