Carl Gustav Jung Cytaty

Carl Gustav Jung Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Carl Gustav Jung Cytaty: Wspólno­ta da­je nam ciepło, byt osob­ny da­je nam światło. -Carl Gustav Jung


wspólno­-da­-nam-ciepło-byt-osob­ny-da­-nam-światło
Carl Gustav Jung Cytaty: Człowiek przyz­wycza­ja się do wszys­tkiego, jeżeli tyl­ko osiągnie właści­wy sto­pień uległości. -Carl Gustav Jung


człowiek-przyz­wycza­ja ę-do wszys­tkiego-żeli-tyl­ko-osiągnie-właś­wy-sto­pień-uległoś
Carl Gustav Jung Cytaty: Naj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebie. -Carl Gustav Jung


naj­bar­dziej-prze­rażającą-rzeczą-jest całko­wita-ak­ceptac­ja-­mego-siebie
Carl Gustav Jung Cytaty: Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji. -Carl Gustav Jung


nie-da ę-zmienić-ciem­noś-w światłość-ani-apa­tii-w ruch-bez-udziału-emocji
Carl Gustav Jung Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Carl Gustav Jung Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung


Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
Carl Gustav Jung Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung


Carl Gustav Jung Cytaty: Człowiek bez amor fa­ti* to neurotyk. * - umiłowa­nie losu  -Carl Gustav Jung


człowiek-bez-amor-fa­ti-to neurotyk- umiłowa­nie-losu 
Carl Gustav Jung Cytaty: Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung


ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć
Carl Gustav Jung Cytaty: El hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad sino en la patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar. -Carl Gustav Jung


el-hombre-no-percibe-el-drama-de-su-propio-fin-no-á-normalidad-sino-patología-y-tendría-tenderse-camilla-y-dejarse-curar
Carl Gustav Jung Cytaty: Łatwiej przeniknąć wszechświat niż samego siebie. -Carl Gustav Jung


Łatwiej-przeniknąć-wszechświat-ż-samego-siebie
Carl Gustav Jung Cytaty: Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości. -Carl Gustav Jung


człowiek-zawsze-nosi-z-sobą-całą-swą-historię-a-także-historię-ludzkoś
Carl Gustav Jung Cytaty: Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, jeżeli tylko osiągnie właściwy stopień uległości. -Carl Gustav Jung


człowiek-przyzwyczaja-ę-do-wszystkiego-żeli-tylko-osiągnie-właściwy-stopień-uległoś
Carl Gustav Jung Cytaty: Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste. -Carl Gustav Jung


astrologia-może-bez-wątpienia-wnieść-wiele-do-psychologii-to-jednak-co-może-zaoferować-swej-starszej-siostrze-jest-już-mniej-oczywiste
Carl Gustav Jung Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Carl Gustav Jung Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Carl Gustav Jung Cytaty: Człowiek zaw­sze no­si z sobą całą swą his­to­rię, a także his­to­rię ludzkości. -Carl Gustav Jung


człowiek-zaw­sze-no­-z sobą-całą-swą-his­to­rię-a także-his­to­rię-ludzkoś