Charles Chaplin Cytaty

Charles Chaplin Cytaty: Kiedy nap­rawdę zacząłem kochać sa­mego siebie, uświado­miłem so­bie,że emoc­jo­nal­ny ból i cier­pienie są tyl­ko os­trzeżeniem dla mnie,żebym nie żył wbrew włas­nej praw­dzie.Dziś wiem, że to się na­zywa AUTENTYCZNOŚCIĄ. -Charles Chaplin


Charles Chaplin Cytaty: Nienawiść jest najsubtelniejsza formą gwałtu. -Charles Chaplin


nienawiść-jest-najsubtelniejsza-formą-gwał
Charles Chaplin Cytaty: Z bliska życie jest tragedią, ale z daleka to czysta farsa. -Charles Chaplin


z-bliska-życie-jest-tragedią-ale-z-daleka-to-czysta-farsa
Charles Chaplin Cytaty: Życie jest tragedią, gdy widziane z bliska, a komedią, gdy widziane z daleka. -Charles Chaplin


Życie-jest-tragedią-gdy-widziane-z-bliska-a-komedią-gdy-widziane-z-daleka
Charles Chaplin Cytaty: Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty. -Charles Chaplin


ilość-głupstw-które-dokonuje-ę-z-rozsądku-jest-jest-daleko-większa-od-tych-które-ę-czyni-rzeczywiście-z-głupoty
Charles Chaplin Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin


całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Charles Chaplin Cytaty: Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych. -Charles Chaplin


na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-z-własnych
Charles Chaplin Cytaty: Żal mi czasów kina niemego. Co to była za radość widzieć jak kobiecie otwierają się usta a głosu nie słychać. -Charles Chaplin


Żal-mi-czasów-kina-niemego-co-to-była-za-radość-widzieć-jak-kobiecie-otwierają-ę-usta-a-głosu-nie-słychać
Charles Chaplin Cytaty: Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co-rozśmieszają-ludzi-cenniejsi-są-od-tych-co-każą-im-płakać
Charles Chaplin Cytaty: Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli. -Charles Chaplin


prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
Charles Chaplin Cytaty: La vida no es significado; la vida es deseo. -Charles Chaplin


Charles Chaplin Cytaty: Kto nig­dy nie był dziec­kiem, nie może stać się dorosłym. -Charles Chaplin


kto-nig­dy-nie był-dziec­kiem-nie może-stać ę-dorosłym
Charles Chaplin Cytaty: Ci, co rozśmie­szają ludzi, cen­niej­si są od tych, co każą im płakać. -Charles Chaplin


ci-co rozśmie­szają-ludzi-cen­niej­-są od tych-co każą-im płakać
Charles Chaplin Cytaty: Najmądrzej­szy naród na świecie to niewątpli­wie Chińczy­cy. Wy­naleźli druk - ale nie ga­zety, proch - ale tyl­ko do sztucznych og­ni, wy­naleźli wreszcie kom­pas - ale pow­strzy­mali się przed od­kry­ciem Ameryki. -Charles Chaplin


Charles Chaplin Cytaty: Ko­biety mo­ga uczy­nić mi­lione­rem tyl­ko ta­kiego mężczyznę, który wcześniej był miliarderem. -Charles Chaplin


ko­biety-mo­ga-uczy­ć-mi­lione­rem-tyl­ko-­kiego-mężczyznę-który-wcześniej-był-miliarderem
Charles Chaplin Cytaty: Praw­da, że wielu mężczyzn nie znaj­du­je w małżeństwie te­go, cze­go pragnęli. Ale prawdą jest też, że nie rzad­ko spo­tyka ich los, na ja­ki zasłużyli. -Charles Chaplin


praw­da-że wielu-mężczyzn-nie znaj­­-w łżeństwie-te­go-cze­go-pragnęli-ale prawdą-jest też-że nie rzad­ko-spo­tyka-ich-los
Charles Chaplin Cytaty: Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu. -Charles Chaplin


Łzy-znaj­dują ę-na dnie-każde­go-komizmu
Charles Chaplin Cytaty: Nie lu­bię słoni. Ta­kie sil­ne, a ta­kie potulne. -Charles Chaplin


nie-lu­bię-słoni-ta­kie sil­ne-a ­kie-potulne