Charles De Gaulle Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Charles De Gaulle Cytaty: Naród to coś więcej niż klub konsumentów. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Rozum nie należy do najsilniejszych stron armii. -Charles de Gaulle
rozum-nie-należy-do-najsilniejszych-stron-armii
Charles De Gaulle Cytaty: Wszyscy Francuzi byli, są lub będą degaullistami. -Charles de Gaulle
wszyscy-francuzi-byli-są-lub-będą-degaullistami
Charles De Gaulle Cytaty: Nigdy mi nie przeszkadzało, że porównywano mnie czasem do szparaga, gdyż w szparagu najważniejsza jest głowa. -Charles de Gaulle
nigdy-mi-nie-przeszkadzało-że-porównywano-mnie-czasem-do-szparaga-gdyż-w-szparagu-najważniejsza-jest-głowa
Charles De Gaulle Cytaty: Niektórym dziennikarzom zamiast atramentu wycieka z pióra mocz. -Charles de Gaulle
niektórym-dziennikarzom-zamiast-atramentu-wycieka-z-pióra-mocz
Charles De Gaulle Cytaty: Anglia jest wyspą. Anglia nie jest temu winna - ale ja też nie. -Charles de Gaulle
anglia-jest-wyspą-anglia-nie-jest-temu-winna-ale-ja-też-nie
Charles De Gaulle Cytaty: El fin de la esperanza es el comienzo de la muerte. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Algeria tatusia już nie istnieje. - po utracie przez Francję kolonii w Algierii, 1959. -Charles de Gaulle
algeria-tatusia-już-nie-istnieje-po-utracie-przez-francję-kolonii-w-algierii-1959
Charles De Gaulle Cytaty: Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie. -Charles de Gaulle
rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
Charles De Gaulle Cytaty: Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki. -Charles de Gaulle
pod­stawą-naszej-cy­wili­zac­ji-jest wol­ność-każde­go-do myśli-wie­rzeń-opi­nii-pra­cy-rozrywki
Charles De Gaulle Cytaty: Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. -Charles de Gaulle
bądźmy-sil­-czyś-i wier­-u kre­su-naszej-niedo­li-ocze­kuje-nas-naj­większa-chwała-świata-chwała-ludzi-którzy-nie ustąpili
Charles De Gaulle Cytaty: Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość. -Charles de Gaulle
po­lity­ka-kiedy-jest sztuką-oraz-służbą-a nie narzędziem-wy­zys­ku-to działanie-na rzecz-ideału-pop­rzez-rzeczywistość
Charles De Gaulle Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle
jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Charles De Gaulle Cytaty: Żad­na po­lity­ka nie jest war­tościowa w oder­wa­niu od rzeczywistości. -Charles de Gaulle
Żad­na-po­lity­ka-nie jest war­tościowa-w oder­wa­niu-od rzeczywistoś
Charles De Gaulle Cytaty: Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Narody zjednoczone powinny się właściwie nazywać narodami, które daremnie chcą się zjednoczyć. -Charles de Gaulle
narody-zjednoczone-powinny-ę-właściwie-nazywać-narodami-które-daremnie-chcą-ę-zjednoczyć
Charles De Gaulle Cytaty: Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle
jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Charles De Gaulle Cytaty: Jednych poznanie pcha do akcji, drugich - do rezygnacji. -Charles de Gaulle
jednych-poznanie-pcha-do-akcji-drugich-do-rezygnacji
Charles De Gaulle Cytaty: Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie. -Charles de Gaulle
nic-tak-nie-wzmacnia-autorytetu-jak-milczenie
Charles De Gaulle Cytaty: Nie łatwo rządzić krajem, który posiada 246 gatunków sera. -Charles de Gaulle
nie-łatwo-rządzić-krajem-który-posiada-246-gatunków-sera
Charles De Gaulle Cytaty: Nie można zjednoczyć narodu, który posiada 365 gatunków sera. -Charles de Gaulle
nie-można-zjednoczyć-narodu-który-posiada-365-gatunków-sera
Charles De Gaulle Cytaty: Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać. -Charles de Gaulle
minister-nie-powinien-żalić-ę-na-gazety-nie-powinien-ich-nawet-czytać-powinien-pisać
Charles De Gaulle Cytaty: Narody nie mają uczuć, tylko interesy. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację. -Charles de Gaulle
nieszczęście-polega-na-tym-że-wszyscy-mają-rację
Charles De Gaulle Cytaty: Dziesięcioro przykazań jest tylko dlatego tak zwięzłe, jasne i zrozumiałe, że powstało bez pomocy ekspertów i doradców. -Charles de Gaulle
dziesięcioro-przykazań-jest-tylko-dlatego-tak-zwięzłe-jasne-i-zrozumiałe-że-powstało-bez-pomocy-ekspertów-i-doradców
Charles De Gaulle Cytaty: Dziejowe konieczności są jasne tylko dla niewielu ludzi. Jest niezwykle wielkim szczęściem dla narodu, jeśli ci właśnie ludzie mogą stanowić o dziejach... -Charles de Gaulle
dziejowe-koniecznoś-są-jasne-tylko-dla-niewielu-ludzi-jest-niezwykle-wielkim-szczęściem-dla-narodu-śli-właśnie-ludzie-mogą-stanowić-o
Charles De Gaulle Cytaty: W demokracji panuje większość, a w kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę. -Charles de Gaulle
w-demokracji-panuje-większość-a-w-kościele-prawda-biskup-nie-musi-być-ponownie-wybierany-dlatego-może-mówić-prawdę
Charles De Gaulle Cytaty: Francja przegrała bitwę, ale Francja nie przegrała wojny. -Charles de Gaulle
francja-przegrała-bitwę-ale-francja-nie-przegrała-wojny
Charles De Gaulle Cytaty: Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby powierzać ją politykom. - odpowiedź na krytykę, że jest dobrym żołnierzem, a kiepskim politykiem; parafraza powiedzenia:
Charles De Gaulle Cytaty: Kościół jest jedynym miejscem, w którym nie musze odpowiadać, gdy ktoś do mnie mówi. -Charles de Gaulle
kośół-jest-jedynym-miejscem-w-którym-nie-musze-odpowiadać-gdy-ktoś-do-mnie-mówi
Charles De Gaulle Cytaty: Cisza, chwała silnych, schronienie słabych. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Sen o zjednoczonej Europie nie ma żadnych widoków na realizację; z twardych jajek nie robi się omletu. -Charles de Gaulle
sen-o-zjednoczonej-europie-nie-żadnych-widoków-na-realizację-z-twardych-jajek-nie-robi-ę-omletu
Charles De Gaulle Cytaty: Człowiek czy­nu nie może być poz­ba­wiony dużej do­zy egoiz­mu, pychy, oziębłości i chytrości. -Charles de Gaulle
człowiek-czy­nu-nie może-być-poz­ba­wiony-żej-do­zy-egoiz­mu-pychy-oziębłoś-i chytroś
Charles De Gaulle Cytaty: Doszliśmy w końcu z Chur­chil­lem do ba­nal­ne­go, acz os­ta­teczne­go, wnios­ku z wy­darzeń które wstrząsnęły zacho­dem, że An­glia, końcem końców, jest wyspą, Fran­cja przylądkiem kon­ty­nen­tu, zaś Ame­ryka zu­pełnie inną częścią świata. -Charles de Gaulle
Charles De Gaulle Cytaty: Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. -Charles de Gaulle
nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera