Chemicals Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chemicals Cytaty: Po­kazując naszą lep­szą stronę niekiedy za­pomi­namy po­kazać tej gor­szej . -Chemicals
po­kazując-naszą-lep­szą-stronę-niekiedy-za­pomi­namy-po­kazać-tej gor­szej
Chemicals Cytaty: Człowiek bied­ny więcej może dać niż człowiek bo­gaty . -Chemicals
człowiek-bied­ny-więcej-może-dać-ż-człowiek-bo­gaty
Chemicals Cytaty: Cza­sem jest już za późno na dal­sze zas­ta­nowienia . -Chemicals
cza­sem-jest już-za późno-na dal­sze-zas­­nowienia
Chemicals Cytaty: Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?  -Chemicals
jeśli-jes­teś-moim-przy­jacielem-to dlacze­go-mnie-okłamu­jesz- 
Chemicals Cytaty: Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals
nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem
Chemicals Cytaty: Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by . -Chemicals
nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
Chemicals Cytaty: Kul­tu­ral­ny człowiek nie um­rze z głodu lecz z bra­ku sza­cun­ku . -Chemicals
kul­­ral­ny-człowiek-nie um­rze-z głodu-lecz-z bra­ku-sza­cun­ku
Chemicals Cytaty: Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals
płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś
Chemicals Cytaty: Łzy już nic nie warte, Słowa te­go nie opiszą, Tyl­ko krew jest już praw­dzi­wa i smak w niej smut­ku . -Chemicals
Łzy-już-nic-nie warte-słowa-te­go-nie opiszą-tyl­ko-krew-jest już-praw­dzi­wa-i smak-w niej-smut­ku
Chemicals Cytaty: Mu­zyka naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Wsłuchując się w słowa i rytm, który nas po­zytyw­nie po­budza . -Chemicals
mu­zyka-naj­lep­szym-przy­jacielem-człowieka-wsłuchując ę-w słowa-i rytm-który-nas-po­zytyw­nie-po­budza
Chemicals Cytaty: Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ?  -Chemicals
miłość-wy­maga-poświęń-czy-więc-jes­teśmy-na ą-go­towi- 
Chemicals Cytaty: Szczęśli­wa mat­ka, której się dziec­ko słucha . -Chemicals
szczęśli­wa-mat­ka-której ę-dziec­ko-słucha
Chemicals Cytaty: Ars mo­rien­di rzekł człowiek, ars be­ne mo­rien­di od­po­wie­dział Bóg. -Chemicals
ars-mo­rien­di-rzekł-człowiek-ars-be­ne-mo­rien­di-od­po­wie­dział-bóg
Chemicals Cytaty: Do sztu­ki tworze­nia ka­lig­ra­fii możemy porównać spo­koj­ny sen, w którym od­poczy­wamy w chmu­rach roz­koszując się pasją . -Chemicals
do-sztu­ki-tworze­nia-ka­lig­ra­fii-możemy-porównać-spo­koj­ny-sen-w którym od­poczy­wamy-w chmu­rach-roz­koszując ę-pasją
Chemicals Cytaty: Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku . -Chemicals
cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
Chemicals Cytaty: Wygląd, to tyl­ko dodatek... Do­datek, które­go cza­sem nam brak. -Chemicals
wygląd-to tyl­ko-dodatek-do­datek-które­go-cza­sem-nam-brak
Chemicals Cytaty: Za­mar­twiając się nad sobą nie jes­teśmy w sta­nie do­gonić rzeczy­wis­tości . -Chemicals
za­mar­twiając ę-nad-sobą-nie jes­teśmy-w sta­nie-do­gonić-rzeczy­wis­toś
Chemicals Cytaty: Zwie­dzając
zwie­dzając-obóz-zagłady-­trzegłam-w so­bie-praw­dziwą-pat­riotkę-i dumę-z te­go-że jes­tem-polakiem-oświęcim-obóz
Chemicals Cytaty: Cza­sem na­wet le­kar­stwa nie po­magają . -Chemicals
cza­sem-na­wet-­kar­stwa-nie po­magają
Chemicals Cytaty: W umyśle ar­tysty nic nie jest na miejscu. -Chemicals
w umyś-ar­tysty-nic-nie jest na miejscu
Chemicals Cytaty: Rzeczy­wis­tość wzbudza u nas większe wrażenie niż fik­cja . -Chemicals
rzeczy­wis­tość-wzbudza-u nas-większe-wrażenie-ż-fik­cja
Chemicals Cytaty: Os­tatni­mi słowa­mi, które chciałabym prze­kazać światu jest to, że cza­sami pot­rze­by in­nych ważniej­sze są od naszych. -Chemicals
os­tatni­mi-słowa­mi-które-chciałabym-prze­kazać-światu-jest to-że cza­sami-pot­rze­by-in­nych-ważniej­sze-są od naszych
Chemicals Cytaty: Z kłam­stwem jak z nar­ko­tykiem, można się od niego uzależnić. -Chemicals
z-kłam­stwem-jak z nar­ko­tykiem-można ę-od niego-uzależć
Chemicals Cytaty: Uderzam w mur, które­go nie pot­ra­fię roz­bić, ale dzięki świado­mości, że mam Cię w ser­cu po­konam wszys­tkie przeszkody. -Chemicals
uderzam-w mur-które­go-nie pot­ra­fię-roz­bić-ale-dzięki-świado­moś-że mam-cię-w ser­cu-po­konam-wszys­tkie-przeszkody
Chemicals Cytaty: Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści . -Chemicals
ty­-mam-ra­doś-gdy-o to­bie-myślę-ty­-dni-prze­myś­nych-ty­-no­cy-niep­rzes­pa­nych-tyl­ko-za­kocha­nym-­kie-myśli
Chemicals Cytaty: Po­mysł na coś może mieć każdy, lecz mądry po­mysł może mieć oso­ba, która myśli rozsądnie. -Chemicals
po­mysł-na coś-może-mieć-każdy-lecz-mądry-po­mysł-może-mieć-oso­ba-która-myśli-rozsądnie
Chemicals Cytaty: Nie słuchając czyiś słów często tra­cimy zaufa­nie . -Chemicals
nie-słuchając-czyiś-słów-często-tra­cimy-zaufa­nie
Chemicals Cytaty: Szczęście przychodzi z cza­sem, lecz niektórym te­go cza­su brak . -Chemicals
szczęście-przychodzi-z cza­sem-lecz-niektórym-te­go-cza­su-brak
Chemicals Cytaty: 'Jut­ro' to już ko­lej­na życiowa za­gad­ka człowieka. -Chemicals
'jut­ro'-to już-ko­lej­na-życiowa-za­gad­ka-człowieka
Chemicals Cytaty: Są śmiałe i śmiel­sze osoby. Ja na­leżę do tych trzecich. -Chemicals
są-śmiałe-i śmiel­sze-osoby-ja-na­żę-do tych-trzecich
Chemicals Cytaty: Ro­boty się psują, a co do­piero człowiek. Mecha­nizmów to­ny, a jed­nak czas stracony. -Chemicals
ro­boty ę-psują-a co do­piero-człowiek-mecha­nizmów-to­ny-a jed­nak-czas-stracony
Chemicals Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals
gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Chemicals Cytaty: Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. -Chemicals
po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą
Chemicals Cytaty: Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals
cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
Chemicals Cytaty: Głupo­ta in­nych, przeraża. -Chemicals