Ciarka Cytaty

Ciarka Cytaty: Kto kocha Bo­ga mu­si miłowac bliźnich  -Ciarka


kto-kocha-bo­ga-mu­-miłowac-bliźnich 
Ciarka Cytaty: Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi  -Ciarka


ludzie-bar­dziej-­ą-so­bie-pieniądze-ż-ludzi 
Ciarka Cytaty: Dob­ry pas­terz szu­ka za­ginionej owieczki.... -Ciarka


dob­ry-­terz-szu­ka-za­ginionej-owieczki
Ciarka Cytaty: Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka


ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić 
Ciarka Cytaty: Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie  -Ciarka


Ciarka Cytaty: ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Ciarka Cytaty: To nie ra­ny po ciosach sie goją naj­dlużej lecz po słowach naszych bliskich... -Ciarka


to nie ra­ny-po ciosach-sie-goją-naj­dlużej-lecz-po słowach-naszych-bliskich
Ciarka Cytaty: Mieć wiele twarzy to nie mieć żadnej  -Ciarka


mieć-wiele-twarzy-to nie mieć-żadnej 
Ciarka Cytaty: dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... -Ciarka


dob­re-życie-upływa-szyb­ko-jak dob­rze-spedzo­ny-dzień-z przy­jaciółmi-złe-życie-upływa-wol­no-jak czas-w pra­cy
Ciarka Cytaty: ludzie są tak up­rzej­mi gdy coś od nas chcą.... -Ciarka


ludzie-są tak-up­rzej­mi-gdy-coś-od nas-chcą
Ciarka Cytaty: Szu­kasz wro­ga ożeń dzieci  -Ciarka


szu­kasz-wro­ga-ożeń-dzieci 
Ciarka Cytaty: czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło  -Ciarka


czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
Ciarka Cytaty: Bóg kocha ludzi to ludzie nie kochają Boga..... -Ciarka


bóg-kocha-ludzi-to ludzie-nie kochają-boga
Ciarka Cytaty: Wśród dziesieciu cnot­li­wych znaj­dzie sie zaw­sze je­den grzeszny  -Ciarka


wśród-dziesieciu-cnot­li­wych-znaj­dzie-sie-zaw­sze-­den-grzeszny 
Ciarka Cytaty: Wszys­tko co po­wiem lub na­pisze i tak ludzie wy­korzys­tają to prze­ciw­ko mnie  -Ciarka


wszys­tko-co po­wiem-lub-na­pisze-i tak-ludzie-wy­korzys­tają-to prze­ciw­ko-mnie 
Ciarka Cytaty: W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić  -Ciarka


w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
Ciarka Cytaty: Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy. -Ciarka


wychodząc-z do­mu-pa­mietaj­my-aby pożeg­nać-do­mow­ników-bo nig­dy-nie wiado­mo-czy-do do­mu-szcześli­wie-wrócimy