Clint Eastwood Cytaty

Clint Eastwood Cytaty: Kiedy będę wyglądał jak bas­set, zag­ram basseta. -Clint Eastwood


kiedy-będę-wyglądał-jak bas­set-zag­ram-basseta
Clint Eastwood Cytaty: Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. -Clint Eastwood


film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
Clint Eastwood Cytaty: Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną. -Clint Eastwood


sza­nuj-swój-wy­łek-sza­cunek dla-­mego-siebie-pro­wadzi-do pa­nowa­nia-nad-sobą-jeśli osiągniesz-jed­no-i dru­gie-zys­kasz-moc
Clint Eastwood Cytaty: Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood


daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
Clint Eastwood Cytaty: Znam ten ro­mans le­piej niż włas­ne małżeństwo. -Clint Eastwood


znam-ten-ro­mans-­piej-ż-włas­ne-łżeństwo
Clint Eastwood Cytaty: Ob­sesje nie mają po­wodów. To czy­ni je obsesjami. -Clint Eastwood


ob­sesje-nie mają-po­wodów-to czy­- obsesjami
Clint Eastwood Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Clint Eastwood Cytaty: W łóżku z eks-żona­mi jest su­per, bo nie trze­ba bu­dować pop­rawnej relacji. -Clint Eastwood


w łóżku-z eks-żona­mi-jest su­per-bo nie trze­ba-bu­dować-pop­rawnej-relacji
Clint Eastwood Cytaty: Szanuj swój wysiłek. Szacunek dla samego siebie prowadzi do panowania nad sobą. Jeśli osiągniesz jedno i drugie, zyskasz moc autentyczną. -Clint Eastwood


szanuj-swój-wysiłek-szacunek-dla-samego-siebie-prowadzi-do-panowania-nad-sobą-jeśli-osiągniesz-jedno-i-drugie-zyskasz-moc-autentyczną