Emmalice Cytaty

Emmalice Cytaty: Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty. -Emmalice


każdy-w większej-lub-mniej­szej-mie­rze-przy­ąga-kłopo­ty-jed­nak-ważniej­sze-jest to-ja­kiej-wiel­koś-są rzeczo­ne-kłopoty
Emmalice Cytaty: Nie jes­tem wa­riatką, po pros­tu mo­ja lo­gika jest nieco bar­dziej pokręco­na niż twoja. -Emmalice


nie-jes­tem-wa­riatką-po pros­-mo­ja-lo­gika-jest nieco-bar­dziej-pokręco­na-ż-twoja
Emmalice Cytaty: To nie tak, że nie lu­bię ludzi, po pros­tu ich unikam. -Emmalice


to nie tak-że nie lu­bię-ludzi-po pros­-ich-unikam
Emmalice Cytaty: Często rzeczy oczy­wis­te jest trud­niej zauważyć. -Emmalice


często-rzeczy-oczy­wis­te-jest trud­niej-zauważyć
Emmalice Cytaty: Gdy­by wszys­cy by­liby nor­malni, bez od­ro­biny sza­leństwa czy dzi­waczności w oso­bowości, świat byłby nudny. -Emmalice


gdy­by-wszys­cy-by­liby-nor­malni-bez-od­ro­biny-sza­ństwa-czy-dzi­wacznoś-w oso­bowoś-świat-byłby-nudny
Emmalice Cytaty: Ig­no­ran­cja błogosławieństwem, a chęć wie­dzy może być bo­les­na, cza­sami na­wet zabójcza. -Emmalice


ig­no­ran­cja-błogosławieństwem-a chęć-wie­dzy-może-być-bo­­na-cza­sami-na­wet-zabójcza
Emmalice Cytaty: To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów. -Emmalice


to-że mil­czę-nie oz­nacza-że nie mam-nic-do po­wie­dze­nia-wręcz prze­ciw­nie-gdyż-na końcu-języ­ka-mam-ty­ą-słów
Emmalice Cytaty: Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje. -Emmalice


mo­-wczo­raj-umarło-dziś-jeszcze-żyje-a jut­ro-nie istnieje
Emmalice Cytaty: Gdy na uli­cach otacza mnie całko­wita ciem­ność, za­miast się bać, czuję się dziw­nie bezpiecznie. -Emmalice


gdy-na uli­cach-otacza-mnie-całko­wita-ciem­ność-za­miast ę-bać-czuję ę-dziw­nie-bezpiecznie
Emmalice Cytaty: Naj­bliżsi są zarówno naszą siłą jak i słabością. -Emmalice


naj­bliż-są zarówno-naszą-łą-jak i słabośą
Emmalice Cytaty: Nig­dy nie możemy po­wie­dzieć, że ko­goś zna­my na wy­lot, po­nieważ możemy się pośliz­gnąć na po­zor­nie bez­pie­cznym gruncie. -Emmalice


nig­dy-nie możemy-po­wie­dzieć-że ko­goś-zna­my-na wy­lot-po­nieważ-możemy ę-pośliz­gnąć-na po­zor­nie-bez­pie­cznym
Emmalice Cytaty: Cza­sami oso­by, które wy­dają się nie mieć ta­jem­nic, po­siadają ich najwięcej. -Emmalice


cza­sami-oso­by-które-wy­dają ę-nie mieć-­jem­nic-po­siadają-ich-najwięcej