Emmanuel Cytaty

Emmanuel Cytaty: Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


z ­mobójstwem-jest jak ze spa­dochro­niar­stwem-pier­wszy-skok-jest naj­lep­szy-powtórka osłabia-emoc­-re­cydy­wa-zniechęca
Emmanuel Cytaty: Zaz­drośnik plu­je tyl­ko na te­go, kto go przewyższa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Ja­ko młody człowiek chciałem, żeby piękno było we mnie, byłem nie­szczęśli­wy. Te­raz wiem, że jest ono wszędzie wokół, ak­ceptuję je. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


ja­ko-młody-człowiek-chciałem-żeby-piękno-było-we mnie-byłem-nie­szczęśli­wy-te­raz wiem-że jest ono-wszędzie-wokół-ak­ceptuję
Emmanuel Cytaty: Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Ni­komu nie życzę, by od dzieciństwa mu­siał współis­tnieć z pięknem. Z rzad­ka wi­dywa­ne piękno op­ro­mienia świat. Dostępne na co dzień ra­ni, pa­li i za­daje ra­ny, które się nig­dy nie zabliźniają. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Po­pular­ność to zwierzę, które kar­mi się sa­mo sobą. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: - A więc jes­tem wolny? - Oczy­wiście, sko­ro nie jes­teś już nic wart. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Nieuda­ne życie, trud­no... ale nieuda­ne sa­mobójstwa! Aż mi wstyd. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Nig­dy nie kocha się za bardzo. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Czas płynie po­woli, kiedy cze­ka się na odpowiedź. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Im cięższe sta­je się ciało, tym lżej­szy sta­je się umysł. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Emmanuel Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


Emmanuel Cytaty: Słow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowa, które człowiek już zna. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Emmanuel Cytaty: Człowiek spędza życie prak­tycznie w dwóch miej­scach: w łóżku i w butach. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu