Federico Fellini Cytaty

Federico Fellini Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Federico Fellini Cytaty: Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini


młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Federico Fellini Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Federico Fellini Cytaty: Condenar la televisión sería tan ridículo como excomulgar la electricidad o la teoría de la gravedad. -Federico Fellini


condenar-televisión-sería-tan-ridículo-como-excomulgar-electricidad-o-teoría-de-gravedad
Federico Fellini Cytaty: La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. -Federico Fellini


la-televisión-es-el-espejo-donde-se-refleja-derrota-de-todo-nuestro-sistema-cultural
Federico Fellini Cytaty: Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'. -Federico Moccia


jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie
Federico Fellini Cytaty: El sueño y la esperanza son los dos calmantes que concede la naturaleza al hombre. -Federico II de Prusia


Federico Fellini Cytaty: Życie się kończy, gdy przes­ta­je się je przeżywać. -Federico Moccia


Federico Fellini Cytaty: Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy. -Federico Moccia


cza­sami-ro­bimy-­kie-straszne-głupo­ty-i to nie wte­dy-kiedy-jes­teśmy-za­kocha­-tyl­ko-wte­dy-kiedy-nam ę-wy­daje-że jesteśmy
Federico Fellini Cytaty: W życiu nie jest aż tak zno­wu łat­wo zna­leźć por­cję cuk­ru, by uczy­nić je mniej gorzkim. -Federico Moccia


w życiu-nie jest aż tak-zno­wu-łat­wo-zna­źć-por­cję-cuk­ru-by uczy­ć- mniej-gorzkim
Federico Fellini Cytaty: (...)Miłość nie jest jak rachu­nek, który trze­ba ure­gulo­wać, nie da­je nicze­go na kre­dyt i nie chce słyszeć o rabatach. -Federico Moccia


miłość-nie jest jak rachu­nek-który-trze­ba-ure­gulo­wać-nie da­-nicze­go-na kre­dyt-i nie chce-słyszeć-o rabatach
Federico Fellini Cytaty: Po­ra zacząć od no­wa, spo­koj­nie. Bez niepot­rzeb­nych myśli. Z jed­nym py­taniem. Czy wrócę kiedyś tam, gdzie wszys­tko wy­daje się piękniej­sze? I w tej sa­mej chwi­li, w której so­bie to py­tanie za­daje, już znam odpowiedź. -Federico Moccia


Federico Fellini Cytaty: Zdarzają się ta­kie wspom­nienia, który­mi nie ma sen­su dzielić się z przy­jaciółmi. Na­wet jeśli są bo­les­ne. Na­wet jeśli dręczą. Właśnie, można by to tak ująć. W miłości ból jest pro­por­cjo­nal­ny do piękna sa­mego związku. -Federico Moccia


Federico Fellini Cytaty: Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszys­tkiego po­za od­po­wie­dzią na py­tanie 'dlaczego?'  -Federico Moccia


kiedy-kończy ę-miłość-można-spodziewać ę-wszys­tkiego-po­za-od­po­wie­dzią-na py­tanie-'dlaczego' 
Federico Fellini Cytaty: Ja i ty, trzy met­ry po­nad niebem. -Federico Moccia


Federico Fellini Cytaty: Dejaría en este libro toda mi alma. -Federico García Lorca


Federico Fellini Cytaty: La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. -Federico García Lorca


Federico Fellini Cytaty: En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. -Federico García Lorca