François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty

Go to Gemtracks Beats
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Poez­ja jest rodza­jem mu­zyki, trze­ba ją słyszeć, by móc o niej sądzić. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
nie- znacze­nia-z kim ę-ożenisz- na­zajut­rz-i tak-stwier­dzisz-że to ktoś-zu­pełnie-inny
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Pra­ca od­da­la od nas trzy wiel­kie niedo­le - nudę, występek i ubóstwo. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Ciągła przy­jem­ność przes­ta­je być przyjemnością. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Od­po­wiada­cie, że to wiel­ka różni­ca, że wszys­tkie re­ligie są dziełami ludzi, a tyl­ko Kościół ka­tolic­ki, apos­tol­ski i rzym­ski jest dziełem Boga. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty:
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Chcąc zmu­sić ludzi, aby dob­rze o nas mówi­li, je­dyny to sposób - czy­nić dobrze. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Pra­ca jest często oj­cem przyjemności. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Można doz­nać szczęścia, nie będąc szczęśliwym. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Tyl­ko ludzie o wiel­kich za­letach ser­ca mają przyjaciół. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Nie ma miłości bez nadziei. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Szczęście cze­ka na nas w pew­nym miej­scu, pod wa­run­kiem jed­nak, że nie będziemy go szukać. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
szczęście-cze­ka-na nas-w pew­nym-miej­scu-pod-wa­run­kiem-jed­nak-że nie będziemy-go szukać
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Przy­padek to słowo poz­ba­wione sen­su; nie ma nicze­go, co nie miałoby swoich przyczyn. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Op­ty­mizm to obłęd do­wodze­nia, że wszys­tko jest dob­rze, kiedy nam się dzieje źle. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Og­romnie lu­bię ko­biety, zwłaszcza kiedy są ład­ne i uległe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Jeśli ktoś nie po­siada ducha swo­jej epo­ki, po­siada wszys­tkie jej defekty. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Naj­lep­szym spo­sobem wy­wołania nu­dy jest mówienie wszys­tkiego, co się wie. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Kiedy zbyt pod­rażnić lu­dy, kruszą się okowy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Zło przy­bywa lo­tem pta­ka i od­chodzi kulejąc. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Szczęście jest sta­nem ducha, a więc nie może być trwałe. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Tyl­ko szar­la­tani są pew­ni swo­jej sprawy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Rzeczy­wis­tym nie­szczęściem nie jest nierówność, ale zależność. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Przesądy są ro­zumem głupców. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Wszys­cy ludzie by­liby so­bie równi, gdy­by nie mieli potrzeb. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
François-marie Arouet De Voltaire (wolter) Cytaty: Ta­jem­ne zgry­zoty są jeszcze ok­rutniej­sze niż pub­liczne nędze. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)