Frank Moore Colby Cytaty

Frank Moore Colby Cytaty: Świadomość, że nie dotrzemy do celu wędrówki, nie przeszkadza nam tak bardzo, jak brak towarzysza wędrówki. -Frank Moore Colby


Świadomość-że-nie-dotrzemy-do-celu-wędrówki-nie-przeszkadza-nam-tak-bardzo-jak-brak-towarzysza-wędrówki
Frank Moore Colby Cytaty: Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel. -Hannah Moore


przeszkody-widzisz-wtedy-gdy-stracisz-z-oczu-cel
Frank Moore Colby Cytaty: - Wy... wy...ech! - Pokręcił głową. Chciał ich pochwa­lić, ale kom­ple­men­ty nie były nig­dy je­go mocną stroną, przychodziły mu bo­wiem z naj­większą trudnością. -Ulysses Moore


Frank Moore Colby Cytaty: - Zacze­kaj! - za­wołała - Nie zos­ta­wiaj nas samych. - Wszys­cy jes­teśmy sa­mi - mruknął. -Ulysses Moore


 zacze­kaj- za­wołała- nie-zos­­wiaj-nas-samych-wszys­cy-jes­teśmy-­mi- mruknął
Frank Moore Colby Cytaty: Wszys­tko było niezmienne. A jed­nocześnie płyn­ne, prze­suwało się i zmieniało, a czas narzu­cał swo­je chaotyczne re­guły gry i trwał, przyglądając się te­mu jak kpiar­ski widz. -Ulysses Moore


wszys­tko-było-niezmienne-a-jed­nocześnie-płyn­ne-prze­suwało ę-i zmieniało-a czas-narzu­cał-swo­-chaotyczne-re­guły-gry-i trwał
Frank Moore Colby Cytaty: To była dla mnie... przy­jem­ność, proszę mi wie­rzyć. Od lat nikt nie chra­pał w tym do­mu... i na­wet jeśli ma­jaczył i od cza­su do cza­su krzyczał, to było... piękne. -Ulysses Moore


Frank Moore Colby Cytaty: Jak mnie ktoś spy­ta, gdzie go zna­lazłem, od­po­wiem, że w kra­ju, który nie istnieje. -Ulysses Moore


jak-mnie-ktoś-spy­-gdzie-go zna­lazłem-od­po­wiem-że w kra­ju-który-nie istnieje
Frank Moore Colby Cytaty: Miłość, czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania. -Marianne Moore


miłość-czymkolwiek-jest-niech-będzie-pozbawiona-udawania
Frank Moore Colby Cytaty: To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane  -Chelsea Moore


Frank Moore Colby Cytaty: Vivimos de nuestros deseos más que de nuestras obras. -George Moore


vivimos-de-nuestros-deseos-más-de-nuestras-obras
Frank Moore Colby Cytaty: Pog­rzeb był tym bar­dziej przej­mujący, że kon­dukt sunął w ab­so­lut­nej ciszy. Żad­ne­go szlochu, żad­ne­go krzy­ku, nie licząc na­woływa­nia mew od stro­ny oceanu. Zas­mu­cone fa­le biły o ur­wisko, a słońce, zachodząc, prze­mieniało chmu­ry w krwa­we plamy. -Ulysses Moore


Frank Moore Colby Cytaty: Sądziłem, że ser­ce jest mecha­niz­mem dos­ko­nałym, re­gulo­wanym kołami zęba­tymi god­ny­mi zaufa­nia, ale od­kryłem bo­lesną prawdę. -Ulysses Moore


sądziłem-że ser­-jest mecha­niz­mem-­ko­nałym-re­gulo­wanym-kołami-zęba­tymi-god­ny­mi-zaufa­nia-ale-od­kryłem-bo­lesną
Frank Moore Colby Cytaty: Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca. -Ulysses Moore


mas­ki-uk­ry­wają-­dynie-ry­sy-twarzy-pot­rze­ba o wiele-więcej-zręcznoś-żeby-uk­ryć-za­miary-serca
Frank Moore Colby Cytaty: Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore


kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką
Frank Moore Colby Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


Frank Moore Colby Cytaty: Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem. -Christopher Moore


bóg-jest skłon­ny-wy­baczyć- grzech-który-no­sisz-będąc-dziec­kiem-człowie­czym-ale mu­sisz-sam-so­bie-wy­baczyć-to-że kiedyś
Frank Moore Colby Cytaty: Bez przeszłości, gdzie jest wi­na? Bez przyszłości, gdzie jest strach? A bez wi­ny i strachu, kim jes­tem ja?  -Christopher Moore


bez-przeszłoś-gdzie-jest wi­na-bez-przyszłoś-gdzie-jest strach-a bez-wi­ny-i strachu-kim-jes­tem-ja 
Frank Moore Colby Cytaty: Dzieci widzą ma­gię, po­nieważ jej szukają. -Christopher Moore