Fyrfle Cytaty

Fyrfle Cytaty: Na­tura ludzka pod­stępną i wredną Gdy on i ona w pełni stają się jedno Duch je­go bar­dzo źle się z tym czuje Kiedy ciało przyśpie­sza mi­mo że hamuje  -fyrfle


na­tura-ludzka-pod­stępną-i wredną-gdy-on i ona-w peł-stają ę-jedno-duch-­go-bar­dzo-ź ę-z tym-czuje-kiedy-ciało-przyśpie­sza
Fyrfle Cytaty: Pe­wien sy­cow­ski nuworysz Miał vac­ka jak sporysz Krótkiego i grubego Nic mi do tego Ale spy­tałem - ko­go nim certolisz?  -fyrfle


pe­wien-sy­cow­ski-nuworysz-miał-vac­ka-jak sporysz-krótkiego-i grubego-nic-mi do tego-ale-spy­łem- ko­go-nim-certolisz 
Fyrfle Cytaty: Tam gdzie zachodziło czes­kie słońce Pod­kochi­wały się dwa zaskrońce W żmi­jach co kąsać nie chciały Bo zle­wały i tyl­ko się wygrzewały Marząc o pi­wie kaszan­ce i golonce  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Gier­mek ry­cerza z Man­czy San­czo Pansa Ko­pulo­wał po­noć ge­neral­skiego ordynansa A gdy go we­na poniosła Nie oszczędził osła Dojść dziś czy to praw­da mała szansa  -fyrfle


gier­mek-ry­cerza-z man­czy-san­czo-pansa-ko­pulo­wał-po­noć-ge­neral­skiego-ordynansa-a-gdy-go we­na-poniosła-nie-oszczędził-osła
Fyrfle Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: FYR­FLRYK KALISKI To była miłość cud­na kaliska Te­raz to ret­rospek­cji rozlewiska Jak w Ka­nie w cud mnie zmieniałaś Roz­kosz wręcz przelewałaś Ob­fi­tość jak chińskiemu ro­bot­ni­kowi - ryżu podwójna miska  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle


la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Fyrfle Cytaty: Pod­kreśla geniusz Kiszo­nego ogórka -  Gu­lasz z kaszą. -fyrfle


pod­kreś-geniusz-kiszo­nego-ogórka- -gu­lasz-z kaszą
Fyrfle Cytaty: Sple­cione dłonie, Us­ta szu­kające ust -  Życie u celu. -fyrfle


sple­cione-dłonie-us­-szu­kają-ust- -Życie-u celu
Fyrfle Cytaty: Ro­zum przy sercu, Pościel w pol­ne kwiaty -  Błogość modlitwą. -fyrfle


ro­zum-przy-sercu-pościel-w pol­ne-kwiaty- -błogość-modlitwą
Fyrfle Cytaty: Pew­na ka­techet­ka z Żyw­ca Zabłocie Od­dała się pew­ne­go pro­boszcza ochocie Po­tem pa­rafię na za­możniej­szą zmienili Mieli dzieci i ra­dośnie żyli Ta­kich har­le­kinów jarzmo ce­liba­tu pisze krocie  -fyrfle


Fyrfle Cytaty: Otu­lony mgłą Wieczór z mi­liardów gwiazd -  Grud­niowy spacer. -fyrfle


otu­lony-mgłą-wieczór-z mi­liardów-gwiazd- -grud­niowy-spacer
Fyrfle Cytaty: Od­lot w przeszłość. Ćwier­ka­nie ukocha­nej -  Spa­lony czajnik. -fyrfle


od­lot-w przeszłość-Ćwier­ka­nie-ukocha­nej- -spa­lony-czajnik
Fyrfle Cytaty: Skrom­ność, rodzi­na, Nie dla współza­wod­nic­twa - Pa­pież Franciszek. -fyrfle


skrom­ność-rodzi­na-nie-dla-współza­wod­nic­twa-pa­pież-franciszek
Fyrfle Cytaty: Ciału dogodzić Wnętrze głębię rozpsocić Poszcząc radośnie  -fyrfle


ciału-dogodzić-wnętrze-głębię-rozpsocić-poszcząc-radośnie 
Fyrfle Cytaty: Żółty dziób kosa Czer­wień jagód kaliny Ser­ce jest wiosną  -fyrfle


Żółty-dziób-kosa-czer­wień-jagód-kaliny-ser­-jest wiosną 
Fyrfle Cytaty: Zebrę na szronie Pod jabłonią dinozaur Na­malo­wał cień  -fyrfle


zebrę-na szronie-pod-jabłonią-dinozaur-na­malo­wał-cień 
Fyrfle Cytaty: Cwa­niac­two, chciwość, Uczo­ne tĘpokurwie. Zaw­sze z Bogiem. -fyrfle


cwa­niac­two-chciwość-uczo­ne-tĘpokurwie-zaw­sze-z bogiem