Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Jes­teś swoim je­dynym mis­trzem, któż jeszcze mógłby nim być?  -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Wiel­kiej skały wiatr nie wzruszy; umysłu mędrca nie wzruszy ani czołobit­ność, ani obraza. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
wiel­kiej-skały-wiatr-nie wzruszy-umysłu-mędrca-nie wzruszy-ani-czołobit­ność-ani-obraza
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Bo­gaci czy bied­ni, ludzie mar­twią się o pieniądze; cier­pią przez ubóstwo i cier­pią przez bo­gac­two. Po­nieważ ich życiem kieru­je chci­wość, prze­to nig­dy nie są za­dowo­leni ani usatysfakcjonowani. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
bądź-dla-siebie-­tar­ą-która-oświet­-twą-drogę-i nie poszu­kuj-światła-po­za-sobą
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień. -Siddhartha Gautama Budda
jesteśmy-kształtowani-przez-nasze-myśli-jesteśmy-tym-czym-one-są-gdy-umysł-jest-niezmącony-przychodzi-szczęście-i-podąża-za-nami-jak
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. -Budda
jesteśmy-tym-co-o-sobie-myślimy-wszystko-czym-jesteśmy-wynika-z-naszych-myśli-naszymi-myślami-tworzymy-świat
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Wszystko jest cierpieniem, a przyczyną cierpienia jest niewiedza. -Budda
wszystko-jest-cierpieniem-a-przyczyną-cierpienia-jest-niewiedza
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Chcesz wiedzieć, kim będziesz - zważaj na to, co robisz. -Budda
chcesz-wiedzieć-kim-będziesz-zważaj-na-to-co-robisz
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Kto stokroć kocha, stokroć cierpi, kto ma jedną miłość - jeden ma ból; kto nie kocha - nie cierpi. -Budda
kto-stokroć-kocha-stokroć-cierpi-kto-jedną-miłość-jeden-ból-kto-nie-kocha-nie-cierpi
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda Siakjamuni
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
Gautama Budda (siddhartha Gautama) Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni
pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami