Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego. -Gottfried Wilhelm Leibniz
miłość-boga-do-człowieka-jest-całkowicie-bezinteresowna-bóg-kocha-człowieka-tylko-dla-niego-samego
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Doskonałość jest niczym innym, jak ilością rzeczywistości. Doskonałe jest jedynie to, co nie posiada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz
doskonałość-jest-niczym-innym-jak-ilośą-rzeczywistoś-doskonałe-jest-jedynie-to-co-nie-posiada-ograniczeń
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Natura nie czyni skoków. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Praistniejąca harmonia jest najpiękniejszym wymysłem na świecie, zarówno jak pełń i materia subtelna.. -Gottfried Wilhelm Leibniz
praistniejąca-harmonia-jest-najpiękniejszym-wymysłem-na-świecie-zarówno-jak-pełń-i-materia-subtelna
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Bóg jest zawsze z silniejszymi pułkami. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Wyższa moralność, to panowanie łaski. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Wychowawca nie potrafi sprawić, żeby na dzikiej jabłoni rosły brzoskwinie, ale potrafi zrobić, żeby cierpkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz
wychowawca-nie-potrafi-sprawić-żeby-na-dzikiej-jabłoni-rosły-brzoskwinie-ale-potrafi-zrobić-żeby-cierpkie-dziczki-stały-ę-miłymi-do-użycia
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Cofamy się, aby skoczyć wyżej. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Natura nie robi skoków. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych. -Gottfried Wilhelm Leibniz
sprawiedliwość-nie-jest-niczym-innym-jak-miłośą-bliźniego-ludzi-mądrych
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył. -Gottfried Wilhelm Leibniz
gdyby-ten-świat-nie-był-najlepszy-z-możliwych-bóg-nie-byłby-go-stworzył
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
teraźniejszość-obciążona-jest-przeszłośą-i-brzemienna-w-przyszłość
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Gdy­by ten świat nie był naj­dosko­nal­szy z możli­wych, Bóg by go nie stworzył. -Gottfried Wilhelm Leibniz
gdy­by-ten-świat-nie był-naj­dosko­nal­szy-z możli­wych-bóg-by go nie stworzył
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Te­raźniej­szość ob­ciążona jest przeszłością i brze­mien­na w przyszłość. -Gottfried Wilhelm Leibniz
te­raźniej­szość-ob­ążona-jest przeszłośą-i brze­mien­na-w przyszłość
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Ro­zum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. -Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia. -Gottfried Wilhelm Leibniz
wycho­waw­ca-nie pot­ra­fi-spra­wić-żeby-na dzi­kiej-jabłoni-rosły-brzos­kwi­nie-ale-pot­ra­fi-zro­bić-żeby-cier­pkie-dziczki
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Mu­zyka to przy­jem­ność, ja­kiej dusza ludzka doświad­cza przez licze­nie, nie zdając so­bie spra­wy, że ma do czy­nienia z liczeniem. -Gottfried Wilhelm Leibniz
mu­zyka-to przy­jem­ność-ja­kiej-dusza-ludzka-doświad­cza-przez-licze­nie-nie zdając-so­bie-spra­wy-że  do czy­nienia-z liczeniem
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Gdy szczerze kochamy jakąś osobę, szukamy przyjemności w zadowoleniu i szczęściu tej osoby. -Gottfried Wilhelm
gdy-szczerze-kochamy-jakąś-osobę-szukamy-przyjemnoś-w-zadowoleniu-i-szczęściu-tej-osoby
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Bo miłość jest dzwo­nem pow­tarzającym na­jod­leglej­sze i naj­bar­dziej obojętne to­ny, prze­radzające je w swoistą szczególną muzykę. -Gottfried Keller
bo miłość-jest dzwo­nem-pow­tarzającym-na­jod­leglej­sze-i naj­bar­dziej-obojętne-to­ny-prze­radzają- w swoistą-szczególną
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Dzięki miłości jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
dzięki-miłoś-jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-może-nic-nie-znaczyć
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Nie będziemy dobrzy, jeżeli nie będziemy się starali być jeszcze lepszymi. -Gottfried Keller
nie-będziemy-dobrzy-żeli-nie-będziemy-ę-starali-być-jeszcze-lepszymi
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć. -Gottfried Keller
jeden-dzień-może-być-perłą-a-wiek-cały-nic-nie-znaczyć
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia. -Johann Gottfried Herder
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Dwaj najwięksi tyrani ziemi: przypadek i czas. -Johann Gottfried Herder
Gottfried Wilhelm Leibniz Cytaty: Nie istnieje żadna bardziej skuteczna wewnętrzna misja jak małżeństwo. -Johann Gottfried Herder
nie-istnieje-żadna-bardziej-skuteczna-wewnętrzna-misja-jak-łżeństwo