Gustav Mayrink Cytaty

Gustav Mayrink Cytaty: Istnieje świat niewidzialny, który przenika świat widzialny. -Gustav Mayrink


istnieje-świat-niewidzialny-który-przenika-świat-widzialny
Gustav Mayrink Cytaty: Naszej wiary i naszych przy­jaźni nie niszczy ja­kiś je­den wiel­ki czyn, lecz wiele drob­nych zaniedbań. -J. Gustav White


naszej-wiary-i naszych-przy­jaź-nie niszczy-ja­kiś-­den-wiel­ki-czyn-lecz-wiele-drob­nych-zaniedbań
Gustav Mayrink Cytaty: Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy. -Gustav Klimt


jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
Gustav Mayrink Cytaty: Dość cenzu­ry. Chcę się oder­wać. Od­ma­wiam każdej for­mie wspar­cia ze stro­ny państwa, po­radzę so­bie bez tego. -Gustav Klimt


dość-cenzu­ry-chcę ę-oder­wać-od­­wiam każdej-for­mie-wspar­cia-ze stro­ny-państwa-po­radzę-so­bie-bez-tego
Gustav Mayrink Cytaty: Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung


ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć
Gustav Mayrink Cytaty: El hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad sino en la patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar. -Carl Gustav Jung


el-hombre-no-percibe-el-drama-de-su-propio-fin-no-á-normalidad-sino-patología-y-tendría-tenderse-camilla-y-dejarse-curar
Gustav Mayrink Cytaty: Jednakowo ważne jest wychowanie dzieci jak i rodziców. -Carl Gustav Jung


jednakowo-ważne-jest-wychowanie-dzieci-jak-i-rodziców
Gustav Mayrink Cytaty: Człowiek zawsze nosi z sobą całą swą historię, a także historię ludzkości. -Carl Gustav Jung


człowiek-zawsze-nosi-z-sobą-całą-swą-historię-a-także-historię-ludzkoś
Gustav Mayrink Cytaty: Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, jeżeli tylko osiągnie właściwy stopień uległości. -Carl Gustav Jung


człowiek-przyzwyczaja-ę-do-wszystkiego-żeli-tylko-osiągnie-właściwy-stopień-uległoś
Gustav Mayrink Cytaty: Astrologia może bez wątpienia wnieść wiele do psychologii, to jednak, co ta może zaoferować swej starszej siostrze, jest już mniej oczywiste. -Carl Gustav Jung


astrologia-może-bez-wątpienia-wnieść-wiele-do-psychologii-to-jednak-co-może-zaoferować-swej-starszej-siostrze-jest-już-mniej-oczywiste
Gustav Mayrink Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Gustav Mayrink Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Gustav Mayrink Cytaty: Człowiek bez amor fa­ti* to neurotyk. * - umiłowa­nie losu  -Carl Gustav Jung


człowiek-bez-amor-fa­ti-to neurotyk- umiłowa­nie-losu 
Gustav Mayrink Cytaty: War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu. -Carl Gustav Jung


Gustav Mayrink Cytaty: Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie. -Carl Gustav Jung


spot­ka­nie-dwóch-oso­bowoś-przy­pomi­na-kon­takt-dwóch-sub­stan­cji-che­micznych-żeli-nastąpi-ja­kakol­wiek-reak­cja-obie-ule­gają
Gustav Mayrink Cytaty: Człowiek zaw­sze no­si z sobą całą swą his­to­rię, a także his­to­rię ludzkości. -Carl Gustav Jung


człowiek-zaw­sze-no­-z sobą-całą-swą-his­to­rię-a także-his­to­rię-ludzkoś
Gustav Mayrink Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Gustav Mayrink Cytaty: Wspólno­ta da­je nam ciepło, byt osob­ny da­je nam światło. -Carl Gustav Jung


wspólno­-da­-nam-ciepło-byt-osob­ny-da­-nam-światło