H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty

H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Czas to ba­nal­na tajemnica. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Siedząc ze spuszczoną głową i słuchając re­ligij­nych pieśni pog­rze­bowych, czułem się bar­dzo swo­bod­nie, o wiele le­piej, niż gdy­bym na przykład był na czyimś ślu­bie. Naj­wy­raźniej pog­rze­by to coś dla mnie. -H » Michel Houellebecq » Platforma


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Rzeczy­wiście nastąpił rodzaj podziału: z jed­nej stro­ny fun, seks, kicz i niewin­ność, z dru­giej trash, śmierć i cy­nizm. […] tak czy siak, suk­ces ryn­ko­wy może dzi­siaj uza­sad­nić i us­pra­wied­li­wić co­kol­wiek, zastępując wszel­kie teorie. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czterdziestce. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Życie-zaczy­na ę-po pięćdziesiątce-­ka-jest praw­da-ale-również-prawdą-jest to-że kończy ę-po czterdziestce
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Je­dyna rzecz, która ab­so­lut­nie nie jest kiczem, to nicość. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium


to-co działa-naj­­piej-co naj­silniej-po­pycha-ludzi-do wy­łku-to najzwyk­lej­sze-i naj­pros­tsze-dążenie-do pieniędzy
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Hor­ward Phil­lips Lo­vec­raft jest wzo­rem dla każde­go, kto chciałby się do­wie­dzieć, jak zmar­no­wać życie i, ewen­tual­nie, stworzyć ja­kieś dzieło. Przy czym, gdy chodzi o pun­kt dru­gi, re­zul­tat nie jest gwarantowany. -H » Michel Houellebecq » H. P. Lovecraft – przeciw światu


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. -H » Michel Houellebecq » H. P. Lovecraft – przeciw światu


H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Mówię ci, żeby spróbować kochać, trzeba być człowiekiem wyprostowanym, bogatym, panem samego siebie. -Michel Quoist


mówię-żeby-spróbować-kochać-trzeba-być-człowiekiem-wyprostowanym-bogatym-panem-samego-siebie
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Powinniśmy również czasem przeciwko samym sobie, aby nie przyjąć od drugiego tego, czego nie powinien dać. -Michel Quoist


powinniśmy-również-czasem-przeciwko-samym-sobie-aby-nie-przyjąć-od-drugiego-tego-czego-nie-powinien-dać
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu. -Michel Quoist


to-miłość-każe-żyć-bez-niej-człowiek-umiera-ponieważ-umiera-z-głodu
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Uprawianie seksu z osobą, którą się kocha, może być tak samo rutynowe, jak codzienne mycie zębów. -Michel Foucault


uprawianie-seksu-z-osobą-którą-ę-kocha-może-być-tak-samo-rutynowe-jak-codzienne-mycie-zębów
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Nikt nie może zmierzyć miłości żyjącej w sercu człowieka i jego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość. -Michel Quoist


nikt-nie-może-zmierzyć-miłoś-żyjącej-w-sercu-człowieka-i-jego-odpowiedzialnoś-za-zmarnowaną-miłość
H » Michel Houellebecq » Cząstki Elementarne Cytaty: Nie wystarczy powiedzieć


nie-wystarczy-powiedzieć-kocham-ę-aby-kochać-całe-życie