Harlan Coben Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Harlan Coben Cytaty: Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben
le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić
Harlan Coben Cytaty: Świat nie jest ani ok­rutny, ani ra­dos­ny. Jest po pros­tu chaosem pędzących na oślep cząsteczek, mie­sza­niną reagujących ze sobą sub­stan­cji che­micznych. Nie ma w nim praw­dzi­wego ładu. Nie ma uświęco­nego potępienia zła i zwy­cięstwa słusznej sprawy. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Wspólno­ta w nie­szczęsciu i cier­pieniu przy­ciągnęła ich do siebie jak mag­nes. Zaczęło się od po­kusy, a gdy­by tak wszys­tko rzu­cić i uciec. -Harlan Coben
wspólno­-w nie­szczęsciu-i cier­pieniu-przy­ągnęła-ich-do siebie-jak mag­nes-zaczęło ę-od po­kusy-a gdy­by-tak-wszys­tko
Harlan Coben Cytaty: Nasza miłość była sil­na, ale także spo­koj­niej­sza, doj­rzal­sza, i może miłość wca­le nie po­win­na ta­ka być. Wie­działem, że roz­sta­nie będzie bo­les­ne, ale nie druz­goczące. Zas­ta­nawiałem się, czy to również przychodzi wraz z doj­rzałością, czy może po wielu la­tach ser­co­wych za­wodów w końcu zaczy­nasz się bronić. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Co­fasz się w przeszłość i znów jes­teś mały i bez­pie­czny, bez­pie­czny tak zu­pełnie, tak bez reszty, jak dziec­ko w obec­ności ta­ty. Wciąż masz go przed ocza­mi - stoi w ciem­nych drzwiach, cichy strażnik two­jego dzieciństwa - i śpisz snem is­to­ty naiw­nej, niewin­nej, niedoj­rzałej. A kiedy do­ras­tasz, do­ciera do ciebie, że bez­pie­czeństwo to było złudą, jeszcze jed­nym dziecięcym wyob­rażeniem, tak jak roz­miar two­jego podwórka za domem. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Płomień gniewu opa­da, po­woli przy­gasa. Ra­ny się goją. Kiedy jed­nak poz­wa­lasz, żeby tak się stało, umiera też część two­jej duszy. -Harlan Coben
płomień-gniewu-opa­da-po­woli-przy­gasa-ra­ny ę-goją-kiedy jed­nak-poz­wa­lasz-żeby-tak ę-stało-umiera-też-część-two­jej
Harlan Coben Cytaty: Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Harlan Coben Cytaty: Może kiedy wszys­tko zos­tało już po­wie­dziane i przesądzo­ne, chcę się łudzić, że jes­tem człowiekiem. -Harlan Coben
może-kiedy-wszys­tko-zos­ło-już-po­wie­dziane-i przesądzo­ne-chcę ę-łudzić-że jes­tem-człowiekiem
Harlan Coben Cytaty: Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament. -Harlan Coben
dzieci­no-na­wet-two­-naj­lep­sze-wspom­nienia-z cza­sem-zblakną-jak atrament
Harlan Coben Cytaty: Is­tnieje in­te­resująca za­leżność między ce­lowo wy­wołanym cier­pieniem a ulgą, coś jak od­po­wied­nik gasze­nia pożaru ogniem. -Harlan Coben
is­tnieje-in­te­resująca-za­żność-między-­lowo-wy­wołanym-cier­pieniem-a ulgą-coś-jak od­po­wied­nik-gasze­nia-pożaru-ogniem
Harlan Coben Cytaty: Żeg­lo­wanie na spo­koj­nych wo­dach nie oz­nacza, ze nie wpad­niesz na górę lodową. -Harlan Coben
Żeg­lo­wanie-na spo­koj­nych-wo­dach-nie oz­nacza-ze nie wpad­niesz-na górę-lodową
Harlan Coben Cytaty: Każdy wy­biera swo­je włas­ne wojny. -Harlan Coben
każdy-wy­biera-swo­-włas­ne-wojny
Harlan Coben Cytaty: - Ko­biety nie mogą mi się op­rzeć - ciągnął Win. - Jak tyl­ko mnie zo­baczą, muszą mnie mieć. To klątwa, której brze­mię dźwi­gam przez całe życie. -Harlan Coben
 ko­biety-nie mogą-mi ę-op­rzeć- ągnął-win- jak-tyl­ko-mnie-zo­baczą-muszą-mnie-mieć-to klątwa-której brze­mię-dźwi­gam
Harlan Coben Cytaty: Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia. -Harlan Coben
ob­sesja-nie wyk­ry­wa-prob­lemów-i nie roz­wiązu­-ich-tworzy  z nicze­go-pod­sy­ca-i wzmacnia
Harlan Coben Cytaty: Plu­gas­twa jed­nak nie da się całkiem wyp­le­nić. Ono jest jak ka­raluch. Zaw­sze przet­rwa. Zej­dzie pod ziemię lub się ukryje. -Harlan Coben
plu­gas­twa-jed­nak-nie da ę-całkiem-wyp­­ć-ono jest jak ka­raluch-zaw­sze przet­rwa-zej­dzie pod-ziemię-lub ę-ukryje
Harlan Coben Cytaty: I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Gdy­by Bóg ob­darzył go dru­gim ro­zumiem, to ten ro­zum umarłby z samotności. -Harlan Coben
gdy­by-bóg-ob­darzył-go dru­gim-ro­zumiem-to ten-ro­zum-umarłby-z samotnoś
Harlan Coben Cytaty: Po­wiada się, że le­karze są naj­gor­szy­mi pacjentami. -Harlan Coben
po­wiada-ę-że ­karze-są naj­gor­szy­mi-pacjentami
Harlan Coben Cytaty: Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty. -Harlan Coben
bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
Harlan Coben Cytaty: Po­woli. Oto hasło dzi­siej­sze­go dnia. -Harlan Coben
po­woli-oto hasło-dzi­siej­sze­go-dnia
Harlan Coben Cytaty: Śmieję się śmier­ci w twarz. A raczej chichoczę. Cicho.Urągliwie. -Harlan Coben
Śmieję ę-śmier­-w twarz-a raczej-chichoczę-cichourągliwie
Harlan Coben Cytaty: Naj­pierw re­zyg­nu­jesz z dro­biazgów, po­tem z większych rzeczy, a w końcu z wszys­tkiego. Śmiejesz się co­raz ciszej, aż wreszcie zu­pełnie przes­ta­jesz się śmiać. Twój uśmiech przy­gasa, aż sta­je się tyl­ko imi­tacją ra­dości, czymś nakłada­nym jak makijaż. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń. -Harlan Coben
cza­sem-pa­kuje­my-sta­re-rzeczy-i cho­wamy- na strychu-nig­dy-nie za­mie­rzając-ich-wyj­mo­wać-ale-nie pot­ra­fimy ę-ich
Harlan Coben Cytaty: Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich. -Harlan Coben
wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich
Harlan Coben Cytaty: Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. -Harlan Coben
nie-odkładaj-na jut­ro-te­go-co trze­ba-zniszczyć-dziś
Harlan Coben Cytaty: Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły. -Harlan Coben
Harlan Coben Cytaty: Może właśnie na tym po­lega od­wa­ga – kiedy człowiek już o nic nie dba. -Harlan Coben
może-właśnie-na tym-po­lega-od­wa­ga-kiedy-człowiek-już-o nic-nie dba
Harlan Coben Cytaty: Seks jest dla wszys­tkich, ale wza­jem­na miłość po nim tyl­ko dla zakochanych. -Harlan Coben
seks-jest dla-wszys­tkich-ale-wza­jem­na-miłość-po nim-tyl­ko-dla-zakochanych
Harlan Coben Cytaty: Śpiewał, że możemy być ta­cy, jak oni, jak Ro­meo i Ju­lia. In­ny­mi słowy – martwi. -Harlan Coben
Śpiewał-że możemy-być-­cy-jak oni-jak ro­meo-i ju­lia-in­ny­mi słowy-martwi
Harlan Coben Cytaty: Prob­lem z tra­gedia jest ta­ki że mu­simy da­lej żyć, nie ma wy­boru, nie możesz zjechać na po­bocze i pocze­kać, choć byś nie wiem jak te­go chciał. -Harlan Coben
prob­lem-z tra­gedia-jest ­ki-że mu­simy-da­lej-żyć-nie  wy­boru-nie możesz-zjechać-na po­bocze-i pocze­kać-choć-byś-nie wiem
Harlan Coben Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
Harlan Coben Cytaty: Są ta­kie miej­sca, do których nie na­leży za­puszczać się myśla­mi, ale one i tak tam podążają. -Harlan Coben
są ­kie-miej­sca-do których-nie na­ży-za­puszczać ę-myś­mi-ale-one-i tak-tam-podążają
Harlan Coben Cytaty: Cier­piał. Nap­rawdę wie­rzył, że go nikt nie kocha, a ta­ka świado­mość nieza­leżnie od te­go, kim jes­teś, boli. -Harlan Coben
cier­piał-nap­rawdę wie­rzył-że go nikt-nie kocha-a ­ka-świado­mość-nieza­żnie-od te­go-kim-jes­teś-boli
Harlan Coben Cytaty: - Przyz­naj że cię intryguję. - Owszem. - No i? - In­try­guje mnie też, co myśli skaczący z dra­pacza chmur, za­nim plaśnie na chodnik. -Harlan Coben
 przyz­naj-że ę-intryguję-owszem-no i-in­try­guje-mnie-też-co myśli-skaczący-z dra­pacza-chmur-za­nim-plaśnie-na chodnik
Harlan Coben Cytaty: Nie ma nic cięższe­go od żalu. Żal jest straszliwą ot­chłanią w naj­czar­niej­szym oceanie, bez­denną głębią. Zżera człowieka. Du­si.Pa­raliżuje sku­teczniej od prze­ciętych nerwów. -Harlan Coben