Heraklit Z Efezu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Heraklit Z Efezu Cytaty: Najmądrzejszy człowiek w porównaniu z bogiem wydaje się małpą pod względem mądrości, piękna i pod innymi względami. -Heraklit z Efezu
najmądrzejszy-człowiek-w-porównaniu-z-bogiem-wydaje-ę-łpą-pod-względem-mądroś-piękna-i-pod-innymi-względami
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wielka uczoność nie daje rozumu. -Heraklit z Efezu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Większość ludzi jest złych, a tylko niewielu jest dobrych. -Heraklit z Efezu
większość-ludzi-jest-złych-a-tylko-niewielu-jest-dobrych
Heraklit Z Efezu Cytaty: Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu
ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
Heraklit Z Efezu Cytaty: Kto nie spodziewa się niespodziewanego, ten nie odkryje go. -Heraklit z Efezu
kto-nie-spodziewa-ę-niespodziewanego-ten-nie-odkryje-go
Heraklit Z Efezu Cytaty: Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu
kto-nie-dąży-do-rzeczy-niemożliwych-nigdy-ich-nie-osiągnie
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich grzechów. -Heraklit z Efezu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
wszystko-dzieje-ę-zgodnie-z-przeznaczeniem
Heraklit Z Efezu Cytaty: Złymi świadkami są oczy i uszy dla ludzi, którzy mają dusze barbarzyńców. -Heraklit z Efezu
złymi-świadkami-są-oczy-i-uszy-dla-ludzi-którzy-mają-dusze-barbarzyńców
Heraklit Z Efezu Cytaty: Droga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do granic duszy; taka w niej głębia. Natura rzeczy lubi się ukrywać. -Heraklit z Efezu
choćbyś-wszystkie-przeszedł-drogi-nie-dotrzesz-do-granic-duszy-taka-w-niej-głębia-natura-rzeczy-lubi-ę-ukrywać
Heraklit Z Efezu Cytaty: Złymi świadkami są oczy i uszy temu, kto ma duszę barbażyńcy. -Heraklit z Efezu
złymi-świadkami-są-oczy-i-uszy-temu-kto-duszę-barbażyńcy
Heraklit Z Efezu Cytaty: Ukryte piękno jest lepsze od jawnego. -Heraklit z Efezu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. -Heraklit z Efezu
nie-da-ę-dwa-razy-wejść-do-tej-samej-rzeki
Heraklit Z Efezu Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-żeby-być-mądrym
Heraklit Z Efezu Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu
wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
Heraklit Z Efezu Cytaty: Każdy człowiek ma zdolność poznawania samego siebie i rozumnego myślenia. -Heraklit z Efezu
każdy-człowiek-zdolność-poznawania-samego-siebie-i-rozumnego-myślenia
Heraklit Z Efezu Cytaty: Jeden człowiek wart dla mnie tyle, ile dziesięć tysięcy, jeżeli jest najlepszy. -Heraklit z Efezu
jeden-człowiek-wart-dla-mnie-tyle-ile-dziesięć-tysięcy-żeli-jest-najlepszy
Heraklit Z Efezu Cytaty: Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu
być-rozumnym-to-największa-cnota-a-mądrość-polega-na-tym-by-mówić-prawdę-i-postępować-godnie-z-naturą-słuchając-jej-głosu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. -Heraklit z Efezu
Heraklit Z Efezu Cytaty: Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do własnego świata. -Heraklit z Efezu
na-jawie-świat-jest-dla-wszystkich-jeden-i-ten-sam-ale-we-śnie-każdy-ucieka-do-własnego-świata
Heraklit Z Efezu Cytaty: Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jesteśmy-i-nie-jesteśmy-zarazem-życie-jest-ągłą-zmianą-jest-ągłym-rodzeniem-ę-i-śmiercią
Heraklit Z Efezu Cytaty: Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wystarczy-żo-wiedzieć-ażeby-być-mądrym
Heraklit Z Efezu Cytaty: Nie znano by imienia sprawiedliwości, gdyby nie istniała niesprawiedliwość. -Heraklit z Efezu
nie-znano-by-imienia-sprawiedliwoś-gdyby-nie-istniała-niesprawiedliwość
Heraklit Z Efezu Cytaty: Lud powinien bronić swoich praw tak, jak murów swego miasta. -Heraklit z Efezu
lud-powinien-bronić-swoich-praw-tak-jak-murów-swego-miasta
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Heraklit Z Efezu Cytaty: Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu
choroba-pozwala-poznać-słodycz-zdrowia-zło-dobra-głód-sytoś-zmęczenie-wypoczynku
Heraklit Z Efezu Cytaty: Wal­ka jest oj­cem wszel­kiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
wal­ka-jest oj­cem-wszel­kiego-stworzenia
Heraklit Z Efezu Cytaty: Nie wys­tar­czy dużo wie­dzieć, żeby być mądrym. -Heraklit z Efezu
nie-wys­tar­czy-żo-wie­dzieć-żeby-być-mądrym
Heraklit Z Efezu Cytaty: Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią
Heraklit Z Efezu Cytaty: Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie. -Heraklit z Efezu
kto-nie dąży-do rzeczy-niemożli­wych-nig­dy-ich-nie osiągnie
Heraklit Z Efezu Cytaty: Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. -Heraklit z Efezu
cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku
Heraklit Z Efezu Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem