Ignacy Paderewski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ignacy Paderewski Cytaty: Myśl polityczna tkwi w mózgu narodu. Program krąży w całym jego organizmie często nieświadomie, tak jak sok życiodajny krąży w drzewie, w jego korzeniach, pniu, konarach, gałęziach i liściach. Nie można narzucać programu bez zranienia narodu, tak jak nie można szczepić nowych latorośli bez okaleczenia drzewa. Program można odgadnąć, odczuć, wyłożyć, uzupełnić, sformułować - narzucić go niepodobna. -Ignacy Paderewski
Ignacy Paderewski Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Ignacy Paderewski Cytaty: Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy. -Ignacy Paderewski
ludzie-ę-mylą-za-dobroć-we-mnie-biorąc-moje-podobno-dobre-jakieś-tam-uczynki-to-nie-dobroć-mną-kieruje-lecz-słabe-moje-nerwy
Ignacy Paderewski Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Ignacy Paderewski Cytaty: Jesteście synami narodu, który śmiało można uważać za jeden z najzdolniejszych narodów kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da się przeistoczyć w słodki owoc żywota: w umiejętność. -Ignacy Paderewski
Ignacy Paderewski Cytaty: Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku. -Ignacy Paderewski
najważniejszą-rzeczą-w-życiu-jest-świadomość-spełnienia-obowiązku
Ignacy Paderewski Cytaty: Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda. -Ignacy Paderewski
nic-tak-nie-wzmaga-ł-przeciwnika-jak-wyrządzona-mu-krzywda
Ignacy Paderewski Cytaty: Przepis na artystę: jeden procent talentu, dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy. -Ignacy Paderewski
przepis-na-artystę-jeden-procent-talentu-dziewięć-procent-szczęścia-i-dziewięćdziesiąt-procent-pracy
Ignacy Paderewski Cytaty: Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności. -Ignacy Paderewski
rytm-jest-muzyki-tętnem-równa-ę-biciu-serca-świadczy-o-jego-istnieniu-dowodzi-jego-żywotnoś
Ignacy Paderewski Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
Ignacy Paderewski Cytaty: Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem. -Ignacy Krasicki
Ignacy Paderewski Cytaty: Przeczy­taj, osądź. Nie pochwa­lisz? Spalę... -Ignacy Krasicki
Ignacy Paderewski Cytaty: Mniej szkodzi im­pet jaw­ny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki
mniej-szkodzi-im­pet-jaw­ny-źli-złość-ukryta
Ignacy Paderewski Cytaty: Praw­dzi­wa cno­ta kry­tyk się nie boi. -Ignacy Krasicki
Ignacy Paderewski Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz
Ignacy Paderewski Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki
nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Ignacy Paderewski Cytaty: Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem. -Ignacy Krasicki
nie-każde­mu-dał-pan-bóg-rodzić ę-puchaczem
Ignacy Paderewski Cytaty: Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają. -Ignacy Krasicki
nie-mogą- kochać-rzeczy­pos­po­litej-którzy-w niej-nic-swo­jego-nie mają
Ignacy Paderewski Cytaty: A cóż to jest za baj­ka? Wszys­tko to być może! Praw­da, jed­nakże ja to między baj­ki włożę. -Ignacy Krasicki
a cóż-to jest za baj­ka-wszys­tko-to być-może-praw­da-jed­nakże-ja to między-baj­ki-włożę
Ignacy Paderewski Cytaty: Miej ty so­bie pałace, ja mój do­mek ciasny. Praw­da, nie jest wspa­niały, szczupły, ale własny. -Ignacy Krasicki
miej-ty so­bie-pałace-ja mój-do­mek-ciasny-praw­da-nie jest wspa­niały-szczupły-ale-własny
Ignacy Paderewski Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki
mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
Ignacy Paderewski Cytaty: Kto ma wieś, ma i prawo. -Ignacy Krasicki
Ignacy Paderewski Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Ignacy Paderewski Cytaty: Sekret ciąży temu, komu go powierzono, ale komu on ciąży, ten dowodzi, że ma słabego ducha, kiedy go unieść nie może. -Ignacy Krasicki
sekret-ąży-temu-komu-go-powierzono-ale-komu-on-ąży-ten-dowodzi-że-słabego-ducha-kiedy-go-unieść-nie-może
Ignacy Paderewski Cytaty: Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał. -Ignacy Krasicki
nie-ten-godzien-pa­mię-kto-gnębił-kto-zdzierał-nie-ten-kto-łzy-wy­cis­kał-lecz-kto- ucierał
Ignacy Paderewski Cytaty: I śmiech niekiedy może być nauką. -Ignacy Krasicki
i śmiech-niekiedy-może-być-nauką
Ignacy Paderewski Cytaty: Książka nieroz­dziel­ny to­warzysz, przy­jaciel bez in­te­resu, do­mow­nik bez naprzykrzenia. -Ignacy Krasicki
książka-nieroz­dziel­ny-to­warzysz-przy­jaciel-bez-in­te­resu-do­mow­nik-bez-naprzykrzenia
Ignacy Paderewski Cytaty: I ten wi­nien, co ki­jem bez­pie­czeństwo mierzył, I ten, co bez­pie­czeństwo głupiemu powierzył. -Ignacy Krasicki
i ten-wi­nien-co ki­jem-bez­pie­czeństwo-mierzył-i-ten-co bez­pie­czeństwo-głupiemu-powierzył
Ignacy Paderewski Cytaty: Czy nos dla ta­bakiery, czy ona dla nosa?  -Ignacy Krasicki
Ignacy Paderewski Cytaty: Ten tyl­ko ani jed­ne­go dnia nie ut­ra­ci, kto w każdym coś dob­re­go zro­bi dla swych braci. -Ignacy Krasicki
ten-tyl­ko-ani-jed­ne­go-dnia-nie ut­ra­-kto-w każdym-coś-dob­re­go-zro­bi-dla-swych-braci
Ignacy Paderewski Cytaty: Te­go imię za życia wy­pisa­ne jest w niebie, ko­mu chle­bem pow­szed­nim jest ofiara z siebie. -Ignacy Krasicki
te­go-imię-za życia-wy­pisa­ne-jest w niebie-ko­mu-chle­bem-pow­szed­nim-jest ofiara-z siebie
Ignacy Paderewski Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki
pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Ignacy Paderewski Cytaty: By­wa często zwie­dzionym, kto lu­bi być chwalonym. -Ignacy Krasicki
by­wa-często-zwie­dzionym-kto-lu­bi-być-chwalonym
Ignacy Paderewski Cytaty: Sza­nuj­my mądrych, przykład­nych, chwa­leb­nych, śmiej­my się z głupich, choć i przewielebnych. -Ignacy Krasicki
sza­nuj­my-mądrych-przykład­nych-chwa­leb­nych-śmiej­my ę-z głupich-choć-i przewielebnych
Ignacy Paderewski Cytaty: Gdzie cho­ry, tam i doktorzy. -Ignacy Krasicki