Józef Bułatowicz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Józef Bułatowicz Cytaty: Pan mnie od­krył, pa­nie reżyserze - zim­no mi. -Józef Bułatowicz
pan-mnie-od­krył-pa­nie-reżyserze- zim­no-mi
Józef Bułatowicz Cytaty: Pro­za dnia to ko­bieca poezja. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Gdy człowiek usłyszy lu­bianą me­lodię, to jak­by uj­rzał sta­rego przyjaciela. -Józef Bułatowicz
gdy-człowiek-usłyszy-lu­bianą-me­lodię-to jak­by-uj­rzał-sta­rego-przyjaciela
Józef Bułatowicz Cytaty: Strach boi się odważnych. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Lenistwo przerasta nasze siły. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus. -Józef Bułatowicz
tam-zaczy­na ę-przy­jem­ność-gdzie-kończy ę-przymus
Józef Bułatowicz Cytaty: Miłość to ref­ren ko­biece­go życia. -Józef Bułatowicz
miłość-to ref­ren-ko­biece­go-życia
Józef Bułatowicz Cytaty: Marzenia winny być pod ścisłą ochroną. -Józef Bułatowicz
marzenia-winny-być-pod-ścisłą-ochroną
Józef Bułatowicz Cytaty: Polityk: On niby wierzy, że stoi co leży. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. -Józef Bułatowicz
nie-za­pomi­naj-że ludzie-są pamiętliwi
Józef Bułatowicz Cytaty: Po­wodze­nie dzieli Po­laków, bieda zbliża, nie­szczęście - łączy. -Józef Bułatowicz
po­wodze­nie-dzieli-po­laków-bieda-zbliża-nie­szczęście- łączy
Józef Bułatowicz Cytaty: Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż. -Józef Bułatowicz
jeżeli-łżeństwo-jest-szkołą-życia-to-uczniem-w-tej-szkole-jest-najczęściej-mąż
Józef Bułatowicz Cytaty: Hu­mor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Są ta­kie chwi­le, w których człowiek przy­tuliłby się na­wet do jeża. -Józef Bułatowicz
są ­kie-chwi­-w których-człowiek-przy­tuliłby ę-na­wet-do ża
Józef Bułatowicz Cytaty: Francuzka: Zawsze modna i pogodna. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Humor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Spokojem można niepokoić. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Okazja: Okazja to perskie oko losu. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Tak mało wiemy o sobie. Całe szczęście, że inni wiedzą mniej. -Józef Bułatowicz
tak-ło-wiemy-o-sobie-całe-szczęście-że-inni-wiedzą-mniej
Józef Bułatowicz Cytaty: Kłamstwa wynoszą prawdę na piedestał. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Po co tłuc pięścią w stół skoro ani pięść ani stół nie są winne. -Józef Bułatowicz
po-co-tłuc-pięśą-w-stół-skoro-ani-pięść-ani-stół-nie-są-winne
Józef Bułatowicz Cytaty: Działacz: On w naszym imieniu klepie po ramieniu. -Józef Bułatowicz
działacz-on-w-naszym-imieniu-klepie-po-ramieniu
Józef Bułatowicz Cytaty: Czasami człowiek przytuliłby się nawet do jeża. -Józef Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz
Józef Bułatowicz Cytaty: Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa. -Józef
ziemia-jest matką-wszys­tkich-ludzi-i wszys­cy-ludzie-po­win­-mieć-do niej-­kie-­me-prawa
Józef Bułatowicz Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef
Józef Bułatowicz Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Józef Bułatowicz Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Józef Bułatowicz Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski
taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Józef Bułatowicz Cytaty: Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury. -Józef Maciejewski
gdyby-nie-kobiety-mężczyzna-nie-wiedziałby-na-czym-polega-prawdziwe-piękno-natury
Józef Bułatowicz Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski
płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Józef Bułatowicz Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski
książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Józef Bułatowicz Cytaty: Nie tłumacz się, jeśli nie znasz języków. -Józef Kuśmierek