Józef Ignacy Kraszewski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski
gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Słabi tylko giną w objęciach przeciwności, silni się karmią u jej piersi. -Józef Ignacy Kraszewski
słabi-tylko-giną-w-objęciach-przeciwnoś-silni-ę-karmią-u-jej-piersi
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski
jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W książce to tyl­ko zna­leźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Nie każdy i nie zawsze zapłakać może. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć. -Józef Ignacy Kraszewski
nie-ten-szczęśliwy-kto-bogaty-nie-ten-szczęśliwy-kto-wielki-kto-sławny-ale-ten-kto-umiał-kochać-jak-chrystus-jak-chrystus-przebaczać-jak-on
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski
kto-kocha-ten-czuć-powinien-i-przeczuwać-a-kto-nie-odgadnie-serca-kobiety-ten-go-nie-wart
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy. -Józef Ignacy Kraszewski
bądźcie-ostroż-z-człowiekiem-który-niesprawiedliwie-cierpi-bóg-wiele-przebacza-ludzie-nigdy
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Był sobie dziad i baba, Bardzo starzy oboje. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Wiara jest jako sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy, runie wszystko. -Józef Ignacy Kraszewski
wiara-jest-jako-sklepienie-z-którego-cegiełkę-wyjąwszy-runie-wszystko
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski
młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Mało ludzi z miłości umiera, a tak wiele z niej żyje! -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą. -Józef Ignacy Kraszewski
wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Te naj­dowcip­niej­sze ko­biety, do których ser­ce lgnie ok­rutnie, to naj­niebez­pie­czni­jesze stworze­nia na świecie. -Józef Ignacy Kraszewski
te naj­dowcip­niej­sze-ko­biety-do których-ser­-lgnie-ok­rutnie-to naj­niebez­pie­czni­jesze-stworze­nia-na świecie
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart. -Józef Ignacy Kraszewski
kto-kocha-ten-czuć-po­winien-i przeczu­wać-a kto-nie od­gadnie-ser­ca-ko­biety- ten-go nie wart
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Życie wiekiem, życie chwilą; rzekłbyś, że w szczęściu połyka się czas wiel­ki­mi haus­ty, a w niedo­li wy­pija po kropelce. -Józef Ignacy Kraszewski
Życie-wiekiem-życie-chwilą-rzekłbyś-że w szczęściu-połyka ę-czas-wiel­ki­mi-haus­ty-a w niedo­li-wy­pija-po kropelce
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Przy­siąc, że się będzie kochało, jest to przy­sięgać po pi­jane­mu, że się nig­dy nie wyt­rzeźwieje, a wyt­rzeźwienie, nie py­tając człowieka, sa­mo przychodzi z us­ta­niem przyczyny. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Młodość ma w so­bie za­pasy siły, który­mi wiele przemóc może, gdy zechce. -Józef Ignacy Kraszewski
młodość- w so­bie-za­pasy-ły-który­mi-wiele-przemóc-może-gdy-zechce
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Jest jed­na miłość, która nie liczy na wza­jem­ność, nie szczędzi ofiar, płacze a prze­bacza, odep­chnięta wra­ca - to miłość macierzyńska. -Józef Ignacy Kraszewski
jest-jed­na-miłość-która-nie liczy-na wza­jem­ność-nie szczędzi-ofiar-płacze-a prze­bacza-odep­chnię-wra­ca- to miłość
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Pier­wsza miłość os­tatnią jest szczęścia godziną, z nią wszys­tko gi­nie - je­no wspom­nienia nie giną. -Józef Ignacy Kraszewski
pier­wsza-miłość-os­tatnią-jest szczęścia-godziną-z-ą-wszys­tko-gi­nie- ­no-wspom­nienia-nie giną
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Diabeł się prze­biera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić. -Józef Ignacy Kraszewski
diabeł ę-prze­biera-za anioła-gdy-chce-duszę-ludzką-na zgubę-wyprowadzić
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Każdy człowiek ma trzy życia w so­bie: jed­no, po którym płacze, dru­gie, w którym żyje i stęka, trze­cie, które­go się spodziewa. -Józef Ignacy Kraszewski
każdy-człowiek- trzy-życia-w so­bie-jed­no-po którym płacze-dru­gie-w którym żyje-i stęka-trze­cie-które­go ę-spodziewa
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Chcesz się żenić? Winszuję, ale nie zazdroszczę. -Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W ziarnku piasku są światy i świat z pewnego stanowiska jest ziarnkiem piasku tylko. -Józef Ignacy Kraszewski
w-ziarnku-piasku-są-światy-i-świat-z-pewnego-stanowiska-jest-ziarnkiem-piasku-tylko
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: W najskromniejszym żywocie człowieka jest zawsze Waterloo i św. Helena. -Józef Ignacy Kraszewski
w-najskromniejszym-żywocie-człowieka-jest-zawsze-waterloo-i-św-helena
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Z kogo się śmieją nie dlatego, że głupi, ale dlatego, że inny od tłumu lub widzi to wszędzie, czego nie dopatrzą drudzy... ten ma przyszłość przed sobą. -Józef Ignacy Kraszewski
z-kogo-ę-śmieją-nie-dlatego-że-głupi-ale-dlatego-że-inny-od-tłumu-lub-widzi-to-wszędzie-czego-nie-dopatrzą-drudzy-ten-przyszłość-przed
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski
młode-uczucia-są-najwłaściwsze-młodemu-wiekowi-ale-nie-wyłącznie-mu-należą
Józef Ignacy Kraszewski Cytaty: Czas jest złudzeniem teraźniejszości, nie ma go, za nią wyszedłszy. -Józef Ignacy Kraszewski