Józef Maciejewski Cytaty

Józef Maciejewski Cytaty: Zdo­być można zaw­sze ko­bietę, ale pot­rze­ba do te­go trzech rzeczy: cza­su, zdro­wia i pieniędzy. -Józef Maciejewski


zdo­być-można-zaw­sze-ko­bietę-ale-pot­rze­ba-do te­go-trzech-rzeczy-cza­su-zdro­wia-i pieniędzy
Józef Maciejewski Cytaty: Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury. -Józef Maciejewski


gdyby-nie-kobiety-mężczyzna-nie-wiedziałby-na-czym-polega-prawdziwe-piękno-natury
Józef Maciejewski Cytaty: Zadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny. -Józef Maciejewski


zadowoleniem-ambicji-kobiecej-bywa-porażka-mężczyzny
Józef Maciejewski Cytaty: Płytkość rozumu wynagradza mężczyźnie kobieta innymi głębokościami. -Józef Maciejewski


płytkość-rozumu-wynagradza-mężczyźnie-kobieta-innymi-głębokościami
Józef Maciejewski Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski


taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Józef Maciejewski Cytaty: Książki o miłości biorą czasami do ręki kobiety aby odnaleźć jeszcze jeden sposób ujarzmienia mężczyzny. -Józef Maciejewski


książki-o-miłoś-biorą-czasami-do-ręki-kobiety-aby-odnaleźć-jeszcze-jeden-sposób-ujarzmienia-mężczyzny
Józef Maciejewski Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef


je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Józef Maciejewski Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef


ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Józef Maciejewski Cytaty: Za co wal­czy­my? Czy za nasze życia? Nie. Wal­czy­my za tą ziemię, w której zos­ta­li pocho­wani na­si oj­co­wie. Nie chcę, aby ko­biety szły między ob­cych. Nie chcę umierać w ob­cej ziemi. Uk­ry­jemy nasze ko­biety za na­mi w tych górach i um­rze­my w naszej włas­nej ziemi wal­cząc za nie. Już raczej uczy­nię to, niż ucieknę w nieznane. -Józef


Józef Maciejewski Cytaty: Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa. -Józef


ziemia-jest matką-wszys­tkich-ludzi-i wszys­cy-ludzie-po­win­-mieć-do niej-­kie-­me-prawa
Józef Maciejewski Cytaty: Nie masz takiej cierpliwości, która by się nie znudziła daremnym oczekiwaniem. -Józef Korzeniowski


nie-masz-takiej-cierpliwoś-która-by-ę-nie-znudziła-daremnym-oczekiwaniem
Józef Maciejewski Cytaty: Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość. -Józef Korzeniowski


często-najzręczniejszą-chytrośą-jest-szczerość
Józef Maciejewski Cytaty: Wielkie szczęście jest zwykle tak bliskie wielkiej niedoli; każdy rozumny człowiek tak dobrze to czuje, że spełnienie najgorętszych życzeń naszych po krótkiej chwili uniesienia napełnia serce smutkiem i trwogą. -Józef Korzeniowski


Józef Maciejewski Cytaty: Nie tłumacz się, jeśli nie znasz języków. -Józef Kuśmierek


Józef Maciejewski Cytaty: Jest na ziemi szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii! -Józef Korzeniowski


jest-na-ziemi-szczęście-ale-w-poczciwej-pracy-nie-w-obietnicach-losu-i-loterii
Józef Maciejewski Cytaty: Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. -Józef Korzeniowski


Józef Maciejewski Cytaty: Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu. -Józef Korzeniowski


wszędzie-reputacja-jest-głosem-w-którym-połowa-prawdy-połowa-fałszu
Józef Maciejewski Cytaty: Z dobrej okoliczności należy zaraz korzystać, kuć żelazo póki gorące, bo zdarzenia uciekają jak woda i wrócić ich nie można jak dnia wczorajszego. -Józef Korzeniowski


z-dobrej-okolicznoś-należy-zaraz-korzystać-kuć-żelazo-póki-gorą-bo-zdarzenia-uciekają-jak-woda-i-wróć-ich-nie-można-jak-dnia-wczorajszego