Jacek Kuroń Cytaty

Jacek Kuroń Cytaty: Bez niepod­ległej Uk­rainy nie ma niepod­ległej Pol­ski, a bez niepod­ległej Pol­ski nie ma niepod­ległej Ukrainy. -Jacek Kuroń


bez-niepod­ległej-uk­rainy-nie  niepod­ległej-pol­ski-a bez-niepod­ległej-pol­ski-nie  niepod­ległej-ukrainy
Jacek Kuroń Cytaty: Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć. -Jacek Kuroń


działanie-jest dla-mnie-pasją-sen­sem-życia-muszę ro­bić-rzeczy-bar­dzo-ważne-przek­raczają-mnie-mo­-życie-bez ­kiego-działania
Jacek Kuroń Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń


Jacek Kuroń Cytaty: Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć. -Jacek Kuroń


Jacek Kuroń Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


Jacek Kuroń Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski


i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Jacek Kuroń Cytaty: Każdy z was jest łodzią, w której może się z po­topem mierzyć. -Jacek Kaczmarski


każdy-z was-jest łodzią-w której może ę-z po­topem-mierzyć
Jacek Kuroń Cytaty: Na li­nie tańczysz już pod­ciętej z obu stron. -Jacek Kaczmarski


na li­nie-ńczysz-już-pod­ętej-z obu-stron
Jacek Kuroń Cytaty: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką. -Jacek Kaczmarski


nie-wątpić-w sens-ofiary-wierzyć-jest-rzeczą-łatwą- by­wa-wielką
Jacek Kuroń Cytaty: Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże. -Jacek Kaczmarski


każdy-twój-wy­rok-przyjmę-twardy-przed-mocą-twoją ę-ukorzę-ale-chroń-mnie-pa­nie-od po­gar­dy-przed-niena­wiśą-strzeż-mnie-boże
Jacek Kuroń Cytaty: I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?  -Jacek Kaczmarski


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
Jacek Kuroń Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski


Jacek Kuroń Cytaty: Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. -Jacek Kaczmarski


nie-ten-umiera-co właśnie-umiera-lecz-ten-co żyjąc-w mar­twej-kroczy-chwale
Jacek Kuroń Cytaty: Myśli­wy jeszcze ma broń i trzy­ma smycze, Lecz las jest nasz i łąki też są nasze. Wilk wol­ny wy­je, na smyczy pies skowycze, I bać się mu­si i swoich bra­ci straszyć. -Jacek Kaczmarski


myśli­wy-jeszcze- broń-i trzy­-smycze-lecz-las-jest nasz-i łąki-też-są nasze-wilk-wol­ny-wy­-na smyczy-pies-skowycze-i-bać ę-mu­
Jacek Kuroń Cytaty: I swoim krzy­kiem przez po­wiet­rze drążę drogę, Po której wszys­cy in­ni iść w mil­cze­niu mogą... -Jacek Kaczmarski


i swoim-krzy­kiem-przez-po­wiet­rze-drążę-drogę-po-której wszys­cy-in­-iść-w mil­cze­niu-mogą
Jacek Kuroń Cytaty: Może stąd dla świata ty­le z nas pożytku, Że ban­kierom i skrzyp­kom nie mówią - ty żydku!  -Jacek Kaczmarski


może-stąd-dla-świata-ty­-z nas-pożytku-Że-ban­kierom-i skrzyp­kom-nie mówią- ty żydku 
Jacek Kuroń Cytaty: Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje. -Jacek Kaczmarski


do­syć-sztywną-mam-szyję-i dla­tego-wciąż-żyję-że po­lity­ka-dla-mnie-to w kryszta­-pomyje
Jacek Kuroń Cytaty: On im do­dawał pieśnią sił, śpiewał, że blis­ko już świt... -Jacek Kaczmarski


on im do­dawał-pieśą-ł-śpiewał-że blis­ko-już-świt